http://www.genocid.lt/centras/lt/1488/a/

Nacistinė okupacija 1941-1944 m.

Nacių okupacijos laikotarpis (1941-1944 m.) - Lietuvos valstybės istorijos periodas, kai lietuviai sunkiomis vokiečių okupacinio režimo sąlygomis siekė atkurti nepriklausomą valstybę, kai buvo persekiojami ir naikinami žydai, kitų žmonių grupės, kai kraštas buvo germanizuojamas, išnaudojamas ekonomiškai. Šie įvykiai iki šiol vis dar yra Lietuvos visuomeninio gyvenimo santykių sudėtinė dalis, vis dar turi įtakos lietuvių tarpusavio santykių, lietuvių santykių su žydais, su kitų etninių bendrijų nariais pačiame krašte ir už jos ribų specifikai. Ši specifika lemia ir Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento istorinių tyrimų pobūdį. Šiuo metu skiriamos kelios pagrindinės istorinių tyrimų kryptis. Pirmoji kryptis – tai lietuvių bendruomenės narių laisvės siekių nacių okupacinio režimo sąlygomis tyrimai. Daugiausiai dėmesio skiriama 1941 m. Birželio sukilimo Lietuvoje tyrimams. Jų tikslas - sukilimo priežasčių, eigos atskirose Lietuvos vietovėse, sukilimo vietos bendrame lietuvių 1940-1941 m. pasipriešinimo judėjimo kontekste atskleidimas. Antroji kryptis – tai vokiečių okupacijos laikotarpiu veikusių lietuviškų karinių formuočių istorijos tyrimai. Pagrindinis dėmesys skiriamas lietuvių savisaugos batalionų istorijai. Tyrinėjami atskirų lietuvių batalionų atsiradimo, jų veiklos klausimai. Išskirtinis dėmesys skiriamas batalionų dalyvavimo vykdant žydų, kitų asmenų grupių genocidą tyrimams. Jais taip pat siekiama nustatyti tikslų lietuvių savisaugos dalinių, vykdžiusių žmonių genocidą, skaičių, batalionų karių dalyvavimo žmonių naikinimo operacijose motyvus. Trečioji kryptis – tai holokausto Lietuvos provincijoje tyrimai. Jų tikslas – atskleisti žydų genocido atskirose Lietuvos vietovėse eigą, jos etapus, įvardinti vykdytojus, nustatyti žudynių dalyvių motyvus, remiantis holokausto Lietuvoje bendraisiais ypatumais. Ketvirtoji kryptis – tai sovietinių partizanų veiklos Lietuvoje tyrimai. Jais siekiama atskleisti, kaip kūrėsi sovietinis pogrindis, kokios buvo jo veiklos kryptys, kas iniciavo pogrindžio sukūrima. Pagrindinis dėmesys skiriamas sovietinio pogrindžio narių represinės, teroristinės veiklos tyrimams. Taip pat šiais tyrimais siekiama pateikti konkrečias žinias apie sovietinio pogrindžio narius, jų santykius su vietiniais gyventojais.


TRUMPA HOLOKAUSTO LIETUVOJE ISTORIJA, ISTORIOGRAFIJA IR BIBLIOGRAFIJA.KNYGOS

Lietuvių kalba:
Anglų kalba:
Rusų kalba:
STRAIPSNIAI

Arūnas Bubnys
Vokiečių ir lietuvių saugumo policija (1941–1944), 1997, 1, p. 160–175.
German and Lithuanian Security Police (1941–1944), p. 175.
 
Arūnas Bubnys
Lietuvių viešoji policija ir policijos batalionai (1941–1944), 1998, 1(3), p. 81–104.
Lithuanian Public Police and Police Battalions in 1941–1944, p. 104.
 
Arūnas Bubnys
253-iasis lietuvių policijos batalionas (1943–1944), 1998, 2(4), p. 104–120.
The Operation of the 253rd Lithuanian Police Battalion in 1943–1944, p. 120.
 
