LGGRTC LOGO

 

Aleksandras Kokurinas. SSRS NKGB–MGB struktūra

 

1943 m. balandis – 1953 m. kovas

    SSRS aukščiausiosios tarybos prezidiumo 1943 m. balandžio 14 d. įsaku vėl, kaip ir 1941 m., iš SSRS NKVD buvo atskirtas ir tapo savarankiškas SSRS valstybės saugumo liaudies komisariatas (SSRS NKGB). Jam vadovauti vėl ėmė V. Merkulovas.

    Karinė kontržvalgyba (UOO) taip pat kaip ir 1941 metais SSRS liaudies komisarų tarybos 1943 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 415–138ss buvo perduota SSRS gynybos liaudies komisariatui ir Karinio jūrų laivyno liaudies komisariatui. Buvo įsteigta SSRS gynybos liaudies komisariato Vyriausioji kontržvalgybos valdyba (GUKR) “Smerš” ir Karinio jūrų laivyno liaudies komisariato Kontržvalgybos valdyba (UKR) “Smerš”.

    SSRS NKGB struktūra buvo nustatyta Politinio biuro 1943 m. balandžio 14 d. nutarimu P 40/91 “Dėl SSRS NKGB įsteigimo” ir paskelbta SSRS LKT 1943 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 393-129ss. Kiek vėliau SSRS liaudies komisarų tarybos 1943 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 621–191ss buvo patvirtinti “SSRS valstybės saugumo liaudies komisariato nuostatai”. SSRS liaudies komisarų tarybos 1943 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 393–129ss valstybės saugumo liaudies komisaro pirmuoju pavaduotoju buvo paskirtas B. Kobulovas, o 1943 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 511 SSRS valstybės saugumo liaudies komisaro pavaduotoju kadrų reikalams – M. Svinelupovas.

    1943 m. gegužės mėn. SSRS NKGB įsakymais buvo patvirtinti šie SSRS NKGB centrinio aparato pagrindinių struktūrinių padalinių etatai:

    – 1-oji valdyba (žvalgyba);

    – 2-oji valdyba (kontržvalgyba) (įkurta SSRS NKVD 2-osios ir 3-iosios valdybų, EKU ir 3-iojo specialiojo skyriaus pagrindu);

    – 3-ioji valdyba (transporto);

    – 4-oji valdyba (teroro ir diversijų organizavimas vokiečių užimtose teritorijose);

    – 5-oji valdyba (šifravimas ir dešifravimas bei specialieji ryšiai);

     – 6-oji valdyba (partijos ir vyriausybės vadovų apsauga) (įkurta SSRS NKVD 1-ojo skyriaus pagrindu);

    – A skyrius (apskaita ir archyvai) (sudarytas iš SSRS NKGB perduotų SSRS NKVD 1-ojo specialiojo skyriaus dalies skyrių ir asmenų);

    – B skyrius (techninis operatyvinis);

    – V skyrius (karinė cenzūra ir korespondencijos perliustravimas);   

    – Ypatingai svarbių bylų tardymo dalis;

    – SSRS NKGB sekretoriatas;

    – SSRS NKGB kadrų skyrius (OK);

    – Administracijos, ūkio ir finansų valdyba (AChFU).

    Taigi 1943 m. įkurtą SSRS NKGB sudarė septynios valdybos (įskaitant AChFU), keturi savarankiški skyriai – A, B, V ir OK, tardymo dalis ir sekretoriatas.

    Iki 1946 m. ši struktūra šiek tiek kito.

    1945 m. lapkričio 15 d. specialiosios paskirties objektų (kūrusių atominę bombą) “operatyviniam čekistiniam aptarnavimui" buvo įkurtas SSRS NKGB K skyrius.

    Bendru SSRS NKGB ir NKVD 1946 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 0014/0032 C skyrius (medžiagos atomo klausimais tyrimas ir apdorojimas) buvo perkeltas iš SSRS NKVD į SSRS NKGB.

