http://www.genocid.lt/centras/lt/3335/a/

Pasitarimas dėl būsimo tarptautinio memorialo–muziejaus

LGGRTC iniciatyva buvusiame Lukiškių kalėjime įvyko tarpinstitucinis pasitarimas dėl būsimo tarptautinio memorialo–muziejaus. Pasitarime dalyvavo Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkė Paulė Kuzmickienė ir komisijos nariai, LGGRTC gen. direktorius Arūnas Bubnys, kiti LGGRTC darbuotojai, Kultūros paveldo departamento atstovai.

Pasitarimo dalyviai pritarė LGGRTC iniciatyvai dalyje Lukiškių kalėjimo įrengti tarptautinį memorialą–muziejų ir taip pagerbti ten kalėjusius politinius kalinius. Pažymėta, kad čia kalėjusių svarbių politinių kalinių būta per visus XX amžiaus Lietuvos okupacinius periodus: carinės Rusijos, pirmos vokiečių, lenkų, pirmos sovietų, antros vokiečių ir antros sovietų.

Lukiškių kalėjime kalintas Lietuvos himno autorius ir „Varpo“ redaktorius Vincas Kudirka, Vasario 16 akto signatarai redaktorius Jonas Vileišis, Kauno bei Vilniaus universitetų rektorius prof. Mykolas Biržiška ir dviejų kadencijų ministras pirmininkas Vladas Mironas, 1954-1957 m. kovojančios Lietuvos valstybės vadovas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, rašytoja Žemaitė (Julija Žymantienė), rašytojas Kazys Boruta, poetė Ona Poškienė, Vilniaus burmistras Konstantinas Stašys, lietuviškų leidinių redaktorius prof. kun. Petras Kraujalis, Vilniaus konferencijos dalyvis, redaktorius, dėstytojas, šv. Mikalojaus bažnyčios klebonas Kristupas Čibiras, knygnešė, „Lietuvos žinių” atsakingoji sekretorė Felicija Bortkevičienė, redaktorius, lietuviškų mokyklų ir darželių steigėjas kun. Nikodemas Raštutis, knygnešė Marija Žukauskaitė, Lietuvių mokslo draugijos vicepirmininkas, gydytojas Andrius Domaševičius, knygnešys, teisėjas, literatas Augustinas Janulaitis, žydų gelbėtoja, garsiausia lietuvių žvalgė Marcelė Kubiliūtė, Laivės premijos laureatai kardinolas Sigitas Tamkevičius ir LLL vadovas Antanas Terleckas, politiniai kaliniai Balys Gajauskas, Viktoras Petkus, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, Lietuvos partizanai Jonas Kadžionis-Bėda, Leonas Laurinskas, Povilas Pečiulaitis-Lakštingala, Petras Paulaitis, ir daugelis kitų.

Lukiškių kalėjime sušaudytas Lietuvos ministras be portfelio žydų reikalams, Vilniaus žydų bendruomenės pirmininkas, Lenkijos Seimo narys Jokūbas Vygodskis, ten nukankinti krašto apsaugos ministras, Vyriausiasis kariuomenės vadas Pranas Liatukas, aukštas Lietuvos saugumo darbuotojas Povilas Lašas-Spiridonovas ir kt.

Buvęs Lukiškių kalėjimas istoriniu požiūriu yra svarbus ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu, įvairiais laikotarpiais čia buvo kalinti žymūs Lenkijos, Izraelio, Baltarusijos ir kt. politiniai, kultūriniai, kariniai veikėjai: būsimasis Izraelio ministras pirmininkas, Nobelio taikos premijos laureatas Menachem’as Begin’as, Lenkijos mokslų akademijos narė, filosofijos prof. Barbara Skarga, lenkų rašytojas Leopold‘as Tyrmand‘as, lenkų poetas ir gamtininkas Tomasz‘as Zan‘as, Baltarusijos valstybės steigėjas Vaclov’as Lastauski’s, baltarusių politiniai veikėjai, rašytojai Maksim’as Harecki’s, Franciszek‘as Olechnowicz‘ius ir kt.

Pabrėždamas istorinę Lukiškių kalėjimo svarbą 2018 m. Lenkijos Tautos institutas išleido knygą „Lukiškių kalėjimas Vilniuje 1939-1953“ („Więzienie na Łukiszkach w Wilnie, 1939-1953”). LGGRTC iniciatyvą buv. Lukiškių kalėjime įrengti tarptautinį memorialą–muziejų remia ir visuomeninės organizacijos: Lapteviečių brolija, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinė taryba (NOKT), Sąjūdžio Kauno taryba ir kt.