Arūnas Bubnys
Lietuvių policijos 2-asis (Vilniaus) ir 252-asis batalionai (1941–1944), 2000, 2(8), p. 42–54.
The Activities of the 2nd and the 252nd Police Battalions between 1941–1944, 2000, 2(8), p. 55.
 
Arūnas Bubnys
Penktasis lietuvių policijos batalionas (1941–1944), 2001, 1(9), p. 44–50.
The 5th Battalion of the Lithuanian Police (1941–1944), 2001, 1(9), p. 50.
 
Arūnas Bubnys
Lietuvių policijos batalionai Pskovo srityje ir Kurše: 13-asis ir 10(256)-asis batalionai (1942–1945), 2001, 2(10), p. 31–43.
Lithuanian Police Battalions in Pskov Region and in Kuršas: the 13th and 10(256)th (1942–1945), 2001, 2(10), p. 43.
 
Arūnas Bubnys
Lietuvių policijos 15-asis batalionas (1941–1944), 2007, 1(21), p. 69–79
The 15th Lithuanian Police Battalion (1941–1944, 2007, 1(21), p. 79
 
Arūnas Bubnys
Lietuvių policijos 3(11)-iasis batalionas, 2008, 1 (23), p. 45–57
The 3(11) Battalion of the Lithuanian Police, 2008, 1 (23), p. 57
 
Arūnas Bubnys
Lietuvių savisaugos dalinių Vilniaus apygardos batalionai (1941–1944 m.), 2008, 2(24), p. 35–61
The Vilnius Region Battalions of the Lithuanian Self-Defence Subunits (1941–1944), 2008, 2(24), p. 61.
 
Arūnas Bubnys
Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas nacių okupacijos metais (1941 - 1944), 2009, 1(25), p. 18–36
Kaunas Hard Labour Prison in the Years of Nazi Occupation (1941 - 1944), 2009, 1(25), p. 37
 
Arūnas Bubnys
Lietuvių policijos Šiaulių (14-asis) ir Panevėžio (10-asis) batalionai (1941–1944), 2010, 1(27), p. 81–89
Lithuanian Police Šiauliai (14th) and Panevėžys (10th) Battalions (1941–1944), 2010, 1(27), p. 89.
 
Arūnas Bubnys
Etniniai santykiai nacių okupuotoje Lietuvoje 1941–1944 m, 2011, 1(29), p. 69–97
Ethnic Relationships in Nazi-occupied Lithuania in 1941–1944 m., 2011, 1(29), p. 97–98.
 
Saulius Grybkauskas
Lietuvos vyriausybės reakcija į nacistinės Vokietijos politiką Klaipėdos krašto lietuvių atžvilgiu (1939 03 23–1940 06 15), 1998, 1(3), p. 72–80.
The Policy of the Government of the Republic of Lithuania with Respect to Lithuanian Population in the Nazi Germany Occupied Klaipėda Region, p. 80.
 
Audronė Janavičienė
Sovietiniai diversantai Lietuvoje (1941–1944), 1997, 1, p. 98–121.
Soviet Saboteurs in Lithuania (1941–1944), p. 121.
 
Tadas Jaskelevičius
1941 m. Birželio sukilimas Panevėžio apskrities Pušaloto valsčiuje, 2015, Nr. 2 (38)
 
Uldis Neiburgs
Latvijos pasipriešinimo judėjimas vokiečių okupacijos laikotarpiu (1941–1945 m.): mokslinio tyrimo problemos ir laimėjimai, 2008, 2(24), p. 7–20
The Resistance Movement in Latvia during the Nazi German Occupation (1941–1945): Research Problems and Achievements, 2008, 2(24), p. 20–21
 
Tiit Noormets
Ginkluotasis pasipriešinimo sąjūdis ir partizaninis karas Estijoje 1941 m., 1997, 2, p. 52–55.
Armed Resistance Movement and Guerrilla War in Estonia in 1941, p. 55.
 
