2021 m. balandžio 16 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
2017 m. atmintinos datos (archyvas)
Sausis

Prieš 70 metų, 1947 m. sausio 4 d., Marijampolės aps. Veiverių vls. Kampinių k. žuvo Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadas Juozas Jasulaitis-Turklys, Kazokas, rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Antanas Feliksas Martynaitis-Kapsas ir 2 partizanų ryšininkai.
Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. 1991 m. sausio 13 d., sovietinei kariuomenei ir specialiesiems daliniams užimant Lietuvos televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatus, žuvo 14 laisvės gynėjų, dar beveik tūkstantis žmonių buvo sužeista ar kitaip nukentėjo.
Prieš 70 metų, 1947 m. sausio 21 d., MGB kalėjime Vilniuje nužudytas Žemaičių legiono vadas mjr. Jonas Semaška-Liepa, Rikis.
Sausio 27-oji – Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena. 1945 m. sausio 27 d. Lenkijoje buvo išlaisvinta Aušvico (Osvencimo) koncentracijos stovykla.

Vasaris

Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. 1949 m. vasario 16 d. Radviliškio aps. Grinkiškio vls. Minaičių k. (dabar – Radviliškio r. Grinkiškio apylinkės sen. Mėnaičių k.) Miknių sodyboje Prisikėlimo apygardos štabo bunkeryje paskelbta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracija – konstitucinės reikšmės dokumentas, liudijantis Lietuvos valstybės tęstinumą okupacijos sąlygomis.
Prieš 70 metų, 1947 m. vasario 16 d., Šiaulių aps. Padubysio vls. Dukto miške kautynėse žuvo Jungtinės Kęstučio apygardos Vytauto Didžiojo rinktinės vadas Jonas Beloglovas-Algis, rinktinės štabo narys Bronislovas Vitautas Šikšnys-Vytautas ir penki jų bendražygiai.
Prieš 80 metų, 1937 m. vasario 21 d., Daugėliškio vls. Moliakalnio k. (dabar – Ignalinos r.) gimė neginkluotosios antisovietinės rezistencijos dalyvis kunigas Algimantas Keina.
Prieš 70 metų, 1947 m. vasario 26 d., MGB kalėjime Vilniuje buvo sušaudytas Lietuvos tautinės tarybos narys Zigmas Šerkšnas-Laukaitis (palaikai ilsisi Tuskulėnuose).

Kovas

Prieš 80 metų, 1937 m. kovo 4 d., Kauno aps. Aukštosios Panemunės vls. Piliuonos k. gimė neginkluotosios antisovietinės rezistencijos dalyvis, paskutinis politiniais motyvais kalintas disidentas Jurgis Gediminas Jakubčionis.
Prieš 70 metų, 1947 m. kovo 9 d., Ukmergės aps. Taujėnų vls. Baravykų k. kautynėse žuvo Vyčio apygardos vado pavaduotojas Juozas Survila-Šarūnas.
Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė Nepriklausomos valstybės atstatymo aktą.
Prieš 70 metų, 1947 m. kovo 26 d., MGB kalėjime Vilniuje sušaudyti Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos moksleiviai, Vytenio būrio laisvės kovotojai Vincas Baronas, Jurgis Bekampis, Algimantas Sergijus Gustaitis ir Alfonsas Antanas Žukauskas

Balandis

Prieš 70 metų, 1947 m. balandžio 9 d., Telšių aps. Plungės vls. Žvirblaičių k. kautynėse žuvo Žemaičių apygardos vadas Kazimieras Antanavičius-Tauras, jo pavaduotojas Povilas Antanavičius-Treniota, štabo nariai Kasperas Malakauskis-Bimba ir vokietis Vilhelmas Stombekas (Stambekas)-mjr. Villi, kaimo gyventojas, apygardos štabo ryšininkas Steponas Andrijauskas.
Prieš 70 metų, 1947 m. balandžio 9 d., Tauragės aps. Batakių vls. Antegluonio k. žuvo Jungtinės Kęstučio apygardos vadas Juozapas Kasperavičius-Visvydas ir jo adjutantas Albinas Feliksas Biliūnas-Džiugas.
Prieš 70 metų, 1977 m. balandžio 10 d., paskelbtas vienas svarbiausių Lietuvos Helsinkio grupės protesto dokumentų – memorandumas „Dėl Romos Katalikų Bažnyčios bei kitų tikinčiųjų padėties Lietuvoje“.
Balandžio 11-oji – Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena. 1945 m. balandžio 11 d. Vokietijoje buvo išlaisvinti Buchenvaldo kaliniai.
Prieš 100 metų, 1917 m. balandžio 19 d., Panevėžio aps. Troškūnuose gimė Šiaurės Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities vadas plk. Antanas Slučka-Šarūnas, Atlantas.
Prieš 100 metų, 1917 m. balandžio 22 d., Šiaulių aps. Šiaulių vls. Žeimių k. gimė vienuolis jėzuitas, politinis kalinys, neginkluotosios antisovietinės rezistencijos judėjimo dalyvis Anastazas Janulis.

