2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Lietuvos sovietizacija 1940-1941, 1944-1988 m.

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus ir aneksavus Lietuvos valstybę, prasidėjo jos politinės-socialinės ir ūkinės sanklodos griovimas, kultūros ir tradicinių dvasinių vertybių naikinimas bei priverstinis komunistinės pasaulėžiūros ir ideologijos diegimas visuomenėje. Šį procesą nutraukė 1941–1944 m. II Pasaulinio karo metais vykusi nacių okupacija. 1944 m. prasidėjusi sovietinė reokupacija užsibaigė tik 1991 m., kai Lietuva de jure tapo savarankiška ir tarptautinės pasaulio valstybių bendrijos pripažinta suverenia valstybe. Sovietinės okupacijos beveik 50 metų laikotarpis paliko gilų pėdsaką Lietuvos gyventojų sąmonėje ir istorinėje atmintyje, ypatingai stalininės epochos metai (1940–1941, 1944–1953 m.). Lietuvos sovietizacija, sovietų politinės ir ekonominės represijos, teroras, nepateisinamos civilių gyventojų žudynės (nusikaltimai žmoniškumui), deportacijos, dvasinio gyvenimo slopinimas, visuomenės rusinimas ir kiti prievartinio pobūdžio veiksmai naujausiųjų laikų Lietuvos istorijoje yra šiuolaikinės visuomenės socialinių santykių aktuali politinio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo (tautos laisvės ir valstybės nepriklausomybės, žmogaus laisvių ir teisių, sąžinės laisvės, herojiškumo, patriotizmo, jaunosios kartos auklėjimo) dalis.

Pagrindinės tyrimo kryptys:

Lietuvos sovietinė okupacija ir aneksija. Stalinizmas (1940–1941).
Valstybingumo praradimas. Komunistinės totalitarinės politinės sistemos įgyvendinimas Lietuvoje. Stalino diktatūra. Vienpartinė valstybės valdymo sistema: komunistų partijos – LKP(b) vaidmuo sovietizuojant Lietuvą. Politinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo totalinė kontrolė. Partinės nomenklatūros suformavimas. Komunistų partijos kontroliuojamos visuomeninės organizacijos. Lietuvos kariuomenės likvidavimas. Nedemokratiški ir prievartiniai rinkimai į tarybas (sovietus). Politinės represijos. Privačios nuosavybės apribojimas ir jos likvidavimas. Pramonės nacionalizacija. Žemės reforma: stambių ūkių valdytojų žemės nacionalizavimas, mokesčių didinimas. Spaudos kontrolė. Kultūros ir švietimo įstaigų sovietizacija. Socialistinis realizmas.

Antrasis pasaulinis karas ir jo pabaiga (1941–1945).
LSSR administracijos veikla Lietuvoje 1941 m. birželio 22–27 d. ir 1941–1944 m. Rusijoje. Raudonosios armijos 16-oji lietuviškoji šaulių divizija. Sovietinių partizanų veikla. Prievartinė Lietuvos gyventojų mobilizacija į SSRS ginkluotąsias pajėgas 1944–1945 m. – vyrų gaudymas, žudynės ir represijos. Raudonojoje armijoje tarnavusių lietuvių karo aukos. SSRS ir kitų antihitlerinės koalicijos karo belaisviai Lietuvoje. Vokietijos kariuomenės karo belaisvių lageriai Lietuvoje 1944–1949 m. Demografiniai II pasaulinio karo ir okupacijų nuostoliai.