    SSRS NKGB 1946 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 00107 remiantis SSRS aukščiausiosios tarybos 1946 m. kovo 15 d. nutarimu SSRS NKGB buvo pavadintas SSRS valstybės saugumo ministerija (SSRS MGB). Atitinkamai ir vietinės NKGB valdybos bei skyriai buvo pavadinti MGB valdybomis ir skyriais.

    Iš esmės buvo reorganizuota SSRS MGB 6-oji valdyba. SSRS MGB 1946 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 00134 vietoj jos buvo įkurta SSRS MGB Apsaugos valdyba Nr. 2, o 6-osios valdybos 1-asis skyrius (Stalino apsauga) buvo pertvarkytas į Apsaugos valdybą Nr. 1. Šios valdybos etatai buvo įforminti SSRS MGB 1946 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 00152. Taigi Stalino apsaugos organizacija (Apsaugos valdyba Nr. 1) buvo atskirta nuo kitų Politinio biuro ir vyriausybės narių apsaugos (Apsaugos valdyba Nr. 2).

    SSRS MGB struktūra iš esmės buvo išplėsta ir pakeista 1946 m. gegužės 4 d., kai vietoj V. Merkulovo SSRS valstybės saugumo ministru buvo paskirtas I. Abakumovas, o jo vadovaujamas SSRS karinių pajėgų ministerijos GUKR “Smerš” buvo perkeltas į SSRS MGB. Nutarimą P 51/IV šiuo klausimu priėmė VKP(b) CK politinis biuras 1946 m. gegužės 4 d. Pagal šį nutarimą prie SSRS MGB buvo prijungta karinė kontržvalgyba kaip savarankiška SSRS MGB 3-ioji vyriausioji valdyba. SSRS MGB 1-oji ir 2-oji valdybos taip pat buvo pertvarkytos į Vyriausiąsias valdybas. Be to, buvo įkurta naujų valdybų ir savarankiškų skyrių. Po visų šių pertvarkymų SSRS MGB struktūra tapo tokia:

    – 1-oji vyriausioji valdyba (žvalgyba);

    – 2-oji vyriausioji valdyba (kontržvalgyba);

    – 3-ioji vyriausioji valdyba (karinė kontržvalgyba);

    – 4-oji valdyba (paieškos) (vadovavo “į SSRS permestų užsienio žvalgybos agentų ir kitokių priešiškų elementų” paieškai) (anksčiau buvusi 4-oji teroro ir diversijų organizavimo priešo užnugaryje karo metais valdyba SSRS MGB 1946 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 00447 buvo panaikinta);

    – 5-oji valdyba (operatyvinė);

    – 6-oji valdyba (šifravimas ir dešifravimas);

    – Transporto valdyba (čekistų aptarnavimas transportu);

    – Apsaugos valdyba Nr. 1 (J. Stalino apsauga);

    – Apsaugos valdyba Nr. 2 (kitų partijos ir vyriausybės vadovų apsauga);

    – Maskvos Kremliaus komendanto valdyba;

    – A skyrius (apskaita ir archyvai);

    – B skyrius (operatyvinė technika);

    – V skyrius (korespondencijos perliustravimas);

    – D skyrius (dokumentų ekspertizė ir klastojimas (atskirtas nuo B skyriaus);

    – K skyrius (čekistų vykdomas atominės pramonės objektų stebėjimas);

    – O skyrius (operatyvinis darbas su visų konfesijų dvasininkija) (atskirtas nuo 2-osios valdybos);

    – R skyrius (radijo kontržvalgyba);

    – S skyrius (medžiagos atomo klausimais vertimas ir apdorojimas; 1946 m. šio skyriaus funkcijos buvo perduotos MGB 1-ajai vyriausiajai valdybai);

    – T skyrius (kova su “asmenimis, grasinančiais teroru partiniams ir sovietiniams vadovams”);

    – Ypatingai svarbių bylų tardymo dalis (valdybos teisėmis);

    – DR skyrius (diversijų ir individualaus teroro aktų vykdymo tarnyba);

    – DN skyrius (dezinformacijos tarnyba) (faktiškai šis skyrius nebuvo įkurtas);

    – Administracijos, ūkio ir finansų valdyba (ACHFU);

    – Kadrų valdyba;

    – Inspekcija prie ministerijos;

    – SSRS MGB sekretoriatas;

    – SSRS MGB juridinis biuras.

