http://www.genocid.lt/centras/lt/535/a/

Žurnalo bibliografija 2004–2006 (NR. 15–20)

STRAIPSNIAI – ARTICLES


Juo­za­pas Ro­mu­al­das Ba­gušaus­kas

Ko­mu­nis­tų par­ti­jos ide­o­lo­gi­nė apo­lo­ge­ti­ka slo­pi­nant tau­tos pa­si­prie­ši­ni­mą (1944–1953 m.), 2004, 2(16), p. 41–54

Ide­o­lo­gi­cal Apo­lo­ge­tics of the Communist Par­ty in Suppressing Na­tio­nal Re­sis­tan­ce (1944–1953), 2004, 2(16), p. 54

 
Juo­zas Ba­nio­nis

Lietuvos lais­vi­ni­mo veik­la Va­ka­ruo­se įsi­ga­lint de­tan­tui 1970–1974 m., 2004, 1(15), p. 108–129

The Li­be­ra­tion of Lit­huania in the West un­der déten­te, 1970–1974, 2004, 1(15), p. 129–130

 
Juo­zas Ba­nio­nis

Lie­tu­vos lais­vi­ni­mo veik­la XX a. penk­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je Va­ka­ruo­se: Ame­ri­kos lie­tu­vių ta­ry­ba 1940–1950 m., 2006, (2)20, p. 83–103

The Activities in the West in the 1940s to Free Lit­hu­a­nia: the Lit­hu­a­nian Ame­ri­can Coun­cil in 1940–1950, 2006, (2)20, p. 103

 
Va­len­ti­nas Bran­dišaus­kas

Lie­tu­vos žy­dų tur­to li­ki­mas Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais, 2004, 1(15), p. 86–107

The Fa­te of Lit­hu­a­nian Jews’ As­sets du­ring the Se­cond World War, 2004, 1(15), p. 107

 
Va­len­ti­nas Bran­dišaus­kas

Ho­lo­kaus­tas Kė­dai­nių ap­skri­ty­je, 2005, 1(17), p. 87–99

Ho­lo­caust in the Di­strict of Kė­dai­niai, 2005, 1(17), p. 99

 
Va­len­ti­nas Bran­dišaus­kas

Ma­žei­kių ap­skri­ties žy­dų li­ki­mas Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais, 2006, (2)20, p. 7–30

The Fa­te of the Jews of the Ma­zei­kiai Di­strict du­ring the Se­cond World War, 2006, (2)20, p. 30

 
Arū­nas Bub­nys

Kau­no ge­tas (1941–1944 m.), 2004, 2(16), p. 7–40

The Kau­nas Ghet­to (1941–1944), 2004, 2(16), p. 40

 
Arū­nas Bub­nys

Kau­no ir Vil­niaus ge­tų žy­dų po­li­ci­ja (1941–1944 m.), 2005, 1(17), p. 66–85

The Je­wish Po­li­ce in the Kau­nas and Vil­nius Ghet­tos (1941–1944), 2005, 1(17), p. 85–86

 
Arū­nas Bub­nys

Lie­tu­vių po­li­ci­jos 1(13)-asis ba­ta­lio­nas ir žy­dų žu­dy­nės 1941 m., 2006, (2)20, p. 31–51

The First (13th) Lit­hu­a­nian Po­li­ce Bat­ta­lion and the Kil­ling of Jews in 1941, 2006, (2)20, p. 52

 
Kris­ti­na Bu­rins­kai­tė

Kom­pro­mi­ta­vi­mas – vienas KGB me­to­dų for­muo­jant vie­šą­ją nuo­mo­nę, 2006, (2)20, p. 63–81

Discreding as one of the KGB’s Met­hods of For­ming Pub­lic Opi­nion, 2006, (2)20, p. 82

 
Iri­na Čer­nec­kai­tė

So­vie­ti­nė ki­no do­ku­men­ti­ka Lie­tu­vo­je: is­to­ri­niai ir ide­o­lo­gi­niai kon­teks­tai (1963–1988 m.), 2005, 1(17), p. 35–49

Soviet Do­cu­men­ta­ry Films in Lit­hu­a­nia: His­to­ri­cal and Ide­o­lo­gi­cal Con­texts (1963–1988), 2005, 1(17), p. 50

 
Geis­tau­tas Ge­čiaus­kas    

Lie­tu­vos par­ti­za­nų Tig­ro rink­ti­nė: pa­val­du­mas, struk­tū­ra ir vei­ki­mo te­ri­to­ri­ja, 2006, 1(19), p. 21–60

The Tig­ras Bri­ga­de of Lit­hu­a­nian Par­ti­sans: its Sub­or­di­na­tion, Or­ga­ni­sa­tio­nal Struc­tu­re and Area of Con­trol, 2006, 1(19), p. 60–61

 
Eval­das Ge­lum­baus­kas

Po­li­ti­nių ka­li­nių ben­druo­me­nės su­si­for­ma­vi­mas ir pa­si­prie­ši­ni­mas GULAG’o ypa­tin­go­jo re­ži­mo la­ge­riuo­se (1948–1954 m.), 2004, 2(16), p. 71–93

