2020 m. spalio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Programa „Tremties ir kalinimo vietos“
I. Įvadas

Sovietinės okupacijos metais (1940-1990) apie 300 tūkstančių Lietuvos žmonių buvo prievarta išvežti į buvusią Sovietų Sąjungą. Nacių okupacijos laikotarpiu (1941-1944) 80 tūkst. žmonių buvo įkalinta koncentracijos stovyklose ir išvežta priverstiniams darbams į Vokietiją. Tremtis ir kalinimas sovietiniuose kalėjimuose bei lageriuose, Vokietijos baudžiamosiose stovyklose kaip didžiausias Lietuvos gyventojų genocido vykdymo būdų nėra iki galo ištirtas. Labai vertingas informacijos šaltinis - buvusių tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai. Atsidūrę svetimoje, netinkamoje gyventi aplinkoje, nuo nepakeliamų darbo sąlygų, bado ir ligų daugelis žuvo arba prarado sveikatą.
Gyvų įvykių liudininkų atsiminimų ir kitos informacijos pagrindu sudaryta duomenų bazė parodys Lietuvos gyventojų masinių trėmimų ir kalinimų nusikalstamą pobūdį, supažindins visuomenę su sąlygomis, kuriose gyveno ištremti ar įkalinti Lietuvos žmonės, pasitarnaus istorijos mokslui. Šie autentiški, unikalūs, neturintys analogų liudijimai liks ateities kartoms.

II. Programos tikslas

- Sukaupti informaciją, atskleidžiančią Lietuvos gyventojų genocido faktus tremties ir kalinimo vietose sovietinės ir nacistinės okupacijos laikotarpiu, atlikti jos analizę.
- Šių tyrimų pagrindu parengti enciklopedinio pobūdžio leidinį apie tremties ir kalinimo vietas, kitus tematinius leidinius bei fotoalbumus.

III. Programos darbo kryptys ir uždaviniai

1. Lietuvos gyventojų trėmimai sovietinės okupacijos laikotarpiu: sukaupti informaciją apie trėmimų geografiją, tremties vietas, ištremtus Lietuvos žmones bei jų šeimas, jų gyvenimo ir darbo sąlygas, priežiūros režimą.
2. Lietuvos gyventojų kalinimas sovietinės okupacijos laikotarpiu: sukaupti informaciją apie bendro bei ypatingo režimo lagerius, persiuntimo - filtracijos stovyklas, pataisos darbų kolonijas, kalėjimus, psichiatrines ligonines, kalinių veiklą ir pasipriešinimą.
3. Lietuvos gyventojų kalinimas darbo, naikinimo ir koncentracijos stovyklose nacistinės okupacijos laikotarpiu: sukaupti informaciją apie kalinimo ir darbo sąlygas baudžiamosiose stovyklose ir priverstinio darbo vietose (pagal atskirą programą).
4. Represuoti iškilūs Lietuvos žmonės ir jų veikla tremties ir kalinimo vietose sovietinės ir nacistinės okupacijų laikotarpiais: sukaupti informaciją apie Lietuvos visuomenės elito naikinimą (medicinos, mokslo, karo, kultūros, religijos sričių veikėjai).
5. Lietuvos gyventojų palaidojimai buvusiose tremties ir kalinimo vietose: sukaupti informaciją apie buvusias ir esamas kapavietes, genocido aukoms skirtus paminklus buvusioje Sovietų Sąjungoje ir kitose šalyse, palaikų pervežimą į Lietuvą.
6. Lietuvos gyventojų tremties ir kalinimo istorijos kompiuterinė fototeka: sukaupti sovietinės ir nacistinės okupacijų laikotarpių nuotraukų fondą, suformuoti jį skaitmeninėje laikmenoje.