Alfredas Rukšėnas
Lietuvos gyventojų stojimo į Kauno savisaugos batalionus 1941 m. vasarą ir rudenį motyvai, 2012, Nr. 2 (32)
 
Alfredas Rukšėnas
Pasipriešinimas Kretingos, Telšių ir Mažeikių apskrityse pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu (1940–1941 m.), 2009, 2(26), p. 7–32
Resistance in Kretinga, Telšiai and Mažeikiai Counties during the First Soviet Occupation Period (1940–1941), 2009, 2(26), p. 32
 
Alfredas Rukšėnas
1941 m. Birželio sukilimas Kretingos, Mažeikių ir Telšių apskrityse, 2010, 1(27), p. 31–56
June 1941 Uprising in Kretinga, Mažeikiai and Telšiai Counties, 2010, 1(27), p. 57
 
Petras Stankeras
Aukščiausioji vokiečių SS ir policijos vadovybė Lietuvos generalinėje srityje 1941–1944 m., 2001, 2(10), p. 17–30.
The Highest German SS and Police Authorities in the Lithuanian General Region in 1941–1944, 2001, 2(10), p. 30.
 
Rimvydas Valentukevičius
Nusikaltimų žmoniškumui tyrimo Lietuvoje problemos, 1999, 1(5), p. 7–16.
Problems of Investigation of Crimes Committed against Humanity, p. 16.
 
Linas Veclauskas
Lietuvos įvaizdžiai antinacinėje lietuvių spaudoje, 2004, 1(15), p. 68–84
The Vision of Lithuania in the Lithuanian Anti-Nazi Press , 2004, 1(15), p. 85
 
Oleksandr Vovk
Paskutinis karinis ir politinis sąjūdis dėl Ukrainos nepriklausomybės, 1997, 2, p. 7–13.
The Latest Armed and Political Movement for the Independence of Ukraine, p. 13.
 
Kaspars Zellis, Dmitrij Olechnovič
Karikatūra laikraštyje „Tēvija“ 1941–1945 m.: kai kurie šaltinių mokslo kritikos klausimai, 2005 2(18), p. 50–63
Caricature in the Newspaper „Tēvija“ (1941–1945). Some Questions of Source Criticism , 2005 2(18), p. 63
 
Rimantas Zizas
Vietinė savisauga (savigyna) Lietuvoje nacių Vokietijos okupacijos metais (1941–1944), 2001, 2(10), p. 44–61.
Local Defence (Self-Defence) in Lithuania during the Nazi German Occupation (1941–1944), 2001, 2(10), p. 61.
 
Rimantas Zizas
Vietinė savisauga (savigyna) Lietuvoje nacių Vokietijos okupacijos metais (1941–1944), 2002, 1(11), p. 69–93
Local Defence (Self-Defence) in Lithuania during the Nazi German Occupation (1941–1944), 2002, 1(11), p. 94
 
Rimantas Zizas
Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941–1944 m.: represiniai (teroristiniai) veiklos aspektai, 2010, 1(27, p. 7–29
Soviet Partisans in Lithuania in 1941–1944: Aspects of Repressive (Terrorist) Activity, 2010, 1(27, p. 29–30
 
Rimantas Zizas
1943 m. balandžio 5 d. „visos Lietuvos“ konferencija: lietuvių politinis elitas kolaboravimo ir pasipriešinimo kryžkelėje, 2011, 1(29), p. 30–49
The All Lithuanian Conference of 5 April 1943: the Lithuanian Political Elite on the Crossroads of Collaboration and Resistance, 2011, 1(29), p. 50
 
Tadas Jaskelevičius
1941 m. Birželio sukilimas Panevėžio apskrities Krekenavos valsčiuje: įvykiai, dalyviai, likimai , Genocidas ir rezistencija, 2020, Nr. 1 (47);
June 1941 uprising in Panevėžys county in Krekenava township: events, participants, destinies , Genocidas ir rezistencija, 2020, Nr. 1 (47);
 
Stanislovas Buchaveckas
Lietuvos žydai 1944–1945 m.: holokausto tąsa Štuthofo koncentracijos stovykloje (1)
 