The Cre­a­tion of the Com­mu­ni­ty of Po­li­ti­cal Pri­so­ners and Re­sis­tan­ce in the GULAG Spe­cial Re­gi­me Camps (1948–1954), 2004, 2(16), p. 93

 
Va­hagn Gri­go­rian

Ar­mė­nų ge­no­ci­das. Nu­si­kal­ti­mas, už ku­rį ne­nu­baus­ta, 2005, 2(18), p. 7–48

The Ar­me­nian Ge­no­ci­de. Un­pu­nis­hed Cri­mes, 2005, 2(18), p. 48–49

 
Da­rius Juo­dis

So­vie­ti­nio sau­gu­mo veikla prieš lie­tu­vių pa­bė­gė­lius Vo­kie­ti­jo­je 1945–1950 m., 2005, 2(18), p. 64–82

So­viet Se­cu­ri­ty Ope­ra­tions Ac­tions against Lit­hu­a­nian Re­fu­ge­es in Ger­many in 1945–1950, 2005, 2(18), p. 82

 
Ra­min­ta Kša­ny­tė

So­vie­ti­nės Lie­tu­vos val­džios ir Pa­bal­ti­jo ka­ri­nės apy­gar­dos bei jos įgu­lų san­ty­kiai 1946–1962 m., 2005, 2(18), p. 83–111

Re­la­tions bet­we­en the Lit­hu­a­nian Go­vern­ment and the Bal­tic Mi­li­ta­ry Di­strict and its Gar­ri­sons in 1946–1962, 2005, 2(18), p. 112

 
Mar­ga­ri­ta Ma­tu­ly­tė

Lie­tu­vių fo­to­gra­fi­jos me­no raiš­ka kul­tū­ros so­vie­ti­za­vi­mo kon­teks­te (1958–1970 m.), 2005, 1(17), p. 7–33

Ex­pres­sion of Lit­hu­a­nian Pho­tog­rap­hic Art in the Con­text of Cul­tu­ral So­vie­ti­sa­tion (1958–1970), 2005, 1(17), p. 34

 
Ža­ne­ta Smols­ku­tė

Mo­te­rų da­ly­va­vi­mo gin­kluo­ta­me pa­si­priešini­me 1944–1953 m. ypa­tu­mai, 2006, (2)20, p. 53–61

The Par­ti­ci­pa­tion of Wo­men in the Ar­med Re­sis­tan­ce in 1944–1953, 2006, (2)20, p. 61–62

 
Juo­zas Star­kaus­kas

Ko­mu­nis­tų par­ti­jos įta­ka če­kis­tams 1944–1953 m., 2004, 1(15), p. 7–41

The Communist Par­ty In­flu­en­ce on the Che­kists, 1944–1953, 2004, 1(15), p. 41–42

 
Arū­nas Strei­kus

Ideologinė cen­zū­ra Lie­tu­vo­je 1956–1989 m., 2004, 1(15), p. 43–67

Ide­o­lo­gi­cal Cen­sors­hip in Lit­hu­a­nia, 1956–1989, 2004, 1(15), p. 67

 
Arū­nas Strei­kus               

Išei­vi­jos ir užsie­nio or­ga­ni­za­ci­jų pa­ra­ma Ka­ta­li­kų Baž­ny­čiai so­vie­tų oku­puo­to­je Lie­tu­vo­je, 2006, 1(19), p. 7–20

Sup­port of Émigré and Fo­reign Or­ga­ni­sa­tions for the Cat­ho­lic Church in Lit­hu­a­nia du­ring the So­viet Oc­cu­pa­tion, 2006, 1(19), p. 20

 
Min­dau­gas Ta­mošai­tis

Kon­tro­ver­siš­ki V. Krė­vės-Mic­ke­vi­čiaus pa­ro­dy­mai apie 1940 m. Lie­tu­vos oku­pa­ci­ją JAV Ch. J. Kers­te­no ko­mi­te­tui po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro, 2004, 2(16), p. 55–69

Con­tro­ver­sial Te­sti­mo­ny of Vin­cas Krė­vė-Mic­ke­vi­čius Con­cer­ning Lit­hu­a­nia’s Oc­cu­pa­tion in 1940 to the Kers­ten Com­mit­tee of the U. S. Cong­ress af­ter the Se­cond World War, 2004, 2(16), p. 70

 
Min­dau­gas Ta­mošai­tis    

Kai­rio­sios lie­tu­vių in­te­li­gen­ti­jos veiks­mai Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos iš­va­ka­rė­se ir pir­mo­sio­mis oku­pa­ci­jos die­no­mis, 2006, 1(19), p. 62–85

Ac­ti­vi­ties of the Lit­hu­a­nian Left-wing In­tel­li­gent­sia on the Eve of the Oc­cu­pa­tion of Lit­hu­a­nia and du­ring its First Da­ys, 2006, 1(19), p. 85

 
Li­nas Vec­laus­kas

Lie­tu­vos įvaiz­džiai an­ti­na­ci­nė­je lie­tu­vių spau­do­je, 2004, 1(15), p. 68–84