Sovietų reokupacija. Antroji sovietų okupacija. Maskvos politinė kontrolė ir represijos Lietuvoje (1944–1953).
Reokupacija – sovietų valdžios atkūrimas Lietuvoje 1944 m. LKP(b) CK ir vietos komunistų organizacijų sudarymas. Maskvos kontrolė. VKP(b) CK Lietuvos biuro veikla (1944–1947 m.). LKP CK antrųjų sekretorių statusas. Antihumaniška socialinė-ekonominė ir kultūrinė sovietų valdžios politika. Teroras. Rusifikacija. Rusakalbių kolonistų antplūdis į Lietuvą. Valstybinio aparato kadrų „valymai“. Ekonominė prievarta (žemės ūkio mokesčių didinimas, maisto produktų prievolės, privalomas valstybinių paskolos obligacijų įsigijimas, prievartiniai darbai: medienos ruošimas, kelių remontas, sugriautų pastatų ir tiltų atstatymas, griuvėsių valymas ir kt.) Prievartinė kolektyvizacija ir visų valstiečių žemės, gyvulių ir gamybos priemonių konfiskacija. Represijos prieš skolingus valstybei valstiečius. Gyventojų prievartinis valstybinių paskolų įsigijimas. Kalėjimai ir lageriai. Lietuvos ūkininkų šeimų deportacijos. Dvasinė prievarta. Politinis Lietuvos inteligentijos persekiojimas ir represijos, privaloma marksistinė komunistinė pasaulėžiūra. Socialistinio realizmo įtvirtinimas. Katalikų bažnyčios ir tikinčiųjų persekiojimas, kunigų politinės represijos. Ginkluotoji rezistencija, pogrindinės organizacijos. Antisemitinės politikos apraiškos. Prievartiniai pokario darbai: Sovietinė kariuomenė Lietuvoje. Gyventojų karinis rengimas ir prievartinės mobilizacijos į sovietų armiją. Lietuvos sovietizacijos ir komunistinės visuomenės pagrindų sukūrimo pabaiga.

Lietuva destalinizacijos metais (1953–1964).
Sovietų Sąjungos naujas stalininio režimo liberalizavimo kursas („atšilimas“). L. Berijos veikla 1953 m.: valstybinių įstaigų lietuvizacijos pradžia, rusakalbių išsiuntimas iš Lietuvos. Partinio administracinio aparato lietuvėjimas. Nauja lietuviškoji partinės nomenklatūros karta. N. Chruščiovo destalinizacija ir dalinė komunistinio režimo liberalizacija. Totalitarinis valstybės ir visuomenės valdymas. Atsisakymas valstybinio teroro politikos. Gulago panaikinimas. Dalinė reabilitacija ir politinių kalinių bei ištremtųjų grįžimas. Ekonomikos reforma – Lietuva įgyja daugiau teisių valdyti savo ūkį. Lietuvos ekonomikos ūkio pakilimas ir A. Sniečkaus veikla. Lietuvos ekonomikos integravimas į SSRS. Lietuviai SSRS statybose ir plėšiniuose. Kontroliuojamų ryšių su užsieniu atkūrimas. Komunistinės propagandos didinimas. Utopinė komunistinės visuomenės sukūrimo programa. Disidentai. Partinis diktatas ir modernioji kultūra. Naujos chaotiškos N. Chruščiovo valstybės valdymas ir reformos: komunistų vadų nepasitenkinimas ir valstybės perversmas Kremliuje 1964 m.

Lietuva stagnacijos ir sovietinė modernizacijos metais (1964–1988).
Lietuvos ekonomikos integracija į SSRS. Urbanizavimas. Planinis žemės ūkis. Vienkiemių naikinimas ir naujų kolūkinių gyvenviečių kūrimas. A. Sniečkaus ir P. Griškevičiaus administravimas. Partinės nomenklatūros sistema ir privilegijų įsigalėjimas. Socialinis saugumas ir negalia. Migraciniai procesai. Rusinimo tendencijos. LKP ir KGB veikla prieš disidentus. LKP CK antrųjų sekretorių veikla. Katalikų bažnyčią ir lietuvių išeiviją Vakaruose. Antisovietinis pasipriešinimas ir kova dėl Žmogaus teisių ir laisvių. Sąžinės laisvė ir tikinčiųjų teisių sąjūdis. Politinės represijos prieš Katalikų bažnyčią. Visuomenės ateizacija. Disidentizmas. Komunistinės ideologijos diegimas. Lietuvos kultūros modernėjimas. Paskutinės LKP ir KGB pastangos stiprinti sovietinį režimą 1985–1988 m. M. Gorbačiovo pertvarka (viešumas, ekonominės reformos, visuomenės demokratizavimas).