Gegužė

Prieš 70 metų, 1947 m. gegužės 1 d., įkurta Algimanto partizanų apygarda.
Prieš 110 metų, 1907 m. gegužės 3 d., Telšių aps. Ylakių vls. Raudonių k. gimė Žemaičių apygardos vadas Fortūnatas Ašoklis-Pelėda Kazys, Mindaugas, Juozas Vilkas.
Gegužės 8-oji – Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena. 1945 m. gegužės 8 d. nacistinėVokietija kapituliavo prieš antihitlerinę koaliciją.
Gegužės 14-oji – Pilietinio pasipriešinimo diena. 1972 m. gegužės 14 d. Kaune protestuodamas prieš sovietinę okupaciją susidegino Romas Kalanta.
Prieš 70 metų, 1947 m. gegužės 18 d., Lazdijų aps. Šventežerio vls. Janėnų k. žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės vadas Vladas Stepulevičius-Mindaugas ir Mindaugo grupės partizanas Antanas Vabalas-Bijūnas.
Prieš 40 metų, 1977 m. gegužę pasirodė pirmasis katalikiško kultūrinio savilaidos žurnalo „Rūpintojėlis“ numeris.
– Trečiasis gegužės sekmadienis (gegužės 21-oji) – Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.
Prieš 100 metų, 1917 m. gegužės 20 d., Šiaulių aps. Meškuičių vls. Dapkūnų k. gimė kunigas, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis Algirdas Mocius.
Prieš 90 metų, 1927 m. gegužės 28 d., Kaune gimė tremtinė, rašytoja, prisiminimų „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorė Dalia Marija Grinkevičiūtė.

Birželis

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. 1941 m. birželio 14 d. prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos gyventojų trėmimas (ištremta apie 18 tūkst. žmonių).
Birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena. 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą.
Birželio 23-ioji – Birželio sukilimo diena. 1941 m. birželio 22–28 d. vyko Birželio sukilimas.
Prieš 100 metų, 1917 m. birželio 27 d., Utenos aps. Utenos vls. Mockėnų k. gimė Šarūno rinktinės vadas, rinktinės laikraščio „Pogrindžio žodžio“ redaktorius, laikinai ėjęs Vytauto apygardos vado pareigas ltn. Vladas Algirdas Mikulėnas-Lubinas.

Liepa

Prieš 60 metų, 1957 m. liepos 27 d., Šakių r. Elizavos k. žuvo paskutinis Tauro apygardos Žalgirio rinktinės partizanas Justinas Balčius-Plutonas.

Rugpjūtis

Rugpjūčio 2-oji – Tarptautinė romų holokausto atminimo diena. 1944 m. rugpjūčio 2 d. Lenkijoje buvo sunaikintas romų (čigonų lageris Aušvico-Birkenau koncentracijos stovykloje. Nužudyta apie 3 tūkst. jame kalintų romų tautybės žmonių.
Prieš 70 metų, 1947 m. rugpjūčio 11 d., Alytaus aps. Punios šile kautynėse žuvo Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities ir Dainavos apygardos vadas Domininkas Jėčys-Ąžuolis, apygardos vado įgaliotinis Vaclovas Kavaliauskas-Juodvarnis, Dzūkų rinktinės Margio grupės štabo viršininkas Mykolas Petrauskas-Aras ir Tauro apygardos Šarūno rinktinės vadas Jonas Pilinskas-Krūmas.
Prieš 70 metų, 1947 m. rugpjūčio 11 d., Šiaulių aps. Kruopių vls. Šiauliukų k. kautynėse žuvo Jungtinės Kęstučio apygardos Voverės rinktinės vadas Aleksas Valančius-Oksas, Tauras ir vienas jo bendražygis.
Rugpjūčio 23-ioji – Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena. 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašyti SSRS–Vokietijos sutarčių slaptieji protokolai, kurie nubrėžė Vidurio ir Rytų Europos valstybių padalijimo liniją. 1989 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis kartu su Estijos ir Latvijos liaudies frontais surengė „Baltijos kelio“ akciją, kurios metu 2 mln. žmonių, reikalaudami nepriklausomybės, susikibo į nenutrūkstamą grandinę nuo Vilniaus iki Talino.
Prieš 30 metų, 1987 m. rugpjūčio 23 d., Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo įvyko pirmasis viešas sovietų valdžios nesankcionuotas mitingas, kurio metu pirmą kartą viešai paminėtas 1939 metų SSRS–Vokietijos slaptųjų protokolų pasirašymas.
Rugpjūčio 31-oji – Laisvės diena. 1993 m. rugpjūčio 31 d. iš Lietuvos buvo išvesta Rusijos kariuomenė.

