http://www.genocid.lt/centras/lt/1495/a/

Lietuvos sovietizacija 1940-1941, 1944-1988 m.

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus ir aneksavus Lietuvos valstybę, prasidėjo jos politinės-socialinės ir ūkinės sanklodos griovimas, kultūros ir tradicinių dvasinių vertybių naikinimas bei priverstinis komunistinės pasaulėžiūros ir ideologijos diegimas visuomenėje. Šį procesą nutraukė 1941–1944 m. II Pasaulinio karo metais vykusi nacių okupacija. 1944 m. prasidėjusi sovietinė reokupacija užsibaigė tik 1991 m., kai Lietuva de jure tapo savarankiška ir tarptautinės pasaulio valstybių bendrijos pripažinta suverenia valstybe. Sovietinės okupacijos beveik 50 metų laikotarpis paliko gilų pėdsaką Lietuvos gyventojų sąmonėje ir istorinėje atmintyje, ypatingai stalininės epochos metai (1940–1941, 1944–1953 m.). Lietuvos sovietizacija, sovietų politinės ir ekonominės represijos, teroras, nepateisinamos civilių gyventojų žudynės (nusikaltimai žmoniškumui), deportacijos, dvasinio gyvenimo slopinimas, visuomenės rusinimas ir kiti prievartinio pobūdžio veiksmai naujausiųjų laikų Lietuvos istorijoje yra šiuolaikinės visuomenės socialinių santykių aktuali politinio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo (tautos laisvės ir valstybės nepriklausomybės, žmogaus laisvių ir teisių, sąžinės laisvės, herojiškumo, patriotizmo, jaunosios kartos auklėjimo) dalis.

Pagrindinės tyrimo kryptys:

Lietuvos sovietinė okupacija ir aneksija. Stalinizmas (1940–1941).
Valstybingumo praradimas. Komunistinės totalitarinės politinės sistemos įgyvendinimas Lietuvoje. Stalino diktatūra. Vienpartinė valstybės valdymo sistema: komunistų partijos – LKP(b) vaidmuo sovietizuojant Lietuvą. Politinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo totalinė kontrolė. Partinės nomenklatūros suformavimas. Komunistų partijos kontroliuojamos visuomeninės organizacijos. Lietuvos kariuomenės likvidavimas. Nedemokratiški ir prievartiniai rinkimai į tarybas (sovietus). Politinės represijos. Privačios nuosavybės apribojimas ir jos likvidavimas. Pramonės nacionalizacija. Žemės reforma: stambių ūkių valdytojų žemės nacionalizavimas, mokesčių didinimas. Spaudos kontrolė. Kultūros ir švietimo įstaigų sovietizacija. Socialistinis realizmas.

Antrasis pasaulinis karas ir jo pabaiga (1941–1945).
LSSR administracijos veikla Lietuvoje 1941 m. birželio 22–27 d. ir 1941–1944 m. Rusijoje. Raudonosios armijos 16-oji lietuviškoji šaulių divizija. Sovietinių partizanų veikla. Prievartinė Lietuvos gyventojų mobilizacija į SSRS ginkluotąsias pajėgas 1944–1945 m. – vyrų gaudymas, žudynės ir represijos. Raudonojoje armijoje tarnavusių lietuvių karo aukos. SSRS ir kitų antihitlerinės koalicijos karo belaisviai Lietuvoje. Vokietijos kariuomenės karo belaisvių lageriai Lietuvoje 1944–1949 m. Demografiniai II pasaulinio karo ir okupacijų nuostoliai.