Arūnas Bubnys
Lietuviai darbininkai nacių okupuotoje Austrijoje 1942–1945 metais , Genocidas ir rezistencija, 2020, Nr. 1 (47);
Lithuanian laborers in Nazi-occupied Austria 1942–1945 , Genocidas ir rezistencija, 2020, Nr. 1 (47);
 
Stanislovas Buchaveckas
Lietuvos žydai 1944–1945 m.: holokausto tąsa Štuthofo koncentracijos stovykloje (2), Genocidas ir rezistencija, 2020, Nr. 2 (48);
 
Alfredas Rukšėnas
Juozo Albino Lukšos-Daumanto 1940–1941 m. biografijos puslapiai, Genocidas ir rezistencija, 2020, Nr. 2 (48);IŠ ARCHYVŲ

Arvydas Anušauskas
Juozo Senkaus liudijimas apie Raudonojo teroro muziejaus veiklą, 2007 2(22), p. 171–180.
 
Stasys Knezys
Kauno karo komendantūros Tautinio darbo batalionas 1941 m., 2000, 1(7), p. 122–168.

Šarūnas Liekis
„Laivyno paradas“ ir neįvykusi Klaipėdos okupacija 1938 m. Nežinomi Lietuvos ir Vokietijos santykių puslapiai , 2004, 2(16), p. 162–171
 
Rimantas Zizas
Raudonųjų partizanų ir Pietryčių Lietuvos kaimų savisaugos ginkluoti konfliktai 1943 m., 2004, 1(15), p. 138–158
 
Rimantas Zizas
Raudonųjų partizanų ir Pietryčių Lietuvos kaimų savisaugos ginkluoti konfliktai 1943 m. , 2004, 2(16), p. 145–161
 
Gražina Stanionytė-Zujienė
Dr. Vladas Ingelevičius ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veikla vokiečių okupacijos metais, 2002, 1(11), p. 130–148
 
Vygantas Vareikis
Rytų frontas iš arti: viršilos Petro Plevoko dienoraštis, 2007, 2(22), p. 149–170.
 
Rimantas Zizas
Žudynių Kaniūkuose pėdsakais, 2002, 1(11), p. 149–165
 
Rimantas Zizas
Bakaloriškių sunaikinimas, 2002, 2(12), p. 233–245
 
Rimantas Zizas
Sovietinės represijos ir pasipriešinimas joms Onuškio valsčiuje (Trakų aps.) 1944–1945 m., 2003, 1(13), p. 114–135


KRAŠTO LAISVĖS KOVOS

Juozas Jankauskas
Lietuvos kariuomenės karininkai – antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyviai, 2003, 1(13), p. 147–165


ATMINTIS

Stanislovas Buchaveckas
Pranas Meškauskas-Germantas – lietuvių antinacinio pasipriešinimo Konradas Valenrodas, 2013, Nr. 2 (34)


STUDENTŲ STUDIJOS

Ugnė Ražinskaitė
Vokietijos išdegintos žemės politikos padariniai Vištyčio apylinkių gyventojams Antrojo pasaulinio karo metais, 2013, Nr. 2 (34)

Ignė Stalmokaitė
Suomijos ir Švedijos požiūris į Sovietų Sąjungos ir nacių Vokietijos Baltijos šalyse įvykdytas okupacijas 1940–1944 m., 2012, Nr. 1 (31)


HOLOKAUSTAS LIETUVOJESTRAIPSNIAI

Valentinas Brandišauskas
Žydų nuosavybės bei turto konfiskavimas ir naikinimas Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais, 2002, 2(12), p. 104–112
Expropriation of the Jewish property, and destruction in Lithuania during the Second World War, 2002, 2(12), p. 113
 
Valentinas Brandišauskas
Lietuvos žydų turto likimas Antrojo pasaulinio karo metai , 2004, 1(15), p. 86–107
The Fate of Lithuanian Jews’ Assets during the Second World War , 2004, 1(15), p. 107
 
Valentinas Brandišauskas
Holokaustas Kėdainių apskrityje, 2005, 1(17), p. 87–99
Holocaust in the District of Kėdainiai, 2005, 1(17), p. 99
 
