2021 m. gruodžio 4 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Arūnas Bubnys

Lietuviai darbininkai nacių okupuotoje Austrijoje 1942–1945 metais

SantraukaLietuvos gyventojų prievartinių ir laisvanoriškų darbų nacistinėje Vokietijoje tema pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvos istorikų praktiškai yra užmiršta ir netyrinėjama. Tuo labiau netyrinėta yra Lietuvos gyventojų darbų ir kalinimo nacių aneksuotoje Austrijoje tema. Antrojo pasaulinio karo metais į Vokietiją galėjo būti išvežta iki 70 tūkstančių Lietuvos žmonių. Tai gana reikšminga Lietuvos gyventojų dalis, skaudžiausiai palietusi Lietuvos lenkus, romus ir etninius lietuvius. Vertinant nacistinės prievartos rūšis ir mastus, neskaitant žydų genocido, peršasi išvada, kad būtent nuo prievartinių darbų ir prievartinio išvežimo iš gyvenamųjų vietų nukentėjo daugiausia Lietuvos žmonių. Dabartinėje tyrimų stadijoje galime prognozuoti, jog nacių aneksuotoje Austrijoje Antrojo pasaulinio karo metais prievarta arba laisvanoriškai atsidūrė ne mažiau kaip tūkstantis Lietuvos gyventojų. Pagal tautinę sudėtį daugiausia buvo lietuvių, lenkų ir rusų. Lietuvos gyventojai masiškai pradėti gabenti darbams į Austriją 1942 metais ir ten vežami beveik iki pat nacistinės Vokietijos pralaimėjimo Antrajame pasauliniame kare. Didžioji dalis į Austriją atvežtų Lietuvos žmonių dirbo pramonės ir transporto įmonėse. Darboviečių apžvalga rodo, kad daugiausia Lietuvos gyventojų buvo sutelkta Vienoje, Kapfenbergo ir Marktlo miestuose. Mažesnis skaičius Lietuvos žmonių buvo įdarbinta pas ūkininkus kaimuose.

Dalis Lietuvos gyventojų į Austriją pateko kaip politiniai kaliniai arba dėl rasinių priežasčių (žydai). Kita dalis buvo įkalinta jau būnant Austrijoje dėl drausmės pažeidimų arba bandymų pabėgti į Lietuvą. Įkalinti Lietuvos gyventojai daugiausiai buvo laikomi Mauthauzeno koncentracijos stovykloje ir jos filialuose (Guzene ir kt.). Dabartinėje tyrimų stadijoje galima prognozuoti, jog Mauthauzeno konclageryje buvo kalinama ne mažiau kaip šimtas įvairių tautybių Lietuvos gyventojų. Patikslintas Mauthauzeno koncentracijos stovykloje mirusių 68 Lietuvos gyventojų (keli asmenys gali būti Latvijos gyventojai) sąrašas – žemiau, priede Nr. 1 (sąrašą patikslino LGGRTC darbuotojas Stanislovas Buchaveckas).Lithuanian laborers in nazi-occupied austria 1942–1945

SummaryThe theme of forced and voluntary labor of Lithuanians in Nazi Germany has been nearly forgotten and not studied by Lithuanian historians in recent decades. Even less examined has been the forced labor and imprisonment of Lithuanians in Nazi-annexed Austria. Up to 70,000 Lithuanians could have been deported to Germany during World War II. This is a fairly significant part of the Lithuanian population, which has affected Lithuanian Poles, Roma and minority Lithuanians most severely. When assessing the types and scale of Nazi violence, apart from the genocide of the Jews, the conclusion is that it affected people in Lithuania most who suffered from forced labor and forced removal from residential areas. At the current stage of research, we can predict that at least a thousand Lithuanians, forcibly or voluntarily, ended up in Nazi-annexed Austria during World War II. The national composition was made up predominantly of Lithuanians, Poles and Russians. Lithuanians were transported to Austria en masse from 1942 to almost until the defeat of Nazi Germany in the Second World War. The vast majority of Lithuanians brought to Austria worked in industrial and transport companies. The overview of the workplaces shows that the majority of the Lithuanians was concentrated in Vienna, Kapfenberg and Marktle. A smaller number of Lithuanians were employed by farmers in the villages.

Part of the Lithuanian population came to Austria as political prisoners or for racial reasons (Jews). Another part was imprisoned while staying in Austria for disciplinary violations or attempts to flee to Lithuania. The imprisoned residents of Lithuania were mainly held in the Mauthauzen concentration camp and its branches (Guzen, etc.). At the current stage of research, it can be predicted that at least one hundred inhabitants of Lithuania of different nationalities were imprisoned in the Mauthauzen concentration camp. The revised List of 68 Lithuanians who died in Mauthauzen concentration camp (some persons may be Latvian residents) listed below in appendix 1 (list clarified by LGGRTC employee Stanislovas Buchaveckas).


„Genocidas ir rezistencija“ 2020 m. Nr. 1 (47)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”