Sovietų reokupacija. Antroji sovietų okupacija. Maskvos politinė kontrolė ir represijos Lietuvoje (1944–1953).
Reokupacija – sovietų valdžios atkūrimas Lietuvoje 1944 m. LKP(b) CK ir vietos komunistų organizacijų sudarymas. Maskvos kontrolė. VKP(b) CK Lietuvos biuro veikla (1944–1947 m.). LKP CK antrųjų sekretorių statusas. Antihumaniška socialinė-ekonominė ir kultūrinė sovietų valdžios politika. Teroras. Rusifikacija. Rusakalbių kolonistų antplūdis į Lietuvą. Valstybinio aparato kadrų „valymai“. Ekonominė prievarta (žemės ūkio mokesčių didinimas, maisto produktų prievolės, privalomas valstybinių paskolos obligacijų įsigijimas, prievartiniai darbai: medienos ruošimas, kelių remontas, sugriautų pastatų ir tiltų atstatymas, griuvėsių valymas ir kt.) Prievartinė kolektyvizacija ir visų valstiečių žemės, gyvulių ir gamybos priemonių konfiskacija. Represijos prieš skolingus valstybei valstiečius. Gyventojų prievartinis valstybinių paskolų įsigijimas. Kalėjimai ir lageriai. Lietuvos ūkininkų šeimų deportacijos. Dvasinė prievarta. Politinis Lietuvos inteligentijos persekiojimas ir represijos, privaloma marksistinė komunistinė pasaulėžiūra. Socialistinio realizmo įtvirtinimas. Katalikų bažnyčios ir tikinčiųjų persekiojimas, kunigų politinės represijos. Ginkluotoji rezistencija, pogrindinės organizacijos. Antisemitinės politikos apraiškos. Prievartiniai pokario darbai: Sovietinė kariuomenė Lietuvoje. Gyventojų karinis rengimas ir prievartinės mobilizacijos į sovietų armiją. Lietuvos sovietizacijos ir komunistinės visuomenės pagrindų sukūrimo pabaiga.

Lietuva destalinizacijos metais (1953–1964).
Sovietų Sąjungos naujas stalininio režimo liberalizavimo kursas („atšilimas“). L. Berijos veikla 1953 m.: valstybinių įstaigų lietuvizacijos pradžia, rusakalbių išsiuntimas iš Lietuvos. Partinio administracinio aparato lietuvėjimas. Nauja lietuviškoji partinės nomenklatūros karta. N. Chruščiovo destalinizacija ir dalinė komunistinio režimo liberalizacija. Totalitarinis valstybės ir visuomenės valdymas. Atsisakymas valstybinio teroro politikos. Gulago panaikinimas. Dalinė reabilitacija ir politinių kalinių bei ištremtųjų grįžimas. Ekonomikos reforma – Lietuva įgyja daugiau teisių valdyti savo ūkį. Lietuvos ekonomikos ūkio pakilimas ir A. Sniečkaus veikla. Lietuvos ekonomikos integravimas į SSRS. Lietuviai SSRS statybose ir plėšiniuose. Kontroliuojamų ryšių su užsieniu atkūrimas. Komunistinės propagandos didinimas. Utopinė komunistinės visuomenės sukūrimo programa. Disidentai. Partinis diktatas ir modernioji kultūra. Naujos chaotiškos N. Chruščiovo valstybės valdymas ir reformos: komunistų vadų nepasitenkinimas ir valstybės perversmas Kremliuje 1964 m.

Lietuva stagnacijos ir sovietinė modernizacijos metais (1964–1988).
Lietuvos ekonomikos integracija į SSRS. Urbanizavimas. Planinis žemės ūkis. Vienkiemių naikinimas ir naujų kolūkinių gyvenviečių kūrimas. A. Sniečkaus ir P. Griškevičiaus administravimas. Partinės nomenklatūros sistema ir privilegijų įsigalėjimas. Socialinis saugumas ir negalia. Migraciniai procesai. Rusinimo tendencijos. LKP ir KGB veikla prieš disidentus. LKP CK antrųjų sekretorių veikla. Katalikų bažnyčią ir lietuvių išeiviją Vakaruose. Antisovietinis pasipriešinimas ir kova dėl Žmogaus teisių ir laisvių. Sąžinės laisvė ir tikinčiųjų teisių sąjūdis. Politinės represijos prieš Katalikų bažnyčią. Visuomenės ateizacija. Disidentizmas. Komunistinės ideologijos diegimas. Lietuvos kultūros modernėjimas. Paskutinės LKP ir KGB pastangos stiprinti sovietinį režimą 1985–1988 m. M. Gorbačiovo pertvarka (viešumas, ekonominės reformos, visuomenės demokratizavimas).


