http://www.genocid.lt/centras/lt/1498/a/

KGB veikla Lietuvoje

Viena pagrindinių komunistinio režimo atramų Lietuvoje 1940–1991 m. buvo represinės struktūros NKVD/MVD/NKGB/MGB/KGB. Per visą sovietinės okupacijos laikotarpį jos vykdė nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus, persekiojo Lietuvos gyventojus dėl jų pasaulėžiūros, pasipriešinimo okupacijai ar priklausymo etninėms, tautinėms, religinėms, socialinėms, politinėms grupėms. Jų funkcijų įgyvendinimas buvo priklausomas nuo komunistinės ideologijos, SSKP formuojamos vidaus ir užsienio politikos. Kartu su kitomis totalitarinės kontrolės sistemos dalimis (VRM, Sovietinė armija ir kt.) jos turėjo garantuoti vienos partijos valdžią ir komunistinės ideologijos dominavimą. Persekiojant Lietuvos valstybingumo šalininkus ir sovietinio režimo bei komunistinės ideologijos priešininkus buvo siekiama sutrukdyti Lietuvos valstybės atkūrimą, Lietuvos aneksijos nepripažinimo politikos vykdymą.


Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas KGB veiklos Lietuvoje 1954–1990 m. moksliniams tyrimams. Tyrimo programa turi padėti atsakyti į klausimą dėl KGB dokumentų patikimumo, atskleisti pagrindinius KGB veiklos bruožus, principus, kadrų sudėtį, politinio sekimo principus ir būdus, priešo įvaizdžio formavimą, kompromitavimo ir dezinformacijos taikymą, psichiatrinės prievartos ypatumus bei apibendrinti represinės politikos bruožus, įvertinant ne tik KGB, bet ir LKP indėlį į represinės politiką ir kt. Atlikti tyrimai įgalintų išanalizuoti KGB veiklos Lietuvoje ypatumus, suvokti KGB taikytų priemonių bei palikimo poveikį visuomenei. KGB dokumentų publikavimas internetinėje erdvėje prisidėtų prie KGB veiklos ir jos dokumentų viešinimo ir prieinamumo visuomenei. Taip pat toliau tęsiami sovietinių represinių struktūrų 1940-1953 m. tyrimai.


Sovietinio saugumo personalas 1940-1991 m.


KNYGOS
STRAIPSNIAI

Kristina Burinskaitė
Lietuvos ryšiai su Vakarais KGB voratinklyje, Genocidas ir rezistencija, 2020, Nr. 1 (47)

Arvydas Anušauskas, Du KGB slaptosios veiklos aspektai, 1998, 1(3), p. 20–36
Two Objects of the KGB Secret Activities, p. 35.
 
Arūnas Bubnys
NKGB–NKVD prieš lenkų pogrindį Lietuvoje 1944 m. antroje pusėje–1945 m. pirmoje pusėje, 1999, 2(6), p. 47–65.
The NKGB–NKVD Actions against Polish Underground in Lithuania in 1944–1945, p. 65.

Kristina Burinskaitė
Kompromitavimasvienas KGB metodų formuojant viešąją nuomonę, 2006, 2(20), p. 63–82
Discreding as one of the KGB`s Methods of Forming Public Opinion, 2006, (2)20, p. 82
 
Kristina Burinskaitė
Lietuvos SSR KGB dezinformacinė veikla ir paslapčių apsauga 1954–1991 m., 2007, 2(22), p. 91–109
The Disinformation Activities of the KGB of Lithuanian SSR and Protection of Secrets in 1954–1991, 2007, 2(22), p. 109
 
Kristina Burinskaitė
KGB propagandinės akcijos prieš politinę lietuvių išeivijos veiklą XX a. septintajame-devintajame dešimtmečiais, 2009, 1(25), p. 62–75
KGB Propaganda Actions against Political Activity of Lithuanian Emigre in 1970s - 1990s., 2009, 1(25), p. 76
 
Kristina Burinskaitė
„Veidu į Lietuvą“ programos vaidmuo KGB veiklos prieš „Santarą-Šviesą“ planuose, 2010, 1(27), p. 106–123
The Role of Programme “Facing Lithuania” in the KGB Action Plans against “Santara-Šviesa”, 2010, 1(27), p. 123
 
Kristina Burinskaitė
LSSR KGB ir LKP CK santykių dinamika 1954–1990 m., 2011, Nr. 1 (29)
 
