http://www.genocid.lt/centras/lt/1766/a/

Susitikimas su Mykolo Romerio universiteto magistrantais

2013 m. vasario 6 d. Genocido aukų muziejuje vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Istorinių tyrimų programų skyriaus vyresniosios istorikės Monikos Kareniauskaitės susitikimas su Mykolo Romerio universiteto Bioteisės specializacijos magistrantais. Jo metu skaityta paskaita, kurios tema – žmogaus teisių istorija. Susitikimas puikiai papildė šiuo metu Mykolo Romerio universiteto studentams skaitomą kursą apie žmogaus teises. Renginį inicijavusi šio universiteto Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros dėstytoja doc. dr. Janina Balsienė pabrėžė, kad šis susitikimas labai svarbus – juk apie žmogaus teisių problematiką pradėta kalbėti tik po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo ir ta tema vis dar trūksta solidžios informacijos.

Renginio metu sovietinės teisės specifiką tyrinėjanti M. Kareniauskaitė studentus supažindino su žmogaus teisių sąvokos atsiradimu ir geneze. Ypač daug dėmesio skirta žmogaus teisių pažeidimų sovietų ir nacių okupacijų laikotarpiu specifikai. Paskaitos metu analizuotos tokios skaudžios problemos kaip holokaustas, nacių okupacijos metu organizuota Lietuvos gyventojų mobilizacija priverstiniam darbui, sovietmečiu vykdytas gyventojų trėmimas, kitaminčių teisinis persekiojimas, įkalinimas ir kitokio pobūdžio represijos. Akcentuota ir neginkluotojo Lietuvos pasipriešinimo judėjimo esminė misija – demokratiškomis priemonėmis kovoti prieš žmogaus teisių pažeidimus.

Paskaitos metu studentai rodė gyvą susidomėjimą analizuojamomis problemomis, įsijungė į karštą diskusiją. Itin aktyviai domėtasi holokausto problematika, KGB veikla ir šios institucijos vykdytais žmogaus teises bei žmogiškąjį orumą pamynusiais veiksmais. Studentai domėjosi ir pačio LGGRTC bei muziejaus veikla. Taigi, neabejotina, kad tokios iniciatyvos – puikus LGGRTC ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo pavyzdys.