2020 m. spalio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Alfredas Rukšėnas

1941 m. Birželio sukilimas Kretingos, Mažeikių ir Telšių apskrityse


- Santrauka -

 

Straipsnio tema – 1941 m. Birželio sukilimas Kretingos, Mažeikių ir Telšių apskrityse. Darbe pabrėžiama, kad sukilimas kilo ir sukilėlių partizanų būriai susiformavo ne spontaniškai ar stichiškai, nes Kretingos, Mažeikių ir Telšių apskričių, kaip ir kitų Lietuvos vietovių, pogrindžio dalyviai sukilimui ruošėsi, ginkluotas partizanines kovines pajėgas formavo iš anksto. Nustatyta, kad 1941 m. Birželio sukilimo metu Kretingos aps. veikė 16, Mažeikių aps. – 23, Telšių aps. – 14 sukilėlių partizanų būrių (iš viso 53 būriai). Visuose 16 Kretingos aps. būrių galėjo būti apie 1248, 14 Telšių aps. būrių – apie 1330, 23 Mažeikių aps. būriuose – apie 1380 sukilėlių partizanų (iš viso 53 Kretingos, Mažeikių ir Telšių aps. būriuose – apie 3958 sukilėlius).


Sukilimas šiose apskrityse turėjo savų ypatumų. Kretingos apskritis vokiečių kariuomenės buvo okupuota labai greitai, dėl to čia sukilėliai partizanai koviniuose veiksmuose prieš raudonarmiečius ir sovietų valdžios aktyvistus dalyvavo jau vokiečių užimtoje teritorijoje. Telšių ir Mažeikių apskritis vokiečiai okupavo kiek vėliau, dėl to čia sukilėliai partizanai koviniuose veiksmuose prieš sovietinius aktyvistus ir raudonarmiečius dalyvavo dar iki ateinant vokiečių kariuomenei. Sukilėlių tikslas buvo užimti apskričių, valsčių centrus ir paskelbti savo valdžią. Kretingos aps. centruose sukilėliai įsitvirtino gana nesunkiai, nes tai vyko jau vokiečių kariuomenės užnugaryje. Mažeikių ir Telšių aps. sukilėliams tai padaryti buvo sunkiau, nes jiems priešinosi raudonarmiečių remiami sovietiniai aktyvistai. Per susirėmimus su raudonarmiečiais ir sovietiniais aktyvistais Mažeikių aps. sukilėliai partizanai neteko 22, Telšių aps. partizanai – 8 žmonių (iš viso – 30 žmonių). Partizanai sukilimo metu ir po jo Kretingos aps. suėmė daugiau kaip 291, Telšių aps. – daugiau kaip 120, Mažeikių aps. – daugiau kaip 67 sovietų valdžios aktyvistus (iš viso – daugiau kaip 478 aktyvistus). Partizanai Kretingos aps. suėmė daugiau kaip 35, Mažeikių aps. – daugiau kaip 180, Telšių aps. – daugiau kaip 233 sovietų karius (iš viso – daugiau kaip 448 asmenis). Mažeikių aps. sukilėliai nukovė daugiau kaip 30, Telšių aps. – daugiau kaip 3 sovietų karius (iš viso – daugiau kaip 33 asmenis). Žinių apie Kretingos sukilėlių partizanų nukautus raudonarmiečius nerasta, bet archyviniai duomenys leidžia manyti, kad nukautųjų būta ir ten.


Taip pat šiame darbe tyrinėjamas Kretingos, Mažeikių ir Telšių aps. sukilėlių ryšys su holokaustu. Nustatyta, kad Kretingos aps. Palangos ir Kulių vls. pasipriešinimo dalyviai dar 1944 m. Birželio sukilimo metu netiesiogiai prisidėjo prie žydų genocido. Žinių apie Mažeikių ir Telšių aps. sukilėlių partizanų dalyvavimą žydų genocide 1941 m. Birželio sukilimo metu nėra.June 1941 Uprising in Kretinga, Mažeikiai and Telšiai Counties


- Summary -

 

The topic of the article is the June 1941 Uprising in Kretinga, Mažeikiai and Telšiai counties. The work underlines that the Uprising emerged and the partisan squads were formed not spontaneously, since the underground participants in Kretinga, Mažeikiai and Telšiai counties, as in other localities of Lithuania, prepared for the Uprising and formed the armed partisan fighting forces in advance. It was determined that during the June 1941 Uprising in Kretinga County 16 partisan squads of rebels operated, 23 in Mažeikiai County, 14 in Telšiai County (in total 53 squads). All 16 squads in Kretinga County could have about 1248 partisans rebels, 14 Telšiai County squads about 1330, 23 Mažeikiai County squads about 1380 partisans rebels (in total 53 Kretinga, Mažeikiai and Telšiai squads – about 3958 rebels).


The Uprising in those counties had its own specificities. Kretinga County was occupied very quickly by the German army; therefore here the partisans rebels participated in fighting actions against the Red Army and Soviet power activists already in the territory occupied by the Germans. The Germans occupied Telšiai and Mažeikiai counties somewhat later, therefore partisans rebels participated in the actions against Soviet activists and Red Army before the entry of the German Army. The rebels aimed at occupying the centres of the counties and rural districts and proclaiming their power. The rebels became enforced in Kretinga County without much difficulty, since it took place in the rear of the German Army. For the rebels in Mažeikiai and Telšiai counties it was more difficult to do this, since Soviet activists with the support of the Red Army opposed them. During the fights with the Red Army and Soviet activists, Mažeikiai County partisans rebels lost 22, Telšiai County partisans – 8 people (a total of 30 people). Partisans during the Uprising and after it in Kretinga County arrested more than 291, in Telšiai County more than 120, in Mažeikiai County over 67 Soviet power activists (in total over 478 activists). Partisans in Kretinga County arrested over 35, in Mažeikiai County over 180, in Telšiai County over 233 Soviet fighters (in total over 448 persons). In Mažeikiai County, from the hands of rebels fell over 30, in Telšiai County 3 Soviet soldiers (in total over 33 persons). No information exists about the Red Army soldiers that fell from the hands of the Kretinga partisans rebels, but archival data make it possible to presume about their existence here.


This work also explores the relationship of the rebels in Kretinga, Mažeikiai and Telšiai counties with the holocaust. It was established that the resistance participants in Palanga and Kuliai rural districts of Kretinga County already during the June 1941 Uprising contributed indirectly to the Jewish genocide. No information exists about the participation of partisans rebels in Mažeikiai and Telšiai counties in the Jewish genocide during the June 1941 Uprising.
„Genocidas ir rezistencija“ 2010 m. Nr. 1(27)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”