http://www.genocid.lt/centras/lt/3276/a/

„Genocidas ir rezistencija“ 2020 m. Nr. 2 (48)

TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES
Darius Indrišionis
„Jie elgiasi kaip žydai”: antispekuliacinė propaganda ir „naujųjų prekybininkų” luomo kūrimas Lietuvoje 1941–1944 m.
“They Behave Like Jews”: Anti-Speculation Propaganda and the Creation of a Caste of “New Traders” in Lithuania in 1941–1944
Stanislovas Buchaveckas
Lietuvos žydai 1944–1945 m.: holokausto tąsa Štuthofo koncentracijos stovykloje (2)
Teresė Birutė Burauskaitė
„Priešo tautybės“ – vokiečių kilmės Lietuvos gyventojų likimai Antrojo pasaulinio karo pabaigoje
„Enemy nationalities“ – the Fate of the Lithuanian population of German origin at the end of the Second World War
Valdemaras Klumbys
Šeimos ir lyčių vaizdiniai savilaidoje
Family and gender images in self-publishing

BIOGRAFIJOS – BIOGRAPHIES
Alfredas Rukšėnas
Juozo Albino Lukšos-Daumanto 1940–1941 m. biografijos puslapiai
Biography pages of Juozas Albinas Lukša-Daumantas 1940–1941
Mindaugas Pocius
Jonas Kimštas-Žalgiris – asmenybės ir biografijos bruožai
Jonas Kimštas-Žalgiris – personality and biographical traits
Daiva Vilkelytė
Baltos dėmės ir KGB šliūžė prof. T. Ivanausko biografijoje
Blind spots and KGB traces in Ivanauskas’ legacy

STUDENTŲ DARBAI – STUDENTS WORKS
Roberta Bartkutė
Lietuvos moterys Ravensbriuko koncentracijos stovykloje
Lithuanian women in Ravensbrück concentration camp

IŠ ARCHYVŲ – FROM ARCHIVES
Aleksandras Vitkus
Ekshumacijos aktų klastotės vertinant 1941 metų Utenos žydų sunaikinimą Rašės miške, ir ne tik

RECENZIJOS – REVIEWS
Juozas Banionis
Dvitomis, atskleidžiantis Lietuvos laisvės bylos ambasadoriaus politinę biografiją

KRONIKA – CRONICALS
KNYGOS –  BOOKS
ATMINTINOS DATOS – MEMORABLE DATES
MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS