2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2011 m. Nr. 1(29)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Stanislovas Buchaveckas
Kelmės ir Vaiguvos valsčių žydų bendruomenės ir jų žūtis 1941 m.
Kelmė and Vaiguva Jewish Communities and Their Perishing in 1941
Rimantas Zizas
1943 m. balandžio 5 d. „visos Lietuvos“ konferencija: lietuvių politinis elitas kolaboravimo ir pasipriešinimo kryžkelėje
The All Lithuanian Conference of 5 April 1943: the Lithuanian Political Elite on the Crossroads of Collaboration and Resistance
Vytautas Jokubauskas
Žvelgiant į ateitį: partizaninės kovos taktikos sklaida Lietuvoje ir jos įgyvendinimas 1944–1953 m.
Looking into the Future: the Spread and Realisation of Guerrilla Warfare Tactics in Lithuania in 1944–1953 m.
Arūnas Bubnys
Etniniai santykiai nacių okupuotoje Lietuvoje 1941–1944 m.
Ethnic Relationships in Nazi-occupied Lithuania in 1941–1944 m.
Kristina Burinskaitė
LSSR KGB ir LKP CK santykių dinamika 1954–1990 m.
The Dynamics of the Relationship of the KGB of the Lithuanian SSR and the Central Committee of the Lithuanian Communist Party in 1954–1991 m.
Lina Okuličiūtė
LSSR KGB Kadrų skyrius: 1954–1991 m.
The HR Unit of the KGB of the Lithuanian SSR: 1954–1991 m.
STUDENTŲ STUDIJOS – STUDENT`S RESEARCH
Audrius Dabrovolskas
Lietuvos akademinio jaunimo antisovietinis pasipriešinimas šeštajame-septintajame dešimtmetyje.
Anti-Soviet Resistance of the Lithuanian Academic Youth in the 1950s and 1960s
IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES
Aldona Vasiliauskienė
Arkivyskupas Mečislovas Reinys: kalinio Mečislovo Reinio asmens byla Nr. 3145
Archbishop Mečislovas Reinys: Personal Case No. 3145 of Prisoner Mečislovas Reinys
KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”