    Antrojoje 1946 m. pusėje buvo atlikta dar keletas esminių SSRS MGB centrinio aparato struktūrinių padalinių pertvarkymų. Remdamasis SSRS NKGB–MGB darbo patikrinimo rezultatais, užfiksuotais reikalų priėmimo iš ankstesniojo ministro Merkulovo ir jų perdavimo naujajam ministrui Abakumovui akte, VKP(b) CK politinis biuras 1946 m. rugpjūčio 20 d. priėmė nutarimą P 53/39 dėl būtinumo pakeisti SSRS MGB struktūrą. Buvo įsteigta:

    – Operatyvinės technikos skyrius (OOT) (operatyvinės technikos gamyba ir vietinių organų aprūpinimas ja) (operatyvinės technikos naudojimas ir toliau buvo B skyriaus prerogatyva);

    – Kalėjimų skyrius (vadovavimas MGB kalėjimams tiek centre, tiek periferijoje) (organizuotas SSRS MGB 1946 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 00396);

    – Ypatingasis pasitarimas prie ministerijos (OSO) (MGB vedamų tardymo bylų neteisminiams nuosprendžiams priiminėti) (SSRS MGB OSO sekretoriato etatai buvo paskelbti SSRS MGB 1946 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 00496);

    – Reikalų valdyba (organizuota ACHFU pagrindu);

    – Ūkio valdyba (organizuota ACHFU pagrindu);

    – Finansų skyrius (organizuotas ACHFU pagrindu).

    1946 m. pabaigoje buvo reorganizuotas šalies vadovų apsaugos aparatas. SSRS MGB 1946 m. gruodžio 25 d. įsakymu Nr. 00558 Apsaugos valdybos Nr. 1 ir Nr. 2, taip pat Maskvos Kremliaus komendanto valdyba buvo sujungtos į SSRS MGB Vyriausiąją apsaugos valdybą.

    Tokia SSRS MGB struktūra, galima sakyti, buvo iki 1953 m. kovo, iki MGB ir MVD susiliejimo, tik detalės nuolat keitėsi. Vyko operatyvinių valdybų stambinimas arba smulkinimas, keitėsi jų darbo profilis, buvo organizuojamos naujos struktūros, dalį funkcijų perdavus MVD ir MGB. Tai aiškintina, viena vertus, didėjančia Abakumovo įtaka, jo pastangomis perimti savo žinion dalį MVD aparato, antra vertus, Stalino noru sukurti galingą centralizuotą valstybės saugumo tarnybą.

    Jau 1947 m. sausio mėn. bendru SSRS MVD ir MGB 1947 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 0074/0029 buvo įformintas vidaus kariuomenės perdavimas iš MVD į MGB. Buvo įsteigta MGB vidaus kariuomenės Vyriausioji valdyba. Kariuomenę sudarė 68 582 asmenys.

    SSRS MVD ir MGB 1947 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 0075/0030 transporto milicija buvo perkelta iš MVD į SSRS MGB Transporto valdybą. Netrukus SSRS MGB 1947 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 00322 buvo suorganizuota SSRS MGB Vyriausioji geležinkelio ir vandens transporto apsaugos valdyba. Ši reorganizacija buvo atlikta remiantis SSRS ministrų tarybos 1947 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 2104–556ss.

    Tačiau Stalinas, stiprindamas MGB įtaką šalies vidaus gyvenime, atėmė iš MGB vieną svarbiausių tradicinių jėgos panaudojimo sričių: užsienio žvalgybą. Buvo priimtas nutarimas sujungti visas SSRS žvalgybos žinybas ir tarnybas (SSRS MGB 1-ąją vyriausiąją valdybą, Karinių pajėgų ministerijos Vyriausiąją žvalgybos valdybą, VKP(b) CK, Užsienio reikalų ministerijos, Užsienio prekybos ministerijos ir kt. žvalgybos ir informacijos struktūras) į vieną aparatą.

