2021 m. gruodžio 4 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Paslauga 1.3.

PASIPRIEŠINIMO DALYVIŲ (REZISTENTŲ) IR NUKENTĖJUSIŲ ASMENŲ
TEISINIŲ STATUSŲ PRIPAŽINIMO
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) ir nukentėjusių asmenų teisinių statusų pripažinimas.
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Karių savanorių, laisvės kovų dalyvių ir asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinių statusų pripažinimas, nustatytos formos pažymėjimų išdavimas ir jų apskaitos tvarkymas, piliečių konsultavimas.
Asmenų prašymai dėl teisinio statuso pripažinimo gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Sekretoriatą, atsiuntus paštu ar per kurjerį) ir elektroniniu būdu.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymas (Žin., 1997, Nr. 12-230; 1999, Nr. 51-1636),

Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 66-1609; 2000, Nr. 5-129; Nr. 116-4331; 2007, Nr. 4-157),

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 22-550),

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975),

Kiti teisės aktai.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Asmenys, pretenduojantys į kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinį statusą, asmenys, prašantys pripažinti kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinį statusą po mirtiems asmenims, kurie su prašymą padavusiais asmenimis turėjo giminystės ryšių, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui turi pateikti informaciją ir dokumentus, nurodytus pretendento į kario savanorio arba laisvės kovų dalyvio teisinį statusą atmintinėse arba pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos darbo reglamente.
Dokumentus, reikalingus dėl kario savanorio ar laisvės dalyvio teisinio statuso po mirties pripažinimo žymiems ir gerai žinomiems Lietuvos partizanams ir kitiems pasipriešinimo dalyviams bei mirusiems (žuvusiems) asmenims, kurie prašo pripažinti kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinį statusą asmenys, neturėję su mirusiuoju (žuvusiu) giminystės ryšių, pateikia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus įsakymu įgalioti darbuotojai.
Asmenys, pretenduojantys į valstybės paramą už žuvusius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius-karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius-laisvės kovų dalyvius, užpildo prašymą dėl pažymos apie pasipriešinimo dalyvio žūtį (mirtį).
Asmenys, nukentėję nuo 1939–1990 m. okupacijų ir pretenduojantys į atitinkamą statusą, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui turi pateikti informaciją ir dokumentus, nurodytus pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos darbo reglamente.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Prašymui nagrinėti reikalinga informacija ir dokumentai, kuriuos turi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos valstybės archyvai bei pateikia pareiškėjas.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos specialistai:
1. Gintaras Šidlauskas, vyriausiasis specialistas,
tel. (8 5) 279 1034, el. p. gintaras.sidlauskas@genocid.lt
2. Edita Žostautaitė, vyresnioji specialistė,
tel. (8 5) 231 4157, el. p. edita.zostautaite@genocid.lt
3. Aurelija Slušnienė, vyresnioji specialistė,
tel. (8 5) 266 1525, el. p. aurelija.slusniene@genocid.lt
4. Nijolė Rupšienė, vyresnioji specialistė,
tel. (8 5) 279 1041, el. p. nijole.rupsiene@genocid.lt
5. Romutė Naraškevičienė, vyriausioji specialistė,
tel. (8 5) 231 3012, el. p. romute.naraskeviciene@genocid.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Sekretoriato vedėja
Regina Selskienė, tel. (8 5) 231 4139
el.p. centras@genocid.lt.
(asmenų aptarnavimas taikant "vieno langelio" principą)
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija išvadą dėl kario savanorio, laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pripažinimo ar nepripažinimo pateikia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generaliniam direktoriui ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo prašymo gavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre.
Sprendimas dėl nukentėjusio asmens statuso pripažinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo gavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymų formos skelbiamos interneto svetainėje www.genocid.lt
11. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Kario savanorio, laisvės kovų dalyvio ar nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas ar nepripažįstamas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus įsakymu.
Komisijos išvados dėl kario savanorio, laisvės kovų dalyvio ar nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo ar nepripažinimo gali būti apskųstos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generaliniam direktoriui.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius, susipažinęs su gautais skundais, priima sprendimą patenkinti ar nepatenkinti skundą. Skundo patenkinimo atveju jis duoda Komisijai nurodymą papildomai ištirti skundą ir pakartotinai svarstyti prašymą dėl teisinio statuso pripažinimo.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimą dėl kario savanorio, laisvės kovų dalyvio teisinio statuso nepripažinimo, nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo ar nepripažinimo asmuo gali apskųsti administraciniam teismui per 30 dienų nuo pranešimo gavimo. Paaiškėjus, kad yra neteisėtai pripažintas kario savanorio, laisvės kovų dalyvio ar nukentėjusio asmens teisinis statusas, Komisijos posėdyje priimamas sprendimas siūlyti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generaliniam direktoriui savo įsakymą dėl šio teisinio statuso pripažinti netekusiu galios.
Skundas ar pranešimas nenagrinėjamas, jeigu teismas ar centras jau yra priėmę administracinės procedūros sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikė naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą. Apie sprendimą nenagrinėti skundo ar pranešimo asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”