The Vi­sion of Lit­hu­a­nia in the Lit­hu­a­nian An­ti-Na­zi Press, 2004, 1(15), p. 85

 
Hek­to­ras Vit­kus

Is­to­ri­nė at­min­tis ir ho­lo­kaus­tas: pro­ble­mos sam­pra­ta, 2005, 1(17), p. 51–64

His­to­ri­cal Me­mo­ry and the Ho­lo­caust: Per­cep­tion of the Pro­blem, 2005, 1(17), p. 65

 
Hek­to­ras Vit­kus              

Me­mo­ria­li­nių vie­tų veiks­nys ho­lo­kaus­to at­mi­ni­mo kul­tū­ro­je: sam­pra­tos gai­rės ir ty­ri­mo me­to­dai, 2006, 1(19), p. 86–114

The Ro­le of Me­mo­rial Pla­ces in the Cul­tu­re of the Ho­lo­caust Me­mo­ry: Gui­de­li­nes for Un­ders­tan­ding and Re­se­arch Met­hods, 2006, 1(19), p. 114–115

 
Vo­lo­dy­myr Vjat­ro­vič        

Uk­rai­nie­čių su­ki­lė­lių žy­gis į Bal­ti­jos ša­lis, 2006, 1(19), p. 116–121

The March of the Uk­rai­nian Re­bels to the Bal­tic Coun­tries, 2006, 1(19), p. 121–122

 
Kas­pars Zel­lis, Dmit­rij Olech­no­vič

Ka­ri­ka­tū­ra laik­raš­ty­je „Tēvi­ja“ 1941–1945 m.: kai ku­rie šal­ti­nių moks­lo kri­ti­kos klau­si­mai, 2005, 2(18), p. 50–63

Ca­ri­ca­tu­re in the New­spa­per „Tēvi­ja“ (1941–1945). So­me Qu­es­tions of Sour­ce Cri­ti­cism, 2005, 2(18), p. 63

 
 

KONFERENCIJOS – CONFERENCES

 
Man­tas Ado­mė­nas

Lietuvos par­ti­za­nai po­li­ti­nės fi­lo­so­fi­jos po­žiū­riu, 2006, (2)20, p. 165–169

Se­mi­na­ro da­ly­vių dis­ku­si­jos ap­žval­ga, 2006, (2)20, p. 170–176

 
Ar­vy­das Anušaus­kas

Lie­tu­vių ir len­kų ry­šiai. Ben­dru­mo pa­ieš­ka, 2004, 1(15), p. 131–132

 
Ar­vy­das Anušaus­kas

KGB ir te­ri­to­ri­jos kon­tro­lė, 2006, (2)20, p. 132–136

 
Gun­ter Bor­mann

Slap­tų­jų tar­ny­bų by­lų nau­do­ji­mas Vokietijoje, 2006, (2)20, p. 144–146

 
Bi­ru­tė Bu­raus­kai­tė

Vil­niaus kraš­to ir Va­ka­rų Bal­ta­ru­si­jos len­kų, bal­ta­ru­sių, lie­tu­vių ir žy­dų ben­druo­me­nės is­to­ri­jos ver­pe­tuo­se 1939–1944 m. Mi­tai ir ste­re­o­ti­pai, 2004, 2(16), p. 113–123

 
Kris­ti­na Bu­rins­kai­tė

Vie­šo­sios nuo­mo­nės for­ma­vi­mas KGB me­to­dais: kom­pro­mi­ta­vi­mas ir dez­in­for­ma­ci­ja, 2006, (2)20, p. 117–120

 
Ri­čar­das Če­ku­tis

Rep­re­si­jų pa­li­ki­mas – už­duo­tis vals­ty­bei, 2004, 1(15), p. 133–137

 
Ber­nar­das Gai­lius

Kal­ti­ni­mo ir teis­mo ar­gu­men­ta­ci­ja bu­vu­sių LSSR MGB agen­tų smo­gi­kų by­lo­je, 2004, 2(16), p. 103–106

 

Se­mi­na­ro da­ly­vių dis­ku­si­jų ap­žval­ga, 2004, 2(16), p. 107–112

 
Ber­nar­das Gai­lius

Par­ti­za­nų va­do­vy­bės įga­lio­ji­mų pri­pa­ži­ni­mo tei­si­niai pa­grin­dai ir pa­da­ri­niai, 2006, (2)20, p. 149–164

 
Rit­vars Jan­sons

Lat­vi­jos ko­mu­nis­tų par­ti­jos ir Lat­vi­jos SSR KGB san­ty­kiai (1954–1991), 2006, (2)20, p. 105–109

 
Da­rius Juo­dis

KGB veik­la prieš lie­tu­vių iš­ei­vi­ją tau­ti­nio at­gi­mi­mo me­tais (1988–1991 m.), 2006, (2)20, p. 121–125

 
Me­e­lis Ma­ri­puu

NKGB me­to­dai ti­riant nu­si­kal­ti­mus žmo