    SSRS ministrų tarybos 1947 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 1789–470ss buvo įsteigtas Informacijos komitetas (IK) prie SSRS ministrų tarybos. Jam vadovavo V. Molotovas.

    SSRS MGB struktūroje 1-oji vyriausioji valdyba buvo panaikinta, o jos funkcijos perduotos IK prie SSRS ministrų tarybos.

    Kontržvalgybos darbui apibendrinti, žinynams, vadovėliams ir informaciniams biuleteniams rengti SSRS MGB 1947 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 00426 buvo įsteigtas Specialusis biuras prie ministro.

1948 metai

    Remiantis SSRS ministrų tarybos 1948 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 1130–405ss ir bendru SSRS MVD ir MGB 1948 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 00369/0141, iš MVD į MGB buvo perkelta ypatingai svarbius pramonės ir geležinkelio objektus sauganti kariuomenė. Ją sudarė 7301 asmuo.

    Remiantis SSRS ministrų tarybos 1947 m. rugsėjo 17 d. nutarimu ir SSRS MGB 1948 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 332, buvo įsteigta SSRS MGB Centrinė buhalterija.

1949 metai

    Valstybinė vertybių saugykla (GOChRAN) buvo perkelta iš MVD į MGB. Tuo tikslu 1949 m. balandžio 21 d. buvo įkurtas SSRS MGB specialusis skyrius.

    1949 m. išorės stebėjimo ir nustatymo, t. y. operatyvinės, funkcijos buvo atimtos iš SSRS MGB 5-osios valdybos ir SSRS MGB 1949 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 00293 įsteigta savarankiška SSRS MGB 7-oji valdyba (operatyvinė). Remiantis tuo nutarimu, SSRS MGB 1949 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 00386 buvo patvirtinta nauja SSRS MGB 5-osios valdybos struktūra. O skyrius buvo panaikintas ir jo funkcijos perduotos 5-ajai valdybai. Dabar svarbiausias 5-osios valdybos uždavinys buvo kova su priešiškais ir antisovietiniais elementais, darbas, nukreiptas prieš klerikalus, antisovietinių lapelių ir anoniminių dokumentų autorių bei platintojų paieška, t. y. slaptosios politinės valdybos funkcijos (tai, kas Brežnevo laikais bus vadinama kova su ideologine diversija).

    1949 m. įvyko pokyčių ir Informacijos komitete prie SSRS ministrų tarybos. Karinė žvalgyba buvo grąžinta į Ginkluotųjų pajėgų ministeriją, o pats komitetas dabar atsidūrė prie SSRS užsienio reikalų ministerijos. Informacijos komiteto prie SSRS užsienio reikalų ministerijos funkcijos ir toliau buvo siaurinamos. Užsienio kontržvalgyba ir čekistų darbas sovietinėse kolonijose užsienyje buvo perduota SSRS MGB. Joje tam tikslui SSRS MGB 1949 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 00333 buvo įsteigta 1-oji valdyba.

    Bendru SSRS MVD ir MGB 1949 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 00968/0034 iš MVD į MGB buvo perkelta pasienio kariuomenė ir milicija, taip pat Karinė statybos valdyba (VSU). Taigi dabar jau buvo SSRS MGB Vyriausioji pasienio kariuomenės valdyba, Vyriausioji milicijos valdyba ir Karinė statybos valdyba.

    Remiantis VKP(b) CK 1949 m. rugsėjo 19 d. nutarimu, visas šifravimo ir dešifravimo darbas iš MGB buvo perkeltas į VKP(b) CK. Dėl to MGB 6-oji valdyba buvo likviduota. Tai buvo įforminta SSRS MGB 1949 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 00369. VKP(b) CK buvo įkurta VKP(b)–KPSS CK Vyriausioji specialiosios tarnybos valdyba (GUSS).

1950 metai

    Siekiant turėti savus šifravimo ir dešifravimo ryšius, SSRS MGB 1950 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 0035 buvo įkurtas šifravimo skyrius. SSRS MGB 1950 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 00443 jis buvo pavadintas S skyriumi.

