2020 m. spalio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Arūnas Bubnys

Lietuvių policijos Šiaulių (14-asis) ir Panevėžio (10-asis) batalionai (1941–1944)


- Santrauka -

 

Remiantis archyvų dokumentais ir istorine literatūra, straipsnyje siekiama atkurti dviejų lietuvių policijos batalionų – Šiaulių ir Panevėžio – istoriją, svarbiausius veiklos etapus ir įvykius, atskleisti šių batalionų veiklos panašumus ir skirtumus, personalinę sudėtį ir patirtus nuostolius. Šių batalionų istorija iki šiol nėra specialiai tyrinėta nei Lietuvos, nei užsienio istorikų. Remiantis surastų faktų analize, daromos išvados. Abiejų batalionų istorija turi daugiau panašumų negu skirtumų. Abu batalionai buvo suformuoti tuo pačiu metu – 1941 m. rugpjūčio mėn. Šiauliai ir Panevėžys buvo vieninteliai Lietuvos miestai, išskyrus Kauną ir Vilnių, kuriuose suformuoti bataliono dydžio daliniai. Abu batalionai buvo sudaromi savanoriškumo principu. Į juos stojo tarnauti daugiausia buvę 1941 m. Birželio sukilimo dalyviai ir pagalbinės policijos būrių nariai, šauliai, buvę Lietuvos kariuomenės karininkai ir puskarininkiai. Batalionų kariai saugojo karinės reikšmės objektus, geležinkelius ir dideles pramonės įmones. 1941 m. vasarą ir rudenį abu batalionai kartu su kitais vokiečių ir lietuvių policijos padaliniais dalyvavo Šiaulių, Panevėžio ir Telšių aps. žydų žudynėse. Jų metu buvo nužudyta 12–13 tūkst. Šiaulių, Panevėžio, Telšių miestų ir apskričių žydų. Tiesiogiai žudynėse galėjo dalyvauti apie 180 abiejų batalionų karių. Su sovietiniais partizanais Šiaulių ir Panevėžio batalionai susidurdavo labai retai, dėl to koviniai nuostoliai buvo labai maži. Didesnę dalį nuostolių sudarė savavališkai iš tarnybos pasišalinę kariai. Šiaulių ir Panevėžio batalionai visą savo gyvavimo laiką veikė Lietuvoje (išskyrus mažesnius batalionų padalinius, perkeltus į kitus lietuvių policijos batalionus) ir nebuvo išsiųsti tarnauti už Lietuvos ribų. Šiaulių batalionas veikė iki nacių okupacijos pabaigos ir buvo išformuotas 1944 m. vasaros pabaigoje. Panevėžio batalionas išformuotas 1943 m. sausio mėn., didesnę karių dalį perkeliant tarnauti į Šiaulių batalioną.Lithuanian Police Šiauliai (14th) and Panevėžys (10th) Battalions (1941–1944)


- Summary -

 

On the basis of archival documents and historical literature, the article attempts to recreate the history of the two Lithuanian police battalions, in Šiauliai and Panevėžys, the most important stages in their activities and events, to reveal the similarities and differences, personnel, and suffered losses. The history of those battalions has not been studied specially either by Lithuanian or foreign historians. Basing on the analysis of the facts found, conclusions are being drawn up. The history of both battalions has more similarities rather than differences. Both of them were formed at the same time – in August 1941. Šiauliai and Panevėžys were the only cities in Lithuania, except for Kaunas and Vilnius, where the units of the battalion size were formed. Both battalions were founded on a voluntary basis. The participants of the June 1941 Uprising and the officers of the parapolice troops, riflemen, the former Lithuanian Army officers and non-commissioned officers mostly started their service here. The battalion fighters guarded the objects of military importance, railways and big industrial enterprises. In the summer and autumn 1941, both battalions together with other German and Lithuanian police units, participated in the Jewish massacre in the Šiauliai, Panevėžys and Telšiai counties. About 180 fighters from both battalions could participate directly in the massacre. The partisans of the Šiauliai and Panevėžys battalions would confront Soviet partisans very seldom; therefore sustained casualties were not heavy. Heavier losses constituted the fighters who were absent without leave. The Šiauliai and Panevėžys battalions operated during the entire period of their existence in Lithuania (except for smaller units of battalions, transferred to other Lithuanian police battalions) and were not sent for service outside the territory of Lithuania. The Šiauliai battalion operated until the end of the Nazi occupation and was dissolved at the end of the summer of 1944. The Panevėžys battalion was disbanded in January 1943, transferring the greater part of the fighters for service in the Šiauliai battalion.„Genocidas ir rezistencija“ 2010 m. Nr. 1(27)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”