http://www.genocid.lt/centras/lt/532/a/

Mūsų autoriai

JUOZAS BANIONIS
hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras,
LGGRTC pro­gra­mos spe­cia­lis­tas
 
ARŪNAS BUBNYS
hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras,
Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jas
 
BIRUTĖ KUKLYTĖ
istorijos ma­gist­rė,
Vilniaus universiteto
Informacijos ir ryšių su visuomene skyriaus spe­cia­lis­tė
 
LINA OKULIČIŪTĖ
istorijos ma­gist­rė,
LGGRTC pro­gra­mos koordinatorė
 
ARŪNAS STREIKUS
hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras,
LGGRTC pro­gra­mos koordinatorius


Genocidas ir rezistencija, 2007, Nr. 1(21)