    Remiantis VKP(b) CK politinio biuro 1950 m. rugsėjo 9 d. nutarimais Nr. P 77/309 ir P 77/310, SSRS MGB DP skyriaus (specialioji tarnyba) pagrindu buvo įsteigti valdybos teisėmis tiesiogiai pavaldūs ministrui:

    – Biuras Nr. 1 (SSRS MGB 1950 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 00532) diversijoms ir terorui vykdyti užsienyje;

    – Biuras Nr. 2 (SSRS MGB 1950 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 00533) terorui (grobimams ir žudymams) vykdyti Sovietų Sąjungoje.

    SSRS ministrų tarybai 1950 m. liepos 14 d. priėmus nutarimą Nr. 3077–1286ss dėl specialiųjų gyvenviečių perdavimo iš MVD į MGB (paskelbta bendru SSRS MVD ir MGB 1950 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 00464/00392), buvo suorganizuota (SSRS MGB 1950 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 00552) SSRS MGB 9-oji valdyba ištremtiesiems, išsiųstiesiems ir specialiai apgyvendintiesiems stebėti. Pagal SSRS MGB 1951 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 0033 paskelbtus etatus 9-ąją valdybą sudarė penki skyriai:

    – 1-asis skyrius – režimas, priežiūra, agentūrinis darbas: stebėti ir tirti ištremtųjų, išsiųstųjų ir specialiai apgyvendintųjų elgesį, ryšius, nuotaikas siekiant užkirsti kelią pabėgimams ir priešiškiems veiksmams (Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikistanas, Turkmenija, Uzbekistanas, centrinė ir šiaurinė SSRS juosta);

    – 2-asis skyrius – tas pat (Uralas, Sibiras ir Tolimieji Rytai);

    – 3-iasis skyrius – apgyvendinimo vietų ruošimas, kontingentų perkėlimas, apskaita ir informacija;

    – 4-asis skyrius – vadovavimas paieškos būriams;

    – 5-asis skyrius – skundų, pareiškimų, tardymo bylų nagrinėjimas ir išvadų teikimas.

    1950 m. lapkričio 13 d. SSRS MGB įsakymu buvo paskelbti naujo struktūrinio vieneto MGB centriniame aparate – Karinio aprūpinimo valdybos (SSRS MGB UVS) etatai.

    Kadangi milicija buvo perduota MGB ir ten 1950 m. perduotos visos kriminalinių nusikaltėlių įskaitos bylos bei kartotekos, A skyriaus (apskaitos ir archyvų) darbas SSRS MGB 1950 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 00565 buvo pertvarkytas: skyriuje vietoj poskyrių įsteigti sektoriai ir priimti nauji A skyriaus nuostatai.

    VKP(b) CK politinio biuro 1950 m. gruodžio 31 d. nutarimu SSRS MGB buvo sudaryta 19 narių kolegija.

1951 metai

    SSRS ministrų tarybai 1951 m. gegužės 6 d. priėmus nutarimą Nr. 1482–748ss, SSRS MGB 1951 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 0034 MGB vidaus kariuomenė ir vyriausybės ryšių kariuomenė buvo reorganizuotos į MGB vidaus apsaugą. Buvo įsteigta SSRS MGB Vyriausioji vidaus apsaugos valdyba (GUVO).

    SSRS MGB 1951 m. liepos 18 d. įsakymu MVD kariuomenės karinės prokuratūros ir kariniai tribunolai buvo pavadinti SSRS MGB kariuomenės karinėmis prokuratūromis ir kariniais tribunolais.

    SSRS MGB 1951 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 00783 buvo įsteigtas SSRS MGB Mobilizacijos skyrius.

    1951 m. užsienio žvalgyba buvo grąžinta iš Informacijos komiteto prie SSRS užsienio reikalų ministerijos į MGB. SSRS MGB 1951 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 00796 buvo įkurta SSRS MGB 1-oji vyriausioji valdyba (žvalgyba). Į ją įėjo ir visa 1-oji valdyba su savo etatais ir žmonėmis.

