http://www.genocid.lt/centras/lt/533/a/

2007 m. atmintinos datos

Sau­sis

- Prieš 60 me­tų, 1947 m. sau­sio 4 d. žu­vo Tau­ro apy­gar­dos Žal­gi­rio rink­ti­nės va­das Juo­zas Ja­su­lai­tis-Tur­klys, Ka­zo­kas.

- Prieš 60 me­tų, 1947 m. sau­sio 21 d. MGB ka­lė­ji­me Vil­niu­je su­šau­dy­tas Že­mai­čių le­gio­no va­das mjr. Jo­nas Se­maška.


Va­sa­ris

- Prieš 60 me­tų, 1947 m. va­sa­rio 16 d. Duk­to miš­ke ne­to­li Šiau­lių kau­ty­nė­se žu­vo Kęs­tu­čio apy­gar­dos Vy­tau­to Di­džio­jo rink­ti­nės va­das Jo­nas Be­log­lo­vas-Al­gis ir dar trys rink­ti­nės šta­bo na­riai.

- Prieš 60 me­tų, 1947 m. va­sa­rio 26 d. MGB ka­lė­ji­me Vil­niu­je bu­vo su­šau­dy­ti Lie­tu­vos tau­ti­nės ta­ry­bos va­do­vas kpt. Jo­nas No­rei­ka-Ge­ne­ro­las Vėt­ra ir jo ben­dražygis Zig­mas Šerkšnas-Lau­kai­tis.


Ko­vas

- Prieš 55 me­tus, 1952 m. ko­vo 19 d. Gul­bi­nų miš­ke (Šiau­lių urė­di­ja) žu­vo Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos Ku­ni­gaikš­čio Žvel­gai­čio rink­ti­nės va­das Bo­les­lo­vas Kriš­čiū­nas-Kla­jū­nas, šta­bo viršinin­kas Izi­do­rius Miš­kū­nas-Barz­da ir žval­gy­bos sky­riaus viršinin­kas Sta­sys Šep­kus-Šer­nas.

- Prieš 60 me­tų, 1947 m. ko­vo 26 d. MGB ka­lė­ji­me Vil­niu­je su­šau­dy­ti Ma­ri­jam­po­lės gim­na­zi­jos moks­lei­viai Vin­cas Ba­ro­nas, Jur­gis Be­kam­pis, Al­gi­man­tas Gus­tai­tis ir Al­fon­sas Žukaus­kas.

- Prieš 55 me­tus, 1952 m. ko­vo 27 d. Ig­na­li­nos ra­jo­ne, Bi­jū­tiš­kio kai­me žu­vo LLKS pre­zi­diu­mo, Ry­tų Lie­tu­vos sri­ties ir Vy­tau­to apy­gar­dos šta­bų na­rys, Tig­ro rink­ti­nės va­das Vin­cas Žalia­duo­nis-Ce­za­ris ir jo ad­ju­tan­tas My­ko­las Ci­cė­nas-Erš­kė­tis.


Ba­lan­dis

- Prieš 60 me­tų, 1947 m. ba­lan­džio 9 d. Plun­gės apy­lin­kė­se žu­vo Že­mai­čių apy­gar­dos va­das Ka­zi­mie­ras An­ta­na­vi­čius-Tau­ras.

- Prieš 60 me­tų, 1947 m. ba­lan­džio 9 d. Tau­ra­gės ap­skri­ty­je, Ba­ta­kių apy­lin­kė­se žu­vo Jung­ti­nės Kęs­tu­čio apy­gar­dos va­das Juo­zas Kas­pe­ra­vi­čius-Vis­vy­das ir jo ad­ju­tan­tas Al­bi­nas Bi­liū­nas-Džiu­gas.


Ge­gu­žė

- Prieš 60 me­tų, 1947 m. ge­gu­žės 1 d. bu­vo įkur­ta Al­gi­man­to par­ti­za­nų apy­gar­da.

- Prieš 35 me­tus, 1972 m. ge­gu­žės 14 d. Kau­ne su­si­de­gi­no Ro­mas Ka­lan­ta.

