2021 m. gruodžio 2 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Paslauga 2.6.

ISTORINIŲ ĮVYKIŲ IR ASMENŲ ĮAMŽINIMO PAMINKLAIS,
ATMINIMO ŽENKLAIS IR MEMORIALINĖMIS LENTOMIS
VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Viešosios paslaugos pavadinimas Istorinių įvykių ir asmenų įamžinimas paminklais, atminimo ženklais ir memorialinėmis lentomis.
2. Viešosios paslaugos apibūdinimas Įamžinimas vykdomas tipinėmis atminimo lentomis, kurios įrengiamos ant pastatų, susijusių su amžintinais istoriniais įvykiais ar asmenimis; memorialiniais atminimo ženklais, kurie statomi partizanų žuvimo, užkasimo vietose, gimtosiose sodybose ir kt.
Taip pat atliekamas užrašo tekstų ant atminimo lentų, ženklų ir paminklų parengimas bei derinimas.
Asmenų prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Sekretoriatą arba Memorialinio departamento Memorialinio meno ir ekspertizės skyrių, atsiuntus paštu ar per kurjerį) ir elektroniniu būdu.
3. Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008),

LGGRTC generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 1V-121 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre taisyklių patvirtinimo“,

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2000, Nr. 84-2533; 2001, Nr. 101-3597).
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas turi būti pasirašytas; jame nurodomas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti.
5. Viešosios paslaugos teikėjas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento Memorialinio meno ir ekspertizės skyrius:
1. Dalia Urbonienė, vyriausioji specialistė,
tel. (8 5) 273 5430, el. p. dalia.urboniene@genocid.lt
2. Vilma Dubonienė, vyriausioji specialistė,
tel. (8 5) 273 5430, el. p. vilma.duboniene@genocid.lt
6. Viešosios paslaugos vadovas Gintarė Jakubonienė, Memorialinio departamento direktorė
Tel. (8 5) 279 1035, el. p. gintare.jakuboniene@genocid.lt
7. Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Atminimo lentų, ženklų statyba vykdoma eilės tvarka, priklausomai nuo finansavimo bei kt. veiksnių.
Užrašo teksto parengimas atliekamas per 12 mėnesių nuo prašymo gavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (priklauso nuo žuvusiųjų skaičiaus, archyvinių žinių, liudijimų paieškos sudėtingumo).
8. Viešosios paslaugos suteikimo kaina Paslauga teikiama neatlygintinai.
9. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas rengiamas laisva forma. Jame turi būti pateikta informacija, nurodyta 4 punkte.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”