2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2011 m. Nr. 2(30)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Stanislovas Buchaveckas
Holokaustas Vilkaviškio apskrityje: Pilviškių žydų bendruomenė ir jos likimas 1941 m.
The Holocaust in Vilkaviškis County: the Fate of Pilviškiai Jewish Community in 1941.
Alfredas Rukšėnas
Kauno savisaugos batalionų karių dalyvavimo žydų ir kitų asmenų grupių žudynėse vokiečių okupacijos laikotarpiu (1941–1944 m.) motyvai.
Motives of the Soldiers of Kaunas Self-defence Battalions for Participation in the Killing of Jews and Other groups of People during the Nazi Occupation (1941–1944).
Mindaugas Pocius
Antisovietinis pasipriešinimas Kaune 1946–1947 m.
Anti-Soviet Resistance in Kaunas 1946–1947.
Juozas Banionis
Lietuvos laisvinimas tarp Helsinkio ir Belgrado konferencijų: krizė ar nauji impulsai?
Liberating Lithuania between the Helsinki and Belgrade Conferences: Crisis or New Impulses?
Lina Okuličiūtė
Visuomenės profilaktika – KGB psichologinio poveikio įrankis.
Preventive Measures for Society – a KGB Psychological Impact Tool.
STUDENTŲ STUDIJOS – STUDENT`S RESEARCH
Vilma Bukaitė
Valstybingumo laikotarpio elito atstovų padėtis Sovietų Lietuvoje: Petro Klimo atvejis.
The Situation of the Representatives of Statehood Period elite in Soviet Lithuania: the Case of Petras Klimas.
Monika Kareniauskaitė
Lietuvos neginkluotojo antisovietinio pasipriešinimo antrosios sovietų okupacijos metais ištakos ir veiksniai.
Origins and Factors of the Lithuanian Unarmed Anti-Soviet Resistance during the Second Soviet Occupation.
ATMINTIS – MEMORY
Katarzyna Batorowocz-Wolowiec
Leono Švedo asmenybė – atvejo studija.
Aistė Čepulytė, Gediminas Petrauskas
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio archeologiniai tyrimai Daugėliškių miške.
KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”