2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2013 m. Nr. 2(34)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Mindaugas Pocius
Lietuvos sovietizavimo sprendimų priėmimo ir kontrolės mechanizmas 1944–1946 m.: Maskvos emisarų vaidmuo
The Decision-making and Control Mechanism of the Sovietisation of Lithuania in 1944–1946: the Role of Moscow Emissaries
Juozapas Romualdas Bagušauskas
Komunistų partijos ideologinė apologetika slopinant lietuvių tautos pasipriešinimą (1944–1953 m.)
The Communist Party’s Ideological Apologetics in Suppresing Lithuanian National Resistance (1944–1953)
Saulius Grybkauskas
Komunistų partijos Centro komiteto antrojo sekretoriaus institucijos atkūrimas Pabaltijo respublikose XX a. šeštojo dešimtmečio viduryje
Re-establishment of the Position of the Second Secretary of the Central Committee of the Communist Party in the Baltic States in the Mid-fifties of the 20th Century
Monika Kareniauskaitė
Baudžiamosios teisės sistema Lietuvos SSR: genezė, specifika, ryšys su neginkluotuoju antisovietiniu pasipriešinimu
The Criminal Justice System in the Lithuanian SSR: Genesis, Specifics and Relationship with Unarmed Anti-soviet Resistance
Juozas Banionis
VLIK’as nuo Madrido iki Vienos: Lietuvos laisvinimo naujos politinės krypties paieškos
VLIK from Madrid to Vienna: the Search for a New Political Direction in the Liberation of Lithuania
ATMINTIS – MEMORY
Stanislovas Buchaveckas 
Pranas Meškauskas-Germantas – lietuvių antinacinio pasipriešinimo Konradas Valenrodas
Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas 
Žydų likimas Telšių valsčiaus mažuosiuose getuose
STUDENTŲ STUDIJOS– STUDENTS` RESEARCH
Ugnė Ražinskaitė
Vokietijos išdegintos žemės politikos padariniai Vištyčio apylinkių gyventojams Antrojo pasaulinio karo metais
KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
ATMINTINOS DATOS - MEMORABLE DATES
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”