KNYGOS
STRAIPSNIAI

Valdemaras Klumbys
Šeimos ir lyčių vaizdiniai savilaidoje, 2020, Nr. 2 (48)
 
Dalia Balkytė
1951 m. Lietuvos gyventojų trėmimo operacija „Ruduo“: deportacijos iš Eišiškių rajono, 2015, Nr. 2 (38)
 
Ainars Bambals
Vokiečių kareiviai Latvijos SSR karo belaisvių lageriuose: problemos atspindys sovietinių represinių institucijų dokumentuose, 2015, Nr. 2 (38)
 
Stanislovas Buchaveckas
Mokyklos sovietizavimas 1940 m. rudenį: ideologiniai gniaužtai mokytojams, 1917 m. bolševikų perversmo metinių minėjimas Šakių apskrities mokyklose (1), 2014, Nr. 1 (35)
 
Stanislovas Buchaveckas
Mokyklos sovietizavimas 1940–1941 m. m.: ideologiniai gniaužtai mokytojams, 1917 m. bolševikų perversmo metinių minėjimas Šakių apskrities mokyklose (2), 2014, Nr. 2 (36)
 
Stanislovas Buchaveckas
Mokyklos sovietizavimas 1940–1941 m. m.: bolševikinė indoktrinacija, suaugusiųjų mokymo kampanija Šakių apskrities mokyklose; švietimo darbuotojai tarp kolaboravimo, konformizmo ir rezistencijos (3), 2015, Nr. 1 (37)
 
Stanislovas Buchaveckas
Mokyklos sovietizavimas 1940–1941 m. m.: rašytojų vaidmuo „perauklėjant“ mokytojus; pionierių organizacijos kūrimas Šakių apskr. mokyklose; pedagogai tarp rezistencijos, konformizmo ir kolaboravimo; represijos (4), 2015, Nr. 2 (38)
 
Algirdas Brukas
Lietuvos miškininkų likimai 1939–1953 m., 2012, Nr. 1 (31)
 
Irina Černeckaitė
Sovietinė kino dokumentika Lietuvoje: istoriniai ir ideologiniai kontekstai (1963–1988 m.), 2005, 1(17), p. 35–50
Discreding as one of the KGB`s Methods of Forming Public Opinion, 2006, (2)20, p. 82
 
Marius Ėmužis
Partinės bausmės Sovietų Lietuvoje (XX a. penktasis–septintasis dešimtmečiai): tarp klientelizmo ir kolektyvizmo, 2015, Nr. 2 (38)
 
Evaldas Gelumbauskas
Politinių kalinių bendruomenės susiformavimas ir pasipriešinimas GULAG’o ypatingojo režimo lageriuose (1948–1954 m.),  2004, 2(16), p. 71–93
The Creation of the Community of Political Prisoners and Resistance in the GULAG Special Regime Camps (1948–1954), 2004, 2(16), p. 93
 
Saulius Grybkauskas
Nomenklatūrinis sovietinės Lietuvos pramonės valdymas: partinės bausmės, KGB kompromitavimas ir klienteliniai ryšiai, 2008, 1(23), p. 24–44,
The Management of the Industry in Soviet Lithuania by the Party Leaders: Punishment of Party Members, the Use of compromising Information Gathered by the KGB and Informal Ties, 2008, 1(23), p. 44
 
Saulius Grybkauskas
Komunistų partijos Centro komiteto antrojo sekretoriaus institucijos atkūrimas Pabaltijo respublikose XX a. šeštojo dešimtmečio viduryje, 2013, Nr. 2 (34)
 
Saulius Grybkauskas
Stagnacinio laikotarpio lietuvių nomenklatūra sovietinio „generalgubernatoriaus“ akimis: Petro Griškevičiaus skyrimo kolizija, 2012, Nr. 2 (32)
 
Vidas Grigoraitis
Lengvųjų automobilių nacionalizavimas Lietuvoje, 1999, 1(5), p. 105–120.
Nationalisation of Motorcars in Lithuania after Soviet Occupation, p. 120.
 