KNYGOS
 • Rainių tragedija. 1941 m. birželio 24–25 d., parengė Arvydas Anušauskas, Birutė Burauskaitė, 2000
 • Arūnas Streikus, Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje (1944–1990), 2002
 • Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsajos ir ypatumai, 1939–1956/Ats. redaktorius Arvydas Anušauskas, 2004
 • Lietuvos kultūra ideologijos nelaisvėje, 1940–1990, sudarė Juozapas Romualdas Bagušauskas ir Arūnas Streikus, 2005
 • Juozas Starkauskas. Represinių struktūrų ir komunistų partijos bendradarbiavimas įtvirtinant okupacinį režimą Lietuvoje 1944–1953 m., 2007
 • Arūnas Streikus, Diplomatas Stasys Antanas Bačkis, 2007
 • Les lituaniens dans l‘Arctique, 2011
 • Vytautas Tininis, Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją, 2014
 • MACIKŲ MIRTIES NAMAI. Antrojo pasaulinio karo ir GULAG'o lageriai 1939-1953 metais Šilutės apylinkėse, atsakingoji redaktorė Edita Jankauskienė, 2015
 • MACIKAI HOUSE OF DEATH. The WWII prisoner of war and Gulag camps 1939–1955 in the environs of Šilutė, editor-in-chief Edita Jankauskienė, 2015
 • Arvydas Anušauskas, Juozas Banionis, Česlovas Bauža... [et.al.], Lithuania in 1940-1991:the History of Occupied Lithuania, 2015
 • D. Juodis, Prasiveržti pro geležinę uždangą (Lietuvos gyventojų pabėgimai iš SSRS), 2020

STRAIPSNIAI

Valdemaras Klumbys
Šeimos ir lyčių vaizdiniai savilaidoje, 2020, Nr. 2 (48)
 
Dalia Balkytė
1951 m. Lietuvos gyventojų trėmimo operacija „Ruduo“: deportacijos iš Eišiškių rajono, 2015, Nr. 2 (38)
 
Ainars Bambals
Vokiečių kareiviai Latvijos SSR karo belaisvių lageriuose: problemos atspindys sovietinių represinių institucijų dokumentuose, 2015, Nr. 2 (38)
 
Stanislovas Buchaveckas
Mokyklos sovietizavimas 1940 m. rudenį: ideologiniai gniaužtai mokytojams, 1917 m. bolševikų perversmo metinių minėjimas Šakių apskrities mokyklose (1), 2014, Nr. 1 (35)
 
Stanislovas Buchaveckas
Mokyklos sovietizavimas 1940–1941 m. m.: ideologiniai gniaužtai mokytojams, 1917 m. bolševikų perversmo metinių minėjimas Šakių apskrities mokyklose (2), 2014, Nr. 2 (36)
 
Stanislovas Buchaveckas
Mokyklos sovietizavimas 1940–1941 m. m.: bolševikinė indoktrinacija, suaugusiųjų mokymo kampanija Šakių apskrities mokyklose; švietimo darbuotojai tarp kolaboravimo, konformizmo ir rezistencijos (3), 2015, Nr. 1 (37)
 
Stanislovas Buchaveckas
Mokyklos sovietizavimas 1940–1941 m. m.: rašytojų vaidmuo „perauklėjant“ mokytojus; pionierių organizacijos kūrimas Šakių apskr. mokyklose; pedagogai tarp rezistencijos, konformizmo ir kolaboravimo; represijos (4), 2015, Nr. 2 (38)
 
Algirdas Brukas
Lietuvos miškininkų likimai 1939–1953 m., 2012, Nr. 1 (31)
 
Irina Černeckaitė
Discreding as one of the KGB`s Methods of Forming Public Opinion, 2006, (2)20, p. 82
 