Rugsėjis

Prieš 70 metų, 1947 m. rugsėjo 22 d., Alytaus aps. Daugų vls. Lesagūrų k. kautynėse žuvo Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vadas Konstantinas Šimelevičius-Gandras, Geležinio Vilko tėvūnijos skyriaus vadas Vladas Karpuška-Šmitas, Margio tėvūnijos skyriaus vadas Jonas Cibulskis-Ąžuolaitis ir trys Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko ir Kazimieraičio rinktinės Vanago tėvūnijų partizanai
Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido diena. 1943 m. rugsėjo 23 d. likviduotas Vilniaus getas.
Prieš 70 metų, 1947 m. rugsėjo 24 d., Marijampolės aps. Veiverių vls. Veiverių k. sunaikintas Tauro apygardos Birutės rinktinės štabas, žuvo Tauro apygardos kapelionas Justinas Lelešius-Grafas, Krivaitis, rinktinės vadas Jonas Bulota-Anbo, rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Jonas Čižeika-Stepas ir Ūkio skyriaus viršininkas Antanas Čepeliauskas-Meška, du jų bendražygiai.
Rugsėjo 28-oji – Tuskulėnų aukų atminimo diena. 1944 m. rugsėjo 28 d. Vilniuje, KGB rūmuose, buvo nužudytos pirmosios aukos, kurių palaikai užkasti buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje.

Spalis

Spalio 16-oji – Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena. 1944 m. spalio mėn. pagrindinėje Mažosios Lietuvos dalyje pradėtas vykdyti gyventojų genocidas – per 300 tūkst. gyventojų nužudyta, 100 tūkst. žmonių ištremta.
Prieš 90 metų, 1927 m. spalio 29 d., Šiaulių aps. Šakynos vls. Mimaičių k. gimė pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis Mečislovas Jurevičius.
Prieš 70 metų, 1947 m. spalio 30-osios naktį, Panevėžio aps. Šeduvos vls. Birutės k. žuvo Žaliosios rinktinės vadas Juozas Skačkauskas-Strausas ir partizanas Alfonsas Puodžiūnas-Kiaunė.

Lapkritis

Prieš 70 metų, 1947 m. lapkričio 13 d., Panevėžio aps. Ramygalos vls. Jotainėlių k. žuvo Vyčio apygardos Panevėžio rinktinės vadas Petras Blieka-Bliekinis.
Prieš 70 metų, 1947 m. lapkričio 15 d., Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Puziniškio k. kautynėse žuvo Vytauto apygardos Lokio rinktinės vadas Kazimieras Kaladinskas-Erškėtis, Šarka, jo pavaduotojas Antanas Skunčikas-Kaltas ir du jų bendražygiai.
Prieš 100 metų, 1917 m. lapkričio 23 d., Marijampolės aps. Javaravo vls. Navasodų k. gimė kunigas, Tauro apygardos kapelionas Justinas Lelešius-Grafas.
Prieš 110 metus, 1907 m. lapkričio 24 d., Panevėžio aps. Ramygalos vls. Naujadvario k. gimė Žemaičių legiono vadas plk. Jonas Semaška-Liepa, Rikis.
Prieš 60 metų, 1957 m. lapkričio 29 d., Vilniuje buvo sušaudytas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras, LLKS gynybos pajėgų vadas plk. Adolfas Ramanauskas-Vanagas.

Gruodis

Prieš 70 metų, 1947 m. gruodžio 12 d., buvo vykdomas Lietuvos gyventojų trėmimas (ištremti 2782 žmonės).
Prieš 110 metų, 1907 m. gruodžio 21 d. Panevėžio aps. Šeduvos vls. Kleboniškių k. gimė 3-iosios LLA Šiaurės apygardos vadas Stepas Gerdžiūnas-Gegužis.
Prieš 70 metų, 1947 m. gruodžio 26 d., Vilkaviškio aps. Vilkaviškio vls. Serdokų k. žuvo Tauro apygardos Kęstučio rinktinės vadas Pranas Kučinskas-Ainis.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”