2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
„Genocidas ir rezistencija“ 2019 m. Nr. 2 (46)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Arūnas Bubnys
Lukiškių kalėjimas nacistinės okupacijos metais (1941–1944)
Lukiškės remand Prison-closed prison during the Nazi occupation period (1941–1944)
Artūras Grickevičius
Adelės Dirsytės pedagoginis darbas (1939–1946)
Adelė Dirsytė‘s Pedagogical Work (1939–1946)
Gintautas Miknevičius
Partizanų baudžiamoji praktika Kauno apskrityje (1944–1952), I dalis.
Reprisal Actions of Partisans in Kaunas County (1944–1952), Part 1
Rimantas Zagreckas
Lietuvos partizanų baudžiamosios operacijos Lazdijų apskrityje 1944–1952 metais (Leipalingio valsčiaus pavyzdys)
Punitive Operations of Lithuanian Partisans in Lazdijai County in 1944–1952 (an example of Leipalingis rural district)
Mingailė Jurkutė
Bronius Liesis-Naktis
Bronius Liesis-Naktis
Monika Kareniauskaitė
„Faktiškai nekreipdavo dėmesio“: sovietinė teisėsauga ir smurto prieš moteris problema istoriniuose šaltiniuose
“Actually, they used to pay no notice of”: Soviet Law Enforcement and Gender-Related Violence Problem in Historical Sources

IŠ ARCGYVŲ – FROM ARCHIVES
V. Klumbys
Nežinoma Salomėjos Nėries autobiografija. Kritinė publikacija.

ATMINTIS – MEMORY
Gintaras Lučinskas
Lietuvos laisvės armija Dzūkijoje (1942–1945)

KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”