Aleksandras Gurjanovas
Gyventojų trėmimo į SSRS gilumą mastas (1941 m. gegužės–birželio mėn.) , 1997, 2, p. 56–65
Exiles to the far Regions of the USSR in May–June, 1941, p. 65.
 
Vilius Ivanauskas
Lietuvių sovietinė nomenklatūra kaip kontrolės objektas ir subjektas./a>, 2012, Nr. 1 (31)
 
Vilius Ivanauskas
Sovietinė nomenklatūra ir išskirtinis vartojimas: nuo privilegijų iki nelegalumo, 2014, Nr. 1 (35)
 
Pirkko Kanervo
Molotovo–Ribbentropo paktas: Liebe war es nie, 2014, Nr. 2 (36)
 
Valdemaras Klumbys
Sovietmečio opozicinė elgsena, 2010, 2(28), p. 101–113
Anti-Soviet Behaviour, 2010, 2(28), p. 114
 
Raminta Kšanytė
Okupacinė kariuomenė Lietuvoje 1990–1991 m.: problemos ir sprendimai, 2003, 2(14), p. 51–68
Occupational Army in Lithuania in 1990–1991: Problems and Solutions, 2003, 2(14), p. 68
 
Raminta Kšanytė
Sovietinės Lietuvos valdžios ir Pabaltijo karinės apygardos bei jos įgulų santykiai 1946–1962 m. 2005 2(18), p. 83–111
Relations between the Lithuanian Government and the Baltic Military District and its Garrisons in 1946–1962, 2005 2(18), p. 112
 
Jurgita Kuprytė
Galimybės tirti tremtinių ir politinių kalinių socialinį mobilumą, 1999, 2(6), p. 81–90
Investigation Prospects of Social Mobility of Deportees and Political Prisoners, p. 90.
 
 Ramūnas Labanauskas
Jaunųjų katalikų sąjūdžio santykis su sovietų režimu 1940–1941 m., 2010, 2(28), p. 7–29
The Relationship between the Young Catholic Movement and the Soviet Regime from 1940 to 1941, 2010, 2(28), p. 29–30
 
Natalija Lebedeva
Lenkijos ir Baltijos šalių gyventojų trėmimas į SSRS 1939–1941 m.: panašumai ir skirtumai, 2001, 2(10), p. 7–16.
The Deportation of the Polish and Baltic Population to the USSR in 1939–1941: its Regionals Specifics, 2001, 2(10), p. 16.
 
Dalia Marcinkevičienė
Laiškas pakvietė kelionėn“: buitinių skundų praktika sovietinėje Lietuvoje, 2007, 2(22), p. 110–122,
A Letter Invited on a Trip: Practice of Dealing with Complaints in Soviet Lithuania, 2007, 2(22), p. 123.
 
Nijolė Maslauskienė
Lietuvos komunistų tautinė ir socialinė sudėtis 1939 m. pabaigoje–1940 m. rugsėjo mėn.,, 1999, 1(5), p. 77–104.
Social and National Composition of the Communists of Lithuania from the End of 1939 to September 1940, p. 104.
 
Nijolė Maslauskienė
Lietuvos komunistų sudėtis 1940 m. spalio–1941 m. birželio mėn., 1999, 2(6), p. 20–46.
The Composition of the Communist Party of Lithuania between October 1940 and June 1941, p. 46.
 
Nijolė Maslauskienė
Valdininkijos šalinimas iš okupuotos Lietuvos administracijos ir jos keitimas okupantų talkininkais 1940 m. birželio–gruodžio mėn., 2000, 2(8), p. 7–41.
The Purge of Civil Servants in Soviet Occupied Lithuania between June–December 1940, 2000, 2(8), p. 41.
 
Nijolė Maslauskienė
Lietuvos tautinių mažumų įtraukimas į LSSR administraciją ir sovietinės biurokratijos tautiniai santykiai 1940–1941 m., 2001, 1(9), p. 15–42.
The Involvement of Ethnic Minorities in the Administration of the LSSR and the Ethnic Relations in Soviet Bureaucracy between 1940 and 1941, 2001, 1(9), p. 43.
 