Kristina Burinskaitė
Režimo priešininkų represavimo ir persekiojimo tendencijos po 1954 m., 2012, Nr. 1 (31)
 
Kristina Burinskaitė
Komunistinės ideologijos pokyčių po 1953 m. įtaka represinei politikai ir KGB veiklai, 2013, Nr. 1 (33)
 
Kristina Burinskaitė
Lietuvos SSR KGB taikinys – akademinė bendruomenė, 2014, Nr. 1 (35)
 
Saulius Grybkauskas
Nomenklatūrinis sovietinės Lietuvos pramonės valdymas: partinės bausmės, KGB kompromitavimas ir klienteliniai ryšiai, 2008, 1(23), p. 24–44,
The Management of the Industry in Soviet Lithuania by the Party Leaders: Punishment of Party Members, the Use of compromising Information Gathered by the KGB and Informal Ties, 2008, 1(23), p. 44
 
Saulius Grybkauskas
KGB veikla sovietinės Lietuvos pramonės įmonėse 1965 - 1985 m., 2009, 1(25), p. 94–110
KGB Activity in the Industrial Enterprises of Soviet Lithuania in 1965 - 1985, 2009, 1(25), p. 111
 
Darius Juodis
Sovietinio saugumo veikla prieš lietuvių pabėgėlius Vokietijoje 1945–1950 m., 2005 2(18), p. 64–82
Soviet Security Operations Actions against Lithuanian Refugees in Germany in 1945–1950, 2005 2(18), p. 82
 
Darius Juodis
KGB veikla prieš pabėgusius ir išvykusius Lietuvos gyventojus XX a. šeštajame–devintajame dešimtmetyje, 2009, 2(26), p. 109–125
KGB Activity against the Residents of Lithuania who Fled and Departed in the Sixth–Ninth Decade of the 20th Century, 2009, 2(26), p. 125
 
Aleksandras Kokurinas
SSRS NKGB–MGB struktūra, 1997, 2, p. 46–51.
USSR NKGB–MGB Structure, p. 51.
 
Lina Okuličiūtė
Patikimi asmenys Lietuvos SSR KGB agentūrinio tinklo šešėlyje, 2007, 1(21), p. 54–67.
The Imprisonment of Dissidents in Mental Institutions in the Soviet Union 1918–1988, 2007, 1(21), p. 68.
  
Lina Okuličiūtė
Lietuvos SSR KGB vadovybė 1954–1991 m., 2007, 2(22), p. 65–89
The Governing Bodies of the KGB of the Lithuanian Soviet Socialist Republic in 1954–1991, 2007, 2(22), p. 90
 
Lina Okuličiūtė
Juozas Keliuotis KGB taikinyje 1956–1978 m., 2009, 2(26), p. 126–146
Juozas Keliuotis in the Target of KGB in 1956–1978, 2009, 2(26), p. 147
 
Lina Okuličiūtė
LSSR KGB Kadrų skyrius: 1954–1991 m., 2011, Nr. 1 (29)
 
Lina Okuličiūtė
Visuomenės profilaktika – KGB psichologinio poveikio įrankis. 2011, Nr. 2 (30)
 
 Inga Petravičiūtė
Sovietinio saugumo struktūra ir funkcijos Lietuvoje (1941–1954), 1997, 1, p. 66–81.
The Structure and Functions of Soviet Security in Lithuania (1941–1954), p. 81.

Mindaugas Pocius
MVD-MGB specialiosios grupės Lietuvoje (1945–1959), 1997, 1, p. 7–42.
Special MVD–MGB Troops in Lithuania (1945–1959), p. 42.
 
Valdas Selenis
Juozo Žiugždos „antisovietinė“ veikla 1951–1955 m. agentūrinėje „Metodininkų“ byloje, 2010, 2(28), p. 91–99
‘Anti-Soviet’ Activities of Juozas Žiugžda in 1951–1955 in the ‘Methodologists’’ Agency Case, 2010, 2(28), p. 99–100
 
Juozas Starkauskas
Fronto užnugario apsaugos NKVD kariuomenės veikla Lietuvoje (1944–1945), 1997, 1, p. 43–65.
The Activities of NKVD Forces of Rear Defence Fronts in Lithuania (1944–1945), p. 65.
 
Juozas Starkauskas
Sovietinė vidaus kariuomenė. Jos taktika ir veiklos metodai (1944–1953), 1997, 2, p. 19–31.
Soviet Home Army, Its Strategy and Tactics in 1944–1953, p. 31.
 
