2021 m. gruodžio 4 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Juozas Banionis

Antano Smetonos veikla JAV: Amerikos lietuvių misija ir siekiai atkurti Lietuvos valstybę

SantraukaApibūdinant Lietuvos laisvinimo sąjūdį, susiformavusį Vakaruose, dažniausia iškeliamos pagrindinės politinės lietuvių išeivijos organizacijos – Amerikos lietuvių taryba (ALT), Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK), Lietuvos laisvės komitetas (LLK) ir Pasaulio lietuvių bendruomenė. Visų jų nuopelnai, dalyvaujant Lietuvos laisvės byloje – neabejotini ir pakankamai nušviesti lietuvių istoriografijoje. Tačiau vienaip ar kitaip reikšmingą pėdsaką šioje darbuotėje yra palikusi Lietuvai vaduoti sąjunga (LVS), iškilusi JAV kaip viena pirmųjų – dar 1941 m., kai Lietuva jau buvo praradusi savo nepriklausomybę ir vyko beatodairiškas jos sovietinimas. Dar vėliau, 1944 m., kai pasikeitė aplinkybės ir tapo aišku, kad LVS pagrindu nepavyksta suformuoti visuotinio Amerikos lietuvių judėjimo, atsiranda Amerikos lietuvių misija (ALM). Pastarųjų dviejų organizacijų veikla, išreiškianti lietuvių tautinę vienybę, glaudžiai susijusi su prezidentu Antanu Smetona, kuris, pasitraukęs į JAV, vylėsi tautiečius suburti bendrai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo veiklai.Antanas Smetona's activities in the USA: Lithuanian-American mission and aspirations to restore the Lithuanian state

SummaryIn describing the Lithuanian liberation movement that has formed in the West, the main political organizations of the Lithuanian diaspora (ALT), the Supreme Committee for the Liberation of Lithuania (VLIK), the Lithuanian Freedom Committee (LLK) and the Lithuanian Community of the World Lithuanian community are the most common. The merits of all of them, with their participation in the cause of Lithuanian freedom, are undeniable and sufficiently featured in Lithuanian history. However, in one way or another, the union (LVS) that emerged in the US as one of the first – back in 1941, when Lithuania had already lost its independence and its indiscriminate Sovietization was already taking place. Even later, in 1944, when circumstances changed and it be-came clear that the LVS was not able to form the global Lith-uanian-American movement, the American Lithuanian Mis-sion (ALM) appeared. The activities of the latter two organi-zations, expressing Lithuanian national unity, are closely re-lated to President Ananas Smetona, who, after leaving for The USA, tried to bring together his compatriots in activities towards restoring Lithuania's independence.


„Genocidas ir rezistencija“ 2020 m. Nr. 1 (47)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”