Margarita Matulytė
Sovietinės fotografijos funkcijos ir specifika 1940–1953 m., 2003, 2(14), p. 69–101
Functions and Specifics of Soviet photography in 1940–1953, 2003, 2(14), p. 101–102
 
Margarita Matulytė
Lietuvių fotografijos meno raiška kultūros sovietizavimo kontekste (1958–1970 m.), 2005, 1(17), p. 7–33
Expression of Lithuanian Photographic Art in the Context of Cultural Sovietisation (1958–1970),  2005, 1(17), p. 34
 
Jan Pięta
Lenkijos karinės archyvinės komisijos veikla renkant ir tiriant dokumentus apie totalitarinių režimų aukas, 1997, 2, p. 122–127.
The Activities of War Archives Committee in Collecting Documents about the Victims of Totalitarian Regimes, p. 127.
 
Mindaugas Pocius
Sovietų režimo nacionalinės politikos bruožai Lietuvoje 1944–1953 m., 2010, 2(28), p. 55–78
Characteristics of the National Policies of the Soviet Regime in Lithuania from 1944 to 1953, 2010, 2(28), p. 78
 
Mindaugas Pocius
Lietuvos sovietizavimo sprendimų priėmimo ir kontrolės mechanizmas 1944–1946 m.: Maskvos emisarų vaidmuo, 2013, Nr. 2 (34)
 
Wanda Krystyna Roman
Centrinio karo archyvo fondų dokumentai apie Lenkijos kariuomenės karininkų politines represijas (1944–1956), 1997, 2, p. 77–80.
Central War Archive Documents about the Repression against Military Officers of Polish Army in 1944–1956, 1997, 2, p. 80.
 
Andrius Skorupskas
Sovietinės ideologinės cenzūros raida Lietuvoje (1964–1989 m.) , 2005, 1(17), p. 100–126
Development of Soviet Ideological Censorship in Lithuania (1964–1989) , 2005, 1(17), p. 127
 
Juozas Starkauskas
Apie dar vieną stalininio laikotarpio teroro organą – troikas ir petiorkas, 2002, 1(11), p. 95–109
About one more organ of the Stalinist period – troikas and petiorkas, 2002, 1(11), p. 110
 
Juozas Starkauskas
Komunistų partijos įtaka čekistams 1944–1953 m. ., 2004, 1(15), p. 7–41
The Communist Party Influence on the Chekists, 1944–1953 , 2004, 1(15), p. 41–42
 
Vitalija Stravinskienė
Represuoti Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojai lenkai: sugrįžimas ir adaptacija (1953–1964 m.), 2014, Nr. 1 (35)
 
Vitalija Stravinskienė
Migracijos procesai ir Rytų ir Pietryčių Lietuva (1960–1980 m.), 2015, Nr. 1 (37)
 
Arūnas Streikus
Sovietų valdžios antibažnytinė politika (1953–1967), 1997, 1, p. 122–159.
Soviet Anti-Catholic Church Activities (1953–1967), 1997, 1, p. 159.
 
Arūnas Streikus
Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir ginkluotasis pasipriešinimo sąjūdis Lietuvoje, 1997, 2, p. 32–37.
The Church and the Armed Resistance Movement, 1997, 2, p. 37.
 
Arūnas Streikus
SSRS–Vatikano santykiai ir sovietų valdžios politika Bažnyčios atžvilgiu Lietuvoje 1945–1978 m., 1999, 2(6), p. 66–80.
The Relations between the USSR and Vatican and the Soviet Policy towards the Church in Lithuania between 1945–1978, 1999, 2(6), p. 80.
 
Arūnas Streikus
Bažnyčios ir sovietų valdžios santykiai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 1940–1990 m. Panašumai ir skirtumai, 2002, 2(12), p. 45–60
The Relationship between the Church and Soviet Regime in Lithuania, Latvia and Estonia in 1940–1990. Similarities and Differences, 2002, 2(12), p. 60
 
Arūnas Streikus
Ateistinės propagandos pobūdis Lietuvoje 1975–1988 m., 2003, 1(13), p. 7–21
Character of the Atheist Propaganda in Lithuania in 1975 to 1988, 2003, 1(13), p. 21
 