Juozas Starkauskas
Čekistai pasieniečiai Lietuvoje pokario metais, 1998, 1(3), p. 37–58.
KGB Frontier-Guards in Lithuania after the War, p. 58.
 
Juozas Starkauskas
MVD vidaus kariuomenės 4-osios divizijos antrasis veiklos periodas. 1946 m., 1998, 2(4), p. 7–26.
The MVD 4th Division Operation in Lithuania in 1946, p. 26.
 
Juozas Starkauskas
Ginkluotas sovietinis partinis aktyvas ir kiti sukarinti dariniai, 1999, 1(5), p. 41–65.
Armed Soviet and Party Activists and Other Paramilitary Units, p. 65.
  
Juozas Starkauskas
23-iojo pasienio būrio žvalgybininkų veikla Lietuvoje 1954–1958 m. blokuojant pajūrį, 2002, 2(12), p. 7–36
Activities of the 23rd frontier squad of intelligencers on blocking the coastal zone in Lithuania in 1954–1958, 2002, 2(12), p. 36

Juozas Starkauskas
Komunistų partijos įtaka čekistams 1944–1953 m. ., 2004, 1(15), p. 7–41
The Communist Party Influence on the Chekists, 1944–1953 , 2004, 1(15), p. 41–42

Janis Vasilevskis
Ginkluoti tautinio pasipriešinimo junginiai – SSRS (Latvijos SSR) ir Didžiosios Britanijos specialiųjų tarnybų operatyvinių žaidimų terpė (1945–1956), 1997, 2, p. 89–96.
Armed National Resistance Units – the Medium of the Games of the SSSR/Latvian SSR and Great Britain Special Operative Services in 1945–1956, p. 96.
Audronė Veilentienė
Kauno politechnikos instituto studentai ir dėstytojai KGB akiratyje (1951–1989 m.), 2014, Nr. 1 (35)
  
Nijolė Žemaitienė
MGB–KGB agentūra okupuotoje Lietuvoje, 1997, 2, p. 97–105.
MGB–KGB Agencies in Occupied Lithuania, p. 105.


IŠ ARCHYVŲ

Arvydas Anušauskas
NKVD kariuomenės dokumentai Rusijos valstybiniame karo archyve, 1997, 1, p. 176–182.
 
Arvydas Anušauskas
KGB planai Lietuvos nepriklausomybės 70-mečio išvakarėse (1988 m. vasario 16-oji),, 1998, 2(4), p. 121–133.
 
Kristina Burinskaitė                                                                                                                 
Buvusių kalinių ir tremtinių kontrolė KGB dokumentuose, 2006, 1(19), p. 123–128
 
Kristina Burinskaitė
KGB kova su išeivija ideologinėmis ir propagandinėmis priemonėmis XX a. devintajame dešimtmetyje, 2008, 1(23), p. 89–95
 
Albinas Jasiūnas                                                                                                                       
KGB archyvinių bylų parvežimas į Lietuvą iš Uljanovsko, 2006, 1(19), p. 136–141
 
Darius Juodis
MGB 1953 m. planas, kaip sunaikinti grupę lietuvių emigrantų, 2006, (2)20, p.207–214
 
Lina Okuličiūtė                                                                                                                          
Patikimų asmenų vaidmuo sovietinėje sistemoje, 2006, 1(19), p. 129–135
 
Lina Okuličiūtė
KGB agentūrinio-operatyvinio darbo įrankis – konspiraciniai (susitikimų) butai, 2008, 1(23), p. 96–112
 
Mindaugas Pocius
SSRS NKVD–MVD Sekretoriato 1944–1959 m. „Ypatingieji aplankai” – vienas iš naujausiųjų laikų istorijos šaltinių, 1998, 1(3), p. 105–106.
 
Juozas Starkauskas
Sovietinis prokuroras apie represinių struktūrų veiklą ir pasipriešinimo judėjimą Lietuvoje pokario metais, 2003, 2(14), p. 119–153


STUDENTŲ STUDIJOS

Mindaugas Žiūkas
KGB prieš Vilniaus moksleivius devintojo dešimtmečio pradžioje, 2000, 2(8), p. 119–133.
The KGB Actions against School Students of Vilnius City in the Early Eighties, 2000, 2(8), p. 134.

Mindaugas Žiūkas
LSSR KGB tardymo izoliatorius 1959–1991 m., 2001, 1(9), p. 91–117.
The LSSR KGB Interrogation Cells between 1959 and 1991, 2001, 1(9), p. 117.