Valentinas Brandišauskas
Mažeikių apskrities žydų likimas Antrojo pasaulinio karo metais, 2006, (2)20, p. 7–30
The Fate of the Jews of the Mazeikiai District during the Second World War, 2006, (2)20, p. 30
 
Valentinas Brandišauksas
Lazdijų apskrities žydų likimas nacistinės okupacijos metais: nuo teisių apribojimo iki žūties, 2008, 1(23), p. 58–75
The Fate of the Jews in the Lazdijai District during the Nazi Occupation: from the Restriction of the Rights to Death, 2008, 1(23), p. 75
 
Arūnas Bubnys
Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 m.: žydų žudynės Kauno apskrityje, 2002, 2(12), p. 81–102
Holocaust in the provinces of Lithuania in 1941: massacre of Jews in Kaunas district, 2002, 2(12), p. 103
 
Arūnas Bubnys
Lietuvių saugumo policija ir holokaustas (1941–1944), 2003, 1(13), p. 22–39
Lithuanian Security Police and the Holocaust (1941–1944), 2003, 1(13), p. 39–40
 
Arūnas Bubnys
Vilniaus žydų žudynės ir Vilniaus getas (1941–1944), 2003, 2(14), p. 7–42
Massacre of Vilnius Jews and Vilnius ghetto (1941–1944), 2003, 2(14), p. 42–43
 
Arūnas Bubnys
Kauno getas (1941–1944 m.), 2004, 2(16), p. 7-40
The Kaunas Ghetto (1941–1944) , 2004, 2(16), p. 40
 
Arūnas Bubnys
Kauno ir Vilniaus getų žydų policija (1941–1944 m.) , 2005, 1(17), p. 66–85
The Jewish Police in the Kaunas and Vilnius Ghettos (1941–1944) , 2005, 1(17), p. 85–86
 
Arūnas Bubnys
Lietuvių policijos 1(13)-asis batalionas ir žydų žudynės 1941 m., 2006, (2)20, p. 31–51
The First (13th) Lithuanian Police Battalion and the Killing of Jews in 1941, 2006, (2)20, p. 52
 
Stanislovas Buchaveckas
Kražių valsčiaus žydų bendruomenės žūtis 1941 m.: faktai, problemos, atsakymai, likę klausimai, 2009, 2(26), p. 33–49
Destruction of the Kražiai Rural District Jewish Community in 1941: Some Facts, Problems, Answers, Pending Questions, 2009, 2(26), p. 49
 
Stanislovas Buchaveckas
Holokaustas Raseinių apskrityje: Viduklės valsčiaus žydų bendruomenės sunaikinimas (1941 m. birželis–rugpjūtis), 2010, 1(27), p. 58–79
Holocaust in the Raseiniai County: Annihilation of the Jewish Community in the Viduklė Rural District (June–August 1941), 2010, 1(27), p. 80
 
Stanislovas Buchaveckas
Holokaustas Raseinių apskrityje: Nemakščių valsčiaus žydų žūtis, 2010, 2(28), p. 31–53
Holocaust in the Raseiniai County: Destruction of the Jewish Community in Nemakščiai Rural District, 2010, 2(28), p. 53–54
 
Stanislovas Buchaveckas
Kelmės ir Vaiguvos valsčių žydų bendruomenės ir jų žūtis 1941 m., 2011, 1(29), p. 7–28.
Kelmė and Vaiguva Jewish Communities and Their Perishing in 1941, 2011, 1(29), p. 28–29.
 
Stanislovas Buchaveckas
Holokaustas Vilkaviškio apskrityje: Pilviškių žydų bendruomenė ir jos likimas 1941 m., 2011, Nr. 2(30)
 
Dr. Sara Ginaitė
Istorija ir asmeniniai išgyvenimai: Holokausto pradžia Lietuvoje, 2014, Nr. 2 (36)
 
Bernaras Ivanovas
Chiune (Sempo) Sugiharos veiklos Kaune 1939–1940 m. probleminiai aspektai, 2001, 1(9), p. 7–14.
Problematic Aspects of the Activities of Chiune (Sempo) Sugihara in Kaunas in 1939 and 1940, 2001, 1(9), p. 14.
 