Arūnas Streikus
Ideologinė cenzūra Lietuvoje 1956–1989 m. , 2004, 1(15), p. 43–67
Ideological Censorship in Lithuania, 1956–1989, 2004, 1(15), p. 67
 
Arūnas Streikus
Išeivijos ir užsienio organizacijų parama Katalikų Bažnyčiai sovietų okupuotoje Lietuvoje, 2006, 1(19), p. 7–20
Support of Émigré and Foreign Organisations for the Catholic Church in Lithuania during the Soviet Occupation, 2006, 1(19), p.20

Arūnas Streikus
Sovietų režimo pastangos pakeisti Lietuvos gyventojų tautinį identitetą, 2007, 1 (21), p. 7–30
Attempts by the Soviet Regime to Change the National Identity of the Lithuanians, 2007, 1 (21), p. 30
 
Arūnas Streikus
Vakarų kultūrinės įtakos ribojimas Sovietų Lietuvoje 1965–1986 m., 2008 1(23), p. 7–23
Restrictions Placed on Western culture in Soviet Lithuania in 1965–1986, 2008 1(23), p. 23
 
Arūnas Streikus
Ideologinė cenzūra Lietuvoje 1948–1955 m.: sistemos derinimas, 2009, 2(26), p. 73–90
Ideological Censorship in Lithuania in 1948–1955: Adjustment of the System, 2009, 2(26), p. 90
 
Mindaugas Tamošaitis
Kontroversiški V. Krėvės-Mickevičiaus parodymai apie 1940 m. Lietuvos okupaciją JAV Ch. J. Kersteno komitetui po Antrojo pasaulinio karo, 2004, 2(16), p. 55–69
Controversial Testimony of Vincas Krėvė-Mickevičius Concerning Lithuania’s Occupation in 1940 to the Kersten Committee of the U. S. Congress after the Second World War , 2004, 2(16), p. 70
 
Mindaugas Tamošaitis
Kairiosios lietuvių inteligentijos veiksmai Lietuvos okupacijos išvakarėse ir pirmosiomis okupacijos dienomis, 2006, 1(19), p. 62–85
Activities of the Lithuanian Left-wing Intelligentsia on the Eve of the Occupation of Lithuania and during its First Days, 2006, 1(19), p. 85
 
Vytautas Tininis
Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją (1944–1945 m.), 2013, Nr. 1 (33)
 
Vytautas Tininis
Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisvių Šiaulių lageris Nr. 294 (1945–1948 m.), 2014, Nr. 2 (36)
 
Liudas Truska
Lietuvos komunistų partijos pastangos likviduoti partizanų sąjūdį , 1998, 1(3), p. 107–114.
 
Tomas Vaiseta
Sovietinės sveikatos apsaugos sistemos diegimo atspindys gyventojų skunduose (1944–1953 m.), 2015, Nr. 1 (37)
 
Rimvydas Valentukevičius
Nusikaltimų žmoniškumui tyrimo Lietuvoje problemos, 1999, 1(5), p. 7–16.
Problems of Investigation of Crimes Committed against Humanity, p. 16.
 
Audronė Veilentienė
Ideologinė prievarta ir represijos Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete (1944–1950 m.), 2013, Nr. 1 (33)


IŠ ARCHYVŲ

Lina Kaminskaitė
LSSR vaidybinio kino raida 1947 - 1961 m., 2009, 1(25), p. 112–131.
 
Giedrė Kilikevičienė
Lietuvos valstybės veikėjai Kraslage 1941–1954 m. (A. Stulginskis, J. Stanišauskis, S. Šilingas, J. Tonkūnas), 1999, 1(5), p. 121–150.
 
Mindaugas Pocius
Vieningas lietuvių tautos atsakas J. Stalinui L. Berijos 1945 m. liepos 12 d. laiškas J. Stalinui, V. Molotovui ir G. Malenkovui B. Kobulovo, A. Apolonovo ir I. Tkačenkos 1945 m. liepos 12 d. laiškas L. Berijai, 1998, 1(3), p. 115–120.
 
Mindaugas Pocius
„Nepatikimoji“ 50-oji lietuviškoji šaulių divizija, 1998, 2(4), p. 134–138.
 
