2021 m. gruodžio 2 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Paslauga 1.2.

ISTORINĖS-ARCHYVINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Istorinės-archyvinės informacijos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims.
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Archyvinių ir kitų šaltinių pagrindu teikiama informacija apie:
- nacistinės ir sovietinės okupacijų laikotarpiu represuotus, žuvusius, dingusius be žinios, persekiotus ar kitaip nukentėjusius Lietuvos gyventojus;
- pasipriešinimą okupaciniams režimams, pogrindinių organizacijų veiklą, partizaninį judėjimą ir laisvės kovų dalyvius;
- okupacinių režimų įvykdytus nusikaltimus, genocido bei nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų vykdymo sistemą, genocido organizatorius bei vykdytojus.

Asmenų prašymai gali būti pateikiami raštu tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Sekretoriatą, atsiuntus paštu ar per kurjerį, faksimilinio ryšio įrenginiais ar elektroniniu būdu.
Žodiniai prašymai suteikti informaciją priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975),

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008),

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 94-3779),

LGGRTC generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 1V-121 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre taisyklių patvirtinimo“,

Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin. 1996, Nr. 63-1479; Nr. X-1444, 2008-02-01, Žin., 2008, Nr. 22-804 (2008-02-22),

Kiti teisės aktai.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas turi būti pasirašytas; jame nurodomas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti, kokią informaciją, kokiu būdu ir forma pageidaujama gauti. Taip pat pridedama papildoma informacija ir dokumentai, reikalingi informacijai pateikti.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Prašymui nagrinėti reikalinga informacija ir dokumentai, kuriuos turi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras bei Lietuvos valstybės archyvai.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento specialistai:
1. Alfredas Rukšėnas, vyriausiasis istorikas,
tel. (8 5) 266 1519, el. p. alfredas.ruksenas@genocid.lt
2. Stanislovas Buchoveckas, vyriausiasis istorikas,
tel. (8 5) 266 1519, el. p. stanislovas.buchoveckas@genocid.lt
3. Darius Juodis, vyriausiasis istorikas,
tel. (8 5) 266 1519, el. p. darius.juodis@genocid.lt
4. Kristina Burinskaitė, vyriausioji patarėja,
tel. (8 5) 279 1036, el. p. kristina.burinskaite@genocid.lt
5. Juozas Banionis, vyriausiasis istorikas,
tel. (8 5) 266 1519
6. Ramona Staveckaitė-Notari, skyriaus vedėja,
tel. (8 5) 266 1519, el. p. ramona.staveckaite@genocid.lt
7. Elena Mincevičienė, vyresnioji specialistė,
tel. (8 5) 231 4152, el. p. elena.minceviciene@genocid.lt
8. Darija Lenkutienė, vyriausioji specialistė,
tel. (8 5) 231 4152, el. p. darija.lenkutiene@genocid.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Dr. Kristina Burinskaitė, laikinai atlieka GRTD direktoriaus funkcijas
Tel. (8 5) 266 1519, el. p. kristina.burinskaite@genocid.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Prašymai išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų gavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą prašymai negali būti išnagrinėti, administracinės paslaugos vadovas gali terminą pratęsti. Asmeniui apie termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu būdu (kai prašymas gautas el. paštu) ir nurodomos priežastys.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas rengiamas laisva forma. Jame turi būti pateikta informacija, nurodyta 4 punkte.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”