2020 m. spalio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Darius Juodis
Sovietinio saugumo veikla prieš lietuvių pabėgėlius Vokietijoje 1945–1950 m.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos sovietinio saugumo pastangos organizuoti veiklą, nukreiptą prieš lietuvių karo pabėgėlius, iš kurių daugelis apsigyveno Vakarų sąjungininkų okupuotos Vokietijos teritorijoje. Darbe taip pat pateikiami konkrečių veiksmų prieš lietuvių emigracines organizacijas ir atskirus asmenis pavyzdžiai. Atskleidžiami NKGB (MGB) siekiai užverbuoti ir infiltruoti į emigrantų gretas kuo daugiau savo agentų, kurie galėtų teikti vertingą informaciją. Tokiu būdu mėginta sukurti agentūrinį tinklą užsienyje. Straipsnyje apžvelgiama LSSR NKGB (MGB) padalinio, vadinamosios Berlyno operatyvinės grupės veikla Vokietijoje. Ši operatyvinė grupė irgi labiausiai pasižymėjo veikdama prieš lietuvių karo pabėgėlius. Darbe pabrėžiama, kad NKGB (MGB) kėlė tikslą surinkti įvairiapusę informaciją apie lietuvių emigraciją iš skirtingų šaltinių.


Be pasiekimų žvalgybos srityje, nurodomos sovietinio saugumo veiklos nesėkmės. Aptariamos jų priežastys, pažymimi trūkumai renkant svarbią žvalgybinę informaciją apie lietuvių emigrantus, taip pat atskirų darbuotojų nekompetentingumas, lėmęs darbo spragas.


Darbe paryškinama, kad NKGB (MGB) daugiausia jėgų nukreipė prieš VLIK'ą (Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą), kurį laikė labiausiai antisovietiška emigracine organizacija. Kitos politinės, kultūrinės ar mokslinės organizacijos sulaukė kur kas mažiau sovietinio saugumo dėmesio.


Taip pat apžvelgiami konkretūs sovietinio saugumo veiksmai prieš atskirus asmenis. Remiantis konkrečiais pavyzdžiais, aprašomi žmonių suėmimai sovietinėje Vokietijos teritorijoje ir planuoti pagrobimai Vakarų sąjungininkų okupuotoje šalies dalyje.


Soviet security operations against Lithuanian refugees in Germany in 1945–1950

Summary

The article analyses the attempts of the Soviet security to organise operations targeting the Lithuanian refugees many of who had settled on the German territory occupied by the Western allies. This study also gives concrete examples of the actions taken against Lithuanian émigré organisations and individuals. It reveals the aims of the NKGB (MGB) to conscript and infiltrate as many agents as possible into the group of emigrants in order to obtain valuable information. The article also reviews the activities of the Lithuanian SSR NKGB (MGB) division, the so-called Berlin operational group, as implemented in Germany. This operational group distinguished itself for its activities against the Lithuanian war refugees as well. This study emphasises that the NKGB (MGB) set as its task to gather various information about the Lithuanian emigration from different countries.


Along with analysis of Soviet achievements in the area of intelligence, this article indicates the failures of the activities of the Soviet security. It discusses the reasons and highlights the drawbacks in gathering important reconnaissance information about the Lithuanian emigrants, and also the incompetence of individual officials whic resulted in mistakes.


The study points out that NKGB (MGB) put most of its efforts against the VLIK (Supreme Committee for Liberation of Lithuania), considered the most anti-Soviet organisation among the émigrés. Other political, cultural or scientific organisations would receive far less attention from Soviet security. Finally, the article reviews concrete operations of Soviet security agents against individual persons. Referring to specific instances, it describes arrests of people in Soviet-occupied Germany and the planned seizures in the other part of the country occupied by the Western allies.Genocidas ir rezistencija, 2005, Nr. 2(18)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”