Šarūnas Liekis
Žydai: „kaimynai“ ar „svetimieji“? Etninių mažumų problematika Lietuvos istorijos moksle, 2002, 2(12), p. 114–120
Jewish: “neighbors” or “aliens”? Discussion of Ethnic Minorities in Lithuanian Historical Scholarship, 2002, 2(12), p. 120
 
Alfredas Rukšėnas
Kauno 2-asis pagalbinės policijos tarnybos batalionas ir gyventojų žudynės Baltarusijoje 1941–1943 m., 2007, 2(22), p.25–63
The Kaunas Second Auxiliary Police Service Battalion and the Massacre in Belarus in 1941–1943, 2007, 2(22), p. 64
 
Alfredas Rukšėnas
Kauno savisaugos batalionų karių dalyvavimo žydų ir kitų asmenų grupių žudynėse vokiečių okupacijos laikotarpiu (1941–1944 m.) motyvai, 2011, Nr. 2(30)
 
Alfredas Rukšėnas
Kretingos valsčiaus žydų bendruomenės žūtis 1941 m. vasarą ir rudenį, 2014, Nr. 2 (36)
 
Alfredas Rukšėnas
Holokaustas Lietuvoje: Kretingos apskrities Palangos ir Darbėnų valsčių žydų bendruomenių žūtis 1941 m. vasarą ir rudenį, 2015, Nr. 1 (37)
 
Viktorija Sakaitė
Žydų gelbėjimas, 1998, 2(4), p. 81–103.
Rescue of Jews, p. 103.
 
Simonas Strelcovas
Chiune Sugihara ir Janas Zwartendijkas – Pasaulio Tautų Teisuoliai. Istorinės peripetijos tarp sovietinių struktūrų, žydų pabėgėlių ir jų gelbėtojų, 2003, 2(14), p. 44–50
Chiune Sugihara and Jan Zwartendijk: the Righteous of the World Nations. Historical peripeteias among Soviet structures, Jewish refugees and their redeemers, 2003, 2(14), p. 50
 
Hektoras Vitkus
Istorinė atmintis ir holokaustas: problemos samprata , 2005, 1(17), p. 51–64
Historical Memory and the Holocaust: Perception of the Problem, 2005, 1(17), p. 65
 
Hektoras Vitkus
Memorialinių vietų veiksnys holokausto atminimo kultūroje: sampratos gairės ir tyrimo metodai,, 2006, 1(19), p. 86–114
The Role of Memorial Places in the Culture of the Holocaust Memory: Guidelines for Understanding and Research Methods, 2006, 1(19), p. 114–115
 
Rimantas Zagreckas
Holokausto dalyvio socialinis portretas, 2012, Nr. 1(31)


IŠ ARCHYVŲ

Dalia Kuodytė
Vieno dokumento istorija ir ne tik…, 2000, 2(8), p. 135–138.
 
Viktorija Sakaitė
Lietuvos dvasininkai – žydų gelbėtojai, 2002, 2(12), p. 222–232
 
Stanislovas Buchaveckas
Jonas Ženauskas – 1940–1941 m. sovietų kalinys, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, žydų gelbėtojas, 2012, Nr. 2 (32)
 
Chaimas Bargmanas
Vieno atradimo istorija. Du vienodo braižo dokumentai, 2010, 2(28), p. 130–135


ATMINTIS

Rimantas Stankevičius
Vardas, tapęs legenda, 2004, 1(15), p.159–171
 
Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas
1941 m. Raseinių holokausto byla, 2012, Nr. 2 (32)
 
Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas
Žydų likimas Telšių valsčiaus mažuosiuose getuose, 2013, Nr. 2 (34)


NUOMONĖ

Chaimas Bargmanas
Nauja apie žudynes „Lietūkio“ garaže. Kiek garažų buvo?, 2009, 2(26), p. 203–206