2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Pretendento į kario savanorio ar LKD statusą po mirties atmintinė
PRETENDENTO Į KARIO SAVANORIO AR LAISVĖS KOVŲ DALYVIO TEISINĮ STATUSĄ PO MIRTIES

A T M I N T I N Ė

Asmuo (pareiškėjas), prašantis pripažinti kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinį statusą asmeniui po mirties, LGGRT centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai pateikia šiuos dokumentus:
1. Nustatytos formos prašymą – anketą.
2. Savo paso lapo, kuriame yra asmens nuotrauka ir duomenys apie asmenį, kopiją.
3. Giminystės ryšį įrodančius dokumentus, patvirtintus notaro - miestuose arba seniūno – rajonų savivaldybių seniūnijose, išskyrus savivaldybių centrus, kuriuose yra notariniai biurai (toliau – patvirtintus įstatymų nustatyta tvarka).
3.1. Gimimo liudijimo kopiją.
3.2. Santuokos (ir ištuokos) liudijimų kopijas (pateikia pareiškėjos).
4. Mirusiojo (žuvusiojo) dokumentus, patvirtintus įstatymų nustatyta tvarka:
4.1. Gimimo liudijimo kopiją.
4.2. Santuokos (ir ištuokos) liudijimų kopijas (pateikiama pretendentėms).
4.3. Mirties liudijimo kopiją.
Dėl liudijimų kreiptis į Lietuvos valstybės istorijos archyvą (Gerosios Vilties g. 10, 03134 Vilnius) – jei asmuo gimęs, susituokęs ar miręs iki 1940 metų rugpjūčio 15 d. arba į Lietuvos valstybės istorijos archyvo Civilinės metrikacijos įstaigų dokumentų skyrių (K.Kalinausko g. 21, 03107 Vilnius) – jei asmuo gimęs, susituokęs ar miręs vėliau.
5. Lietuvos archyvų pažymų apie pretendento žūtį kopijas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka, ar šiuose archyvuose esančių dokumentų apie pretendento žūtį archyvų patvirtintas kopijas (kreiptis į Lietuvos ypatingąjį archyvą, Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius).
Jei archyvo pažymėjime duomenų apie asmens žūtį ir aplinkybes nėra, tai pateikiama teismo sprendimo, kuriuo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas - asmens žūtis tam tikru laiku (data) ir tam tikromis aplinkybėmis, kopija, patvirtinta teisėjo. Jei mirties liudijimas ar archyvo pažymėjimas pateikiamas, tačiau jame nėra žūties aplinkybių, tai pateikiama teismo sprendimo, nustačiusio žūties aplinkybes, kopija, patvirtinta teisėjo.
6. Iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo (O.Milašiaus g. 21, 10102 Vilnius):
6.1. Įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją pažymos apie pretendento tarnybą Lietuvos Respublikos kariuomenėje ar policijoje, eitas pareigas, turėtą karinį laipsnį iki 1940 m. birželio 15 d. (ar vėliau) arba pretendento Tarnybos lapo archyvo patvirtintą kopiją, jei pretendentas iki pirmosios sovietinės okupacijos tarnavo Lietuvos kariuomenėje karininku ar puskarininkiu ar buvo policijos pareigūnas, ar atsargos karininkas.
6.2. Pažymos apie tarnybą Lietuvos vietinėje rinktinėje kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka, jei pretendentas buvo Lietuvos vietinės rinktinės karys.
7. Teisių atkūrimo pažymėjimų kopijas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka:
7.1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo - jei asmuo buvo represuotas teisminių institucijų (dėl pažymėjimo kreiptis adresu: Gynėjų g. 6, 01109 Vilnius). Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo išduotos pažymos netinka, nes teisės atkuriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1990 m. gegužės 2 d. “Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams teisių atkūrimo” įstatymu.
7.2. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros - jei asmuo buvo represuotas ne teismine tvarka (Ypatingojo pasitarimo) (kreiptis adresu: Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius). Lietuvos TSR prokuratūros išduotos pažymos netinka, nes teisės atkuriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1990 m. gegužės 2 d. “Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams teisių atkūrimo” įstatymu.
7.3. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos – jei asmuo buvo ištremtas (adresas: Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius). Šiuo klausimu pirmiausia reikalinga kreiptis į Lietuvos ypatingąjį archyvą (Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius), kuris reikiamus duomenis persiųs ministerijai.
8. Jei nėra pakankamai archyvinių duomenų (iš baudžiamosios bylos ir kitų), įrodančių pretendento rezistencinę veiklą, pareiškėjas pateikia pretendento buvusių bendražygių, kuriems yra pripažintas kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas, kartu su pretendentu dalyvavusių šioje veikloje, toje pačioje vietovėje, informaciją apie ją. Informacijoje turi būti aprašyta veikla, atitinkanti Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatytus reikalavimus. Pretendento bendražygių parašas tvirtinamas įstatymų nustatyta tvarka.
9. Visuomeninės rezistentų organizacijos gali pateikti Komisijai papildomos informacijos apie pretendentą ir pateikti išvadą apie jo rezistencinę veiklą - rekomendaciją pripažinti jam kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinį statusą:
9.1. Partizanams, ryšininkams ir rėmėjams – partizaninio Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio taryba, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio apygardos.
9.2. 1941 m. birželio 22-28 dienų sukilimo dalyviams – Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 dienų sukilėlių sąjunga.
9.3. Vietinės rinktinės kariams – Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjunga.
9.4. Tėvynės apsaugos rinktinės kariams - Tėvynės apsaugos rinktinės Sedos kautynių dalyvių klubas.
10. Pareiškėjas gali pateikti ir kitų visuomeninių organizacijų rekomendacijas, publikacijų kopijas, jei apie pretendento rezistencinę veiklą buvo rašoma literatūroje, periodinėje spaudoje, taip pat pateikti dokumentų apie pretendento apdovanojimą už rezistencinę veiklą (jeigu tokių turi) kopijas.


Prašymas svarstomas eilės tvarka, kai Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai yra pateikiami atmintinėje išvardinti reikalingi dokumentai. Rekomendacija ir bendražygių informacija nėra būtini, kai pretendento rezistencinei veiklai įrodyti visiškai pakanka archyvinių duomenų.

Dokumentai siunčiami arba įteikiami LGGRT centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai (Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius, I aukštas, 103 kab.). Telefonas pasiteirauti: (8~5) 231 41 57.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”