2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2015 m. Nr. 1 (37)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Stanislovas Buchaveckas
Mokyklos sovietizavimas 1940–1941 m. m.: bolševikinė indoktrinacija, suaugusiųjų mokymo kampanija Šakių apskrities mokyklose; švietimo darbuotojai tarp kolaboravimo, konformizmo ir rezistencijos (3)
Alfredas Rukšėnas
Holokaustas Lietuvoje: Kretingos apskrities Palangos ir Darbėnų valsčių žydų bendruomenių žūtis 1941 m. vasarą ir rudenį
Holocaust in Lithuania: Annihilation of the Jewish Communities of Palanga and Darbėnai Rural Areas of Kretinga County in Summer and Autumn 1941
Tomas Vaiseta
Sovietinės sveikatos apsaugos sistemos diegimo atspindys gyventojų skunduose (1944–1953 m.)
Reflection of the Implementation of the Soviet Health System in the Complaints of the Inhabitants (1944–1953)
Vitalija Stravinskienė
Migracijos procesai ir Rytų ir Pietryčių Lietuva (1960–1980 m.)
Migration Processes and East and Southeast Lithuania (1960–1980)
Juozas Banionis
VLIK’as 1986–1922 m.: Lietuvos laisvinimo misija įvykdyta
Supreme Committee for the Liberation of Lithuania (VLIK) 1986–1992: the Mission of Liberation Accomplished
IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES
Gintautas Ereminas
Lenkijos valdžios polonizacijos politika lietuvių tautinės mažumos atžvilgiu (1935–1939 m.)
Polonisation Policy of the Polish Government against the Lithuanian National Minority (1935–1939)
KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”