- Ge­gu­žės 20 d. – Par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­na.


Birželis

- Prieš 55 me­tus, 1952 m. birželio 14 d. vy­ko par­ti­za­nų ir jų rė­mė­jų šei­mų trė­mi­mai, ku­rių tiks­las bu­vo su­duo­ti ga­lu­ti­nį smū­gį par­ti­za­ni­niam pa­si­prie­ši­ni­mui Lie­tu­vo­je. Ge­du­lo ir vil­ties die­na.

- Prieš 55 me­tus, 1952 m. bir­že­lio 22 d. Prie­nų ši­le, Juod­rais­ty­je iš­duo­tas žu­vo Tau­ro apy­gar­dos Ge­le­ži­nio Vil­ko rink­ti­nės va­das Vy­tau­tas Men­ke­vi­čius-Spyg­lys ir dar pen­ki par­ti­za­nai.


Rug­pjū­tis

- Prieš 60 me­tų, 1947 m. rug­pjū­čio 11 d. Pu­nios šile, Dai­na­vos apy­gar­dos va­da­vie­tė­je, mū­šy­je su oku­pan­tų ka­rei­viais žu­vo Dai­na­vos apy­gar­dos va­das Do­mi­nin­kas Jė­čys-Ąžuo­lis. Kar­tu su juo žu­vo Pu­nios, Mar­gi­rio, Vai­do­to gru­pių va­dai.


Rug­sė­jis

- Prieš 55 me­tus, 1952 m. rug­sė­jo 21 d. Troš­kū­nų apy­lin­kė­se žu­vo Ry­tų Lie­tu­vos sri­ties šta­bo vi­suo­me­ni­nės da­lies vir­ši­nin­kas, „Lais­vės ko­vos“ laik­raš­čio re­dak­to­rius po­etas Bro­nius Kri­vic­kas-Vil­nius ir Vy­čio apy­gar­dos Auš­ros tė­vū­ni­jos vi­suo­me­ni­nės da­lies viršinin­kas My­ko­las Blin­ke­vi­čius-Ne­mu­nas.

- Prieš 60 me­tų, 1947 m. rug­sė­jo 24 d. bu­vo su­nai­kin­tas Tau­ro apy­gar­dos Bi­ru­tės rink­ti­nės bun­ke­ris. Žu­vo Tau­ro apy­gar­dos ka­pe­lio­nas Jus­ti­nas Le­lešius-Gra­fas, rink­ti­nės va­das Jo­nas Bu­lo­ta-An­bo ir dar ke­tu­ri rink­ti­nės šta­bo pa­rei­gū­nai.


Spa­lis

- Prieš 55 me­tus, 1952 m. spa­lio 2 d. Dot­nu­vos ra­jo­ne, Pa­dot­nu­vio kai­me žu­vo Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos ir Po­vi­lo Luk­šio rink­ti­nės va­das Juo­zas Pa­liū­nas-Ry­tas.


Lap­kri­tis

- Prieš 60 me­tų, 1947 m. lap­kri­čio 15 d. mū­šy­je prie Pu­zi­niš­kių kai­mo (Ute­nos aps., Sal­du­tiš­kio vlsč.) žu­vo Vy­tau­to apy­gar­dos Lo­kio rink­ti­nės va­das Ka­zi­mie­ras Ka­la­dins­kas-Erš­kė­tis, jo ad­ju­tan­tas An­ta­nas Skun­či­kas-Kol­tas ir dar du par­ti­za­nai.

- Prieš 50 me­tų, 1957 m. lap­kri­čio 29 d. Vil­niu­je bu­vo su­šau­dy­tas LLKS gin­kluo­tų­jų pa­jė­gų va­das Adol­fas Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas.


Gruo­dis

- Prieš 60 me­tų, 1947 m. gruo­džio 26 d. Vil­ka­viš­kio vals­čiu­je, Sar­do­kų kai­me žu­vo Tau­ro apy­gar­dos Kęs­tu­čio rink­ti­nės va­das Pra­nas Ku­čins­kas-Apy­nys.Genocidas ir rezistencija, 2007, Nr. 1(21)