Marius Ėmužis
Partinės bausmės Sovietų Lietuvoje (XX a. penktasis–septintasis dešimtmečiai): tarp klientelizmo ir kolektyvizmo, 2015, Nr. 2 (38)
 
Evaldas Gelumbauskas
The Creation of the Community of Political Prisoners and Resistance in the GULAG Special Regime Camps (1948–1954), 2004, 2(16), p. 93
 
Saulius Grybkauskas
The Management of the Industry in Soviet Lithuania by the Party Leaders: Punishment of Party Members, the Use of compromising Information Gathered by the KGB and Informal Ties, 2008, 1(23), p. 44
 
Saulius Grybkauskas
Komunistų partijos Centro komiteto antrojo sekretoriaus institucijos atkūrimas Pabaltijo respublikose XX a. šeštojo dešimtmečio viduryje, 2013, Nr. 2 (34)
 
Saulius Grybkauskas
Stagnacinio laikotarpio lietuvių nomenklatūra sovietinio „generalgubernatoriaus“ akimis: Petro Griškevičiaus skyrimo kolizija, 2012, Nr. 2 (32)
 
Vidas Grigoraitis
 
Aleksandras Gurjanovas
 
Vilius Ivanauskas
Lietuvių sovietinė nomenklatūra kaip kontrolės objektas ir subjektas./a>, 2012, Nr. 1 (31)
 
Vilius Ivanauskas
Sovietinė nomenklatūra ir išskirtinis vartojimas: nuo privilegijų iki nelegalumo, 2014, Nr. 1 (35)
 
Pirkko Kanervo
Molotovo–Ribbentropo paktas: Liebe war es nie, 2014, Nr. 2 (36)
 
Valdemaras Klumbys
Sovietmečio opozicinė elgsena, 2010, 2(28), p. 101–113
Anti-Soviet Behaviour, 2010, 2(28), p. 114
 
Raminta Kšanytė
 
Raminta Kšanytė
 
Jurgita Kuprytė
 
 Ramūnas Labanauskas
The Relationship between the Young Catholic Movement and the Soviet Regime from 1940 to 1941, 2010, 2(28), p. 29–30
 
Natalija Lebedeva
 
Dalia Marcinkevičienė
Laiškas pakvietė kelionėn“: buitinių skundų praktika sovietinėje Lietuvoje, 2007, 2(22), p. 110–122,
 
Nijolė Maslauskienė
 
Nijolė Maslauskienė
 
Nijolė Maslauskienė
 
Nijolė Maslauskienė
 
Margarita Matulytė
 
Margarita Matulytė
Expression of Lithuanian Photographic Art in the Context of Cultural Sovietisation (1958–1970),  2005, 1(17), p. 34
 
Jan Pięta
 
Mindaugas Pocius
Characteristics of the National Policies of the Soviet Regime in Lithuania from 1944 to 1953, 2010, 2(28), p. 78
 
Mindaugas Pocius
Lietuvos sovietizavimo sprendimų priėmimo ir kontrolės mechanizmas 1944–1946 m.: Maskvos emisarų vaidmuo, 2013, Nr. 2 (34)
 
Wanda Krystyna Roman
 
Andrius Skorupskas
Sovietinės ideologinės cenzūros raida Lietuvoje (1964–1989 m.) , 2005, 1(17), p. 100–126
Development of Soviet Ideological Censorship in Lithuania (1964–1989) , 2005, 1(17), p. 127
 
Juozas Starkauskas
 
Juozas Starkauskas
The Communist Party Influence on the Chekists, 1944–1953 , 2004, 1(15), p. 41–42
 
Vitalija Stravinskienė
Represuoti Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojai lenkai: sugrįžimas ir adaptacija (1953–1964 m.), 2014, Nr. 1 (35)
 
Vitalija Stravinskienė
Migracijos procesai ir Rytų ir Pietryčių Lietuva (1960–1980 m.), 2015, Nr. 1 (37)
 