IV. Vykdymo metodika ir eiga

1. Atsiminimų rinkimo baigimas pagal atskirą programą "Atsiminimų apie tremties ir kalinimo vietas, Laisvės kovų dalyvius rinkimas":
- dalyje rajonų ir miestų tęsiamas atsiminimų rinkimas per paskirtus koordinatorius arba individualiai paštu (pagal situaciją),
- gautų rankraščių ir nuotraukų registravimas kompiuterinėje programoje "Akcija".
2. Darbas su gautais rankraščiais ir atsakymais į papildomus klausimus:
- gautų rankraščių bei atsakymų į papildomus klausimus apskaita;
- gautų rankraščių ir atsakymų turinio analizė bei klasifikavimas pagal jų informatyvumą, gautų duomenų tikslinimas,
- tremties bei kalinimo vietų identifikavimas (tikslinant turimoje bazėje, žemėlapiuose ir kt.);
- papildomų klausimų rašymas (pagal atskirą metodiką) ir išsiuntimas asmenims, pateikusiems neišsamią informaciją paštu arba per miestų ir rajonų koordinatorius,
- rankraščių klasifikavimas pagal tremties (gyvenvietės) ir lagerio vietas,
- tremties ir kalinimo vietų žemėlapių bei schemų paieška.
3. Kompiuterinės duomenų apie tremties ir kalinimo vietas (TKV) kaupimo, tvarkymo, paieškos programos koncepcijos sukūrimas ir jos realizavimas.
4. TKV programos kompiuterinės duomenų bazės sudarymas.
5. Nuotraukų kaupimas atsiminimų rinkimo metu ir jų bazės tvarkymas (pagal atskirą metodiką):
- gautų nuotraukų atranka perfotografavimui;
- pateikėjų kartotekos vedimas,
- nuotraukų metrikos tikslinimas apie asmenis, fotografavimo laiką ar vietovę (paštu, telefonu arba per koordinatorius),
- skaitmeninės fototekos formavimas kompiuterinėje programoje pagal represijų pobūdį (nuotraukų pasai, paieškos raktai),
- nuotraukų originalų ir kopijų klasifikavimas pagal vietovę ir kaupimas fototekoje,
- nuotraukų grąžinimas pateikėjams,
- fototekos papildymas iš asmeninių archyvų, regioninių muziejų fondų ir kt.
6. Informacijos rinkimas iš kitų šaltinių - knygų, periodinių leidinių, muziejų, asmeninių archyvų, LGGRT centro sukauptų duomenų, kitų šalių archyvų.
7. Prieštaringos informacijos apie tremties ar kalinimo vietas derinimas konsultuojantis su istorikais, buvusiais tremtiniais ir kaliniais, lyginamoji analizė su LGGRT centro ir kitų šaltinių duomenimis.
8. Enciklopedinio iliustruoto leidinio rengimas:
- atskirų straipsnių ruošimas apie kiekvieną tremties vietos gyvenvietę, lagerį, kalėjimą, psichiatrijos ligoninę,
- vietovardžių pavadinimų (dviem kalbomis) tikslinimas derinant su enciklopediniais ir administraciniais teritoriniais leidiniais, lokalizacija bei įvedimas į Centro duomenų bazę bendram naudojimui,
- nuotraukų leidiniams atranka bei aprašų rengimas,
- įvadinių straipsnių parengimas leidiniui, vietovardžių bei asmenvardžių rodyklių, tremties maršrutų ir chronologijos, lentelių, žemėlapių, atsiminimų knygų ir mokslo leidinių bibliografinių sąrašų sudarymas.
9. Tematinių leidinių, tremties žemėlapių ir fotoalbumų struktūrizacija, medžiagos parinkimas (pagal atskiras koncepciją).

V. Programos sąsajos

Tiriamų problemų spektras platus, vykdoma programa koreliuoja su šiomis mokslinių bei istorinių tyrimų programomis:
1. Pirmoji sovietinė ir nacistinė okupacija. Antisovietine ir antinacinė rezistencija 1940-1944 m.
2. Lietuviai GULAG-o lageriuose ir tremtyje;
3. Antisovietinė rezistencija 1944-1953 m.;
4. Martirologinių tyrimų programa. Programų sąveikoje tikslinami ir papildomi ištremtųjų, įkalintų ir žuvusių asmenų sąrašai bei kiti duomenys.
5. Gyvosios atminties programa
6. Memorialinių vietovių ir statinių, susijusių su Lietuvos gyventojų genocidu ir rezistenciniu judėjimu, inventorizacijos ir sąvado sudarymo programa.
7. Specialių tyrimų skyriaus veikla. Gaunamuose prisiminimuose atskleidžiami nusikaltimų žmoniškumui, vykdytų prieš tremtinius bei nuteistuosius, faktai.
8. Genocido aukų muziejus. Bendraujant su buvusiais tremtiniais bei kaliniais yra gaunama daug istorinių vertybių iš tremties ir kalinimo, kuriomis papildomi eksponatų fondai.
Panaudoti visų genocido ir rezistencijos tyrimo programų rezultatai pasitarnaus efektyvesnei informacijos sklaidai ir pilietinės visuomenės formavimui

VI. Informacijos šaltiniai.

1. Įvykių liudininkų - tremtinių ir kalinių atsiminimai.
2. Atsiminimų knygos, mokslo populiarinimo bei periodiniai leidiniai, enciklopedijos, žinynai (išleisti Lietuvoje, Rusijoje ir t.t.) tremties ir kalinimo temomis, žemėlapiai.
3. Lietuvos Respublikos, bei buvusios Sovietų Sąjungos ir kitų šalių archyvų bei muziejų dokumentai.
4. Tikslinių ekspedicijų bei pavienių tyrėjų, susitikimų organizatorių ir kt. medžiaga.
5. "Gyvosios atminties" programos sukaupta audio, video ir rašytinė medžiaga.
6. Lietuvos muziejai ir archyvai (LYA,VRM,Valstybės bei kiti).

VII. Medžiagos saugojimas

1. Sukaupta rašytinė medžiaga saugoma Memorialiniame departamente tolimesnei programoje numatytai tyrimo krypčiai.
2. Skelbtų leidiniuose nuotraukų originalai perduodami saugojimui į GAM.
3. Parengti straipsniai saugomi kompiuterinėse laikmenose.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”