Juozas Starkauskas
E. Teumino pranešimas apie padėtį Lietuvoje 1944 m., 2004, 2(16), p. 172–179
 
Vitalija Stravinskienė
1956–1959 m. repatriacija iš Lietuvos SSR ir Lenkijos LR saugumas, 2010, 2(28), p. 125–129
  
Heinrihs Strods
Visiškai slapta SSRS MGB Baltijos šalių gyventojų trėmimo operacija (1949 m. vasario 25 d.–rugpjūčio 23 d.), 1997, 2, p. 66–76.
Top Secret Deportation Operation of the Population of the Baltic Countries in February 25–August 23, 1949), 1997, 2, p. 76.
 
Algirdas Šerėnas
Beteisių statusas, 1997, 2, p. 128–136.
 
Aldona Vasiliauskienė
Arkivyskupas Mečislovas Reinys: laiškai iš Vladimiro kalėjimo, 2005, Nr. 2(18), p. 156–171
Archbishop Mečislovas Reinys: his Letters from the Vladimir Prison, 2005, Nr. 2(18), p. 171
 
Aldona Vasiliauskienė
Arkivyskupas Mečislovas Reinys: kalinio Mečislovo Reinio asmens byla Nr. 3145, 2011, Nr. 1 (29)
 
STUDENTŲ STUDIJOS

Inga Arlauskaitė
Sovietinės Lietuvos valdžios ir okupacinės kariuomenės santykiai 19631986 m., 2006, (2)20, p. 177–205
Relations between the Soviet Lithuanian Government and the Baltic Military District in 1963–1986, 2006, (2)20, p. 206
 
Ramunė Briedienė
Lietuvių vaikai tremtyje: vaikų gelbėjimo ekspedicijos, 2003, 2(14), p. 103–118
Lithuanian children in exile: expeditions to rescue children, 2003, 2(14), p. 118
 
Vilma Bukaitė
Valstybingumo laikotarpio elito atstovų padėtis Sovietų Lietuvoje: Petro Klimo atvejis, 2011, Nr. 2 (30)
 
Agnė Fabijonavičiūtė
Lietuvių gyventojų pabėgimai ir mėginimai ištrūkti iš Sovietų Sąjungos, 2001, 2(10), p. 130–159.
Cases and Efforts to Escape from the Soviet Union by Lithuanians, 2001, 2(10), p. 160.
 
Inesa Grikšaitė
Klaipėdos miesto religinių bendruomenių santykiai su sovietų valdžia 1945–1954 m., 2007, 2(22), p. 124–148
Interaction between Religious Communities of Klaipėda City and Soviet Authority in 1945–1954, 2007, 2(22), p. 148
 
Ramūnas Labanauskas
Eucharistijos bičiulių sąjūdžio ištakos ir raida 1969–1973 m., 2003, 1(13), p. 93–112
The Beginning and the Development of the Fellows of Eucharist Movement (1969–1973), 2003, 1(13), p. 112–113
 
Jurga Pukinskaitė
Glavlitas Lietuvoje 1953–1964 m.  , 2004, 2(16), p. 124–144
Glavlit in Lithuania, 1953–1964, 2004, 2(16), p.144
 
Ignė Stalmokaitė
Suomijos ir Švedijos požiūris į Sovietų Sąjungos ir nacių Vokietijos Baltijos šalyse įvykdytas okupacijas 1940–1944 m., 2012, Nr. 1 (31)
 
Kristina Ūsaitė
Kūrybinės sąjungos kaip ideologinės cenzūros mechanizmas Lietuvoje 1956–1980 m. , 2005, Nr. 2(18), p. 119–154
Creative Union as the Mechanism of the Ideological Censorship in Lithuania in 1956–1980, 2005, Nr. 2(18), p. 154–155
 
PAŽYMOS

Daiva Vilkelytė
Galutinė ekspertinė istorinė išvada apie p. Cvirką
Petro Cvirkos veiklos 1940-1947 metais apžvalga. Istorinė-archyvinė pažyma
Dėl „Petro Cvirkos veiklos 1940-1947 metais apžvalga" istorinės-archyvinės pažymos papildymas