Arūnas Streikus
 
Arūnas Streikus
 
Arūnas Streikus
 
Arūnas Streikus
 
Arūnas Streikus
 
Arūnas Streikus
Ideological Censorship in Lithuania, 1956–1989, 2004, 1(15), p. 67
 
Arūnas Streikus
Support of Émigré and Foreign Organisations for the Catholic Church in Lithuania during the Soviet Occupation, 2006, 1(19), p.20

Arūnas Streikus
 
Arūnas Streikus
 
Arūnas Streikus
Ideologinė cenzūra Lietuvoje 1948–1955 m.: sistemos derinimas, 2009, 2(26), p. 73–90
 
Mindaugas Tamošaitis
Controversial Testimony of Vincas Krėvė-Mickevičius Concerning Lithuania’s Occupation in 1940 to the Kersten Committee of the U. S. Congress after the Second World War , 2004, 2(16), p. 70
 
Mindaugas Tamošaitis
Activities of the Lithuanian Left-wing Intelligentsia on the Eve of the Occupation of Lithuania and during its First Days, 2006, 1(19), p. 85
 
Vytautas Tininis
Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją (1944–1945 m.), 2013, Nr. 1 (33)
 
Vytautas Tininis
Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisvių Šiaulių lageris Nr. 294 (1945–1948 m.), 2014, Nr. 2 (36)
 
Liudas Truska
 
Tomas Vaiseta
Sovietinės sveikatos apsaugos sistemos diegimo atspindys gyventojų skunduose (1944–1953 m.), 2015, Nr. 1 (37)
 
Rimvydas Valentukevičius
 
Audronė Veilentienė
Ideologinė prievarta ir represijos Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete (1944–1950 m.), 2013, Nr. 1 (33)


IŠ ARCHYVŲ

Lina Kaminskaitė
LSSR vaidybinio kino raida 1947 - 1961 m., 2009, 1(25), p. 112–131.
 
Giedrė Kilikevičienė
 
Mindaugas Pocius
 
Mindaugas Pocius
 
Juozas Starkauskas
E. Teumino pranešimas apie padėtį Lietuvoje 1944 m., 2004, 2(16), p. 172–179
 
Vitalija Stravinskienė
  
Heinrihs Strods
 
Algirdas Šerėnas
Beteisių statusas, 1997, 2, p. 128–136.
 
Aldona Vasiliauskienė
Archbishop Mečislovas Reinys: his Letters from the Vladimir Prison, 2005, Nr. 2(18), p. 171
 
Aldona Vasiliauskienė
Arkivyskupas Mečislovas Reinys: kalinio Mečislovo Reinio asmens byla Nr. 3145, 2011, Nr. 1 (29)
 
STUDENTŲ STUDIJOS

Inga Arlauskaitė
Relations between the Soviet Lithuanian Government and the Baltic Military District in 1963–1986, 2006, (2)20, p. 206
 
Ramunė Briedienė
 
Vilma Bukaitė
Valstybingumo laikotarpio elito atstovų padėtis Sovietų Lietuvoje: Petro Klimo atvejis, 2011, Nr. 2 (30)
 
Agnė Fabijonavičiūtė
 
Inesa Grikšaitė
 
Ramūnas Labanauskas
 
Jurga Pukinskaitė
Glavlitas Lietuvoje 1953–1964 m.  , 2004, 2(16), p. 124–144
Glavlit in Lithuania, 1953–1964, 2004, 2(16), p.144
 
Ignė Stalmokaitė
Suomijos ir Švedijos požiūris į Sovietų Sąjungos ir nacių Vokietijos Baltijos šalyse įvykdytas okupacijas 1940–1944 m., 2012, Nr. 1 (31)
 
Kristina Ūsaitė
Kūrybinės sąjungos kaip ideologinės cenzūros mechanizmas Lietuvoje 1956–1980 m. , 2005, Nr. 2(18), p. 119–154
Creative Union as the Mechanism of the Ideological Censorship in Lithuania in 1956–1980, 2005, Nr. 2(18), p. 154–155
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”