2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Paslauga 1.1.

ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRE ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ IR ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


PATVIRTINTA
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro generalinės direktorės
Teresės Birutės Burauskaitės
2018 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1V-5

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas.
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Asmenų prašymai, skundai kiti kreipimaisi gali būti pateikiami žodžiu (elektroniniais ryšiais ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Sekretoriatą ar atsiuntus prašymą paštu ar elektroniniais ryšiais). Asmenų prašymuose raštu turi būti asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas ir adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo nori gauti atsakymą. Prašymo priėmimo faktas, asmeniui pageidaujant, patvirtinamas Pažyma apie priimtus dokumentus (patvirtinta 2017 m. gruodžio 6 d. generalinės direktorės įsakymu Nr. 1V-121). Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurta saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, į asmenų prašymus galima atsakyti nedelsiant.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 933 "Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo"paketimo.

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencios tyrimo centro generalinės direktorės 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr.1V- 121, "Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre administravimo taisyklių patvirtinimo".
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Asmenų prašymai turi būti:
parašyti valstybine kalba arba turėti įstatymų numatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą;
parašyti įskaitomai;
Asmenų prašymuose raštu turi būti asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas ir adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos asmuo turi gauti atsakymą. Nevalstybine kalba raštu pateikti prašymai Centre gali būti priimami , kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais į Centrą kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija; Atstovaujamo asmens vardu į instituciją kreipdamasis asmens atstovas savo prašyme turi nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą arba kitus kontaktinius duomenis, pagal kuriuos pageidauja gauti atsakymą taip pat atstovaujamo asmens vardą ir pavardę (jeigu kreipiasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, (jeigu kreipiasi juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Administracinei paslaugai gauti prie asmens prašymo ar skundo, atsižvelgiant į prašymo ar skundo turinį, pateikiama reikiama informacija ir (ar) dokumentai.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Sekretoriato vyriausioji spacialistė
Jolita Bernotienė,
Tel. (8 5) 231 4139,
el.p. jolita.bernotiene@genocid.lt.
(asmenų aptarnavimas taikant "vieno langelio" principą)
7. Administracinės paslaugos vadovas Sekretoriato vedėja
Regina Selskienė, tel. (8 5) 231 4139,

el.p. centras@genocid.lt.
(asmenų aptarnavimas taikant "vieno langelio" principą)
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežaščių (komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ir kitais atvejais) per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinės paslaugos vadovas pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali terminą pratęsti , bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų; asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu būdu (kai skundas arba prašymas gautas elektroniniu būdu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga teikiama neatlygintinai
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma laisva. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą ir pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį, aiškiai išdėstyti prašymo esmę.
11. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Prašymas ar skundas nenagrinėjamas, jeigu tas pats asmuo per vienerius metus kreipiasi pakartotinai į Centrą tuo pačiu klausimu, kurį Centras jau išnagrinėjo ir pateikė atsakymą, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės ar dokumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu arba teismas jau buvo priėmęs administracinės procedūros sprendimą tuo pačiu klausimu.

Asmuo turi teisę apskųsti priimtą administracinės procedūros sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”