1952 metai

    SSRS ministrų tarybai 1952 m. vasario 2 d. priėmus nutarimą Nr. 615–200ss, SSRS MGB 1952 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 00100 Reikalų valdyba ir ChOZU buvo sujungtos į Administracijos ir ūkio valdybą (AChU). Be to, buvo įsteigtas savarankiškas SSRS MGB Planavimo skyrius.

    SSRS MGB 1952 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 00329 SSRS MGB Vyriausioji apsaugos valdyba (GUO) buvo pertvarkyta į SSRS MGB Apsaugos valdybą (UO). MGB GUO viršininkas generolas leitenantas N. Vlasikas buvo atleistas iš darbo, o vadovauti partijos bei vyriausybės vadovų apsaugai buvo pavesta valstybės saugumo ministrui S. Ignatjevui (antraeilės pareigos).

    Remiantis SSRS ministrų tarybos 1952 m. gegužės 16 d. potvarkiu Nr. 1182rs, SSRS MGB 1952 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 00383 buvo įsteigta SSRS MGB Mokymo įstaigų valdyba.

    Remiantis SSRS ministrų tarybos 1952 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 3851–1539s, SSRS MGB 1952 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 00763 buvo įkurta SSRS MGB Vyriausioji žinybinės apsaugos kontrolės ir inspektavimo valdyba.

1953 metai

    J. Stalino iniciatyva KPSS CK prezidiumo biuras 1952 m. gruodžio 30 d. priėmė nutarimą BP 7/12-op sujungti MGB 1-ąją ir 2-ąją vyriausiąsias valdybas, taip pat kai kuriuos kitus MGB centrinio aparato padalinius į SSRS MGB Vyriausiąją žvalgybos valdybą (GRU). Šis nutarimas buvo paskelbtas SSRS MGB 1953 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 006. Tuo pat metu Stalinas sugalvojo reorganizuoti ir visą 7-osios valdybos išorės stebėjimo bei operatyvinio darbo tarnybą. Tačiau šie projektai (įkurti GRU ir reorganizuoti 7-ąją valdybą) nebuvo galutinai įgyvendinti, jų etatai liko nepatvirtinti iki pat Stalino mirties.

    SSRS MGB 1953 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 0085 buvo įkurtas Centrinis išradybos ir racionalizacijos biuras.


USSR NKGB–MGB Structure

S u m m a r y

By the decree of April 14, 1943 of the Presidium of the Supreme Council of the USSR, NKVD was disestablished and became an independent State Security People’s Commissariat (SSSR NKGB) as was the case in 1941. The process of reorganisation of Operation Boards took place till March of 1953. They were either joined or disjoined. The type of their work changed and new frameworks were introduced as some of the functions of the MVD were assigned to MGB The process was likely due to Stalin’s intention to establish a powerful and centralised state security service. Though Stalin increased the influence of MGB for home affairs, he deprived MGB of its most important and traditional activities that of intelligence service. In 1947 the resolution to conjoin all departments and services of intelligence service was passed (the USSR MGB 1st Supreme Board, the Supreme Intelligence Service Board of the Ministry of Armed Forces, CK of VKP(b) and other intelligence service and information schemes of the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Foreign Trade , etc.). The Committee of Information to the Council of Ministers was founded, the head of which was V.Molotov. Only in 1951 intelligence service was again engaged to MGB from the Information Committee to the Ministry of Foreign Affairs of the USSR. By the decision of September 9, 1950 of VKP(b) CK, Office No.1 (for acts of sabotage and terrorism abroad) and Office No.2 (for acts of terrorism in the USSR) were founded at MGB of the USSR. The Offices were subordinate directly to the Minister of MGB. The task of the above mentioned structures was to suppress any resistance against the USSR using acts of terror both within the USSR and outside its boundaries.

Elegant Double.gif (808 bytes)

I PRADZIAAtnaujinta: 2004-01-30
Pasiūlymai ir pastabos - CompanyWebmaster

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras