http://www.genocid.lt/centras/lt/1501/a/

Lietuvos laisvinimo byla Vakaruose

Po Antrojo pasaulinio karo po Vakarų pasaulį pasklidusi lietuvių politinių karo pabėgėlių banga papildė senosios išeivijos gretas. Visi jie, sudarydami laisvąją lietuviją, jungėsi į organizacijas, kurių svarbiausiu politinės veiklos baru tapo Lietuvos laisvinimo veikla. Todėl, tiriant minėtą temą, pasirinkta pagrindinės lietuvių išeivijos organizacijos – Amerikos lietuvių taryba (ALT), Vyriausisis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK), Lietuvos laisvės komitetas (LLK), Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB), dar kitaip vadintos Lietuvos laisvinimo veiksniais. Tyrimuose atskleidžiami kiekvienos iš šių organizacijų nuopelnai, ginant Lietuvos laisvės bylą, tiriama jų politinės veiklos taktika, parodoma visų pastangos vienyti savo pajėgas, analizuojami bendri su kitų sovietų pavergtų Baltijos tautų išeiviais žygiai laisvinant savo kraštus.
KNYGOS
STRAIPSNIAI

Juozas Banionis Dvitomis, atskleidžiantis Lietuvos laisvės bylos ambasadoriaus politinę biografiją (recenzija), Genocidas ir rezistencija, 2020, Nr. 2 (48);

Juozas Banionis Antano Smetonos veikla JAV: Amerikos lietuvių misija ir siekiai atkurti Lietuvos valstybę , Genocidas ir rezistencija, 2020, Nr. 1 (47);

Juozapas Romualdas Bagušauskas Užsienio radijo laidos tautos kovoje dėl laisvės sovietinio režimo metais, 2001, 2(10), p. 62–90.

Juozas Banionis Devintojo dešimtmečio Lenkijos lietuvių politinio gyvenimo bruožai KGB bylos “Tramplinas” puslapiuose, 1998, 1(3), p. 7–19.

Juozas Banionis Helsinkio susitarimų įtaka Lietuvos laisvės bylai, 1999, 1(5), p. 66–76.

Juozas Banionis Belgrado susitikimas: Lietuvos laisvinimo lūkesčiai, 2000, 1(7), p. 58–71.

Juozas Banionis Madrido konferencija: aktyvinamas Lietuvos laisvės bylos kėlimas, 2002, 1(11), p. 45–67

Juozas Banionis Lietuvos laisvinimo veikla Vakaruose įsigalint detantui 1970–1974 m. , 2004, 1(15), p. 108–129

Juozas Banionis Lietuvos laisvinimo veikla XXa. penktajame dešimtmetyje Vakaruose: Amerikos lietuvių taryba1940–1950 m., 2006, (2)20, p. 83–103

Juozas Banionis Lietuvos laisvinimo veikla XX a. penktajame dešimtmetyje Vakaruose: Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas 1944–1950 m., 2007, 1(21), p. 80–103

Juozas Banionis Lietuvos laisvinimo sąjūdis Vakaruose XX a. septintajame dešimtmetyje: telkėsi naujoji karta, 2009, 1(25), p. 77–93

Juozas Banionis Lietuvos laisvinimo sąjūdis Vakaruose XX a. septintajame dešimtmetyje: telkėsi naujoji karta, 2009, 2(26), p. 91–107

Juozas Banionis Lietuvos laisvinimas tarp Helsinkio ir Belgrado konferencijų: krizė ar nauji impulsai?, 2011, Nr. 2 (30)

Juozas Banionis Nuo Belgrado iki Madrido konferencijos, 2012, Nr. 2 (32)

Juozas Banionis VLIK’as nuo Madrido iki Vienos: Lietuvos laisvinimo naujos politinės krypties paieškos, 2013, Nr. 2 (34)

Juozas Banionis VLIK’as 1986–1922 m.: Lietuvos laisvinimo misija įvykdyta, 2015, Nr. 1 (37)

Daiva Dapkutė Lietuvių rezistencinės santarvės dalyvavimas Lietuvos laisvės byloje, 2000, 1(7), p. 14–44.

Laurynas Jonušauskas Stasio Lozoraičio ir VLIK’o santykiai (1947–1948), 1998, 2(4), p. 70–80.

Laurynas Jonušauskas Lietuvos diplomatinė tarnyba 1940–1941 m., 1999, 2(6), p. 7–19

Laurynas Jonušauskas Lietuvos diplomatinė tarnyba Antrojo pasaulinio karo metais Europoje, 2000, 1(7), p. 7–13.

Laurynas Jonušauskas S. Lozoraičio ir VLIK’o santykiai 1946–1947 m., 2000, 1(7), p. 45–57.

Laurynas Jonušauskas Lietuvos diplomatinis atstovavimas Prancūzijoje 1940–1960 m., 2000, 2(8), p. 56–66.

Laurynas Jonušauskas Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK’o) santykiai 1950–1955 m., 2001, 1(9), p. 51–67.

Laurynas Jonušauskas Lietuvos diplomatinis atstovavimas Prancūzijoje septintajame dešimtmetyje. Krizė, 2001, 2(10), p. 92–101.

Laurynas Jonušauskas Lietuvos diplomatinis atstovavimas Vašingtone XX a. penktajame–šeštajame dešimtmetyje, 2002, 2(12), p. 37–43

Dalia Kuizinienė Rezistencijos tema Alg. Landsbergio, V. Alanto ir V. Ramono kūryboje, 2000, 1(7), p. 72–86.IŠ ARCHYVŲ

Darius Juodis MGB 1953 m. planas, kaip sunaikinti grupę lietuvių emigrantų, 2006, (2)20, p. 207–214

Alisa Rupšienė Išeivijos organizacijų vaduojamoji veikla. Šaltinių publikacijos, 1999, 2(6), p. 120–133.

Mindaugas Tamošaitis Vinco Krėvės-Mickevičiaus ir Lietuvos pasiuntinio JAV Povilo Žadeikio susirašinėjimas 1945–1953 m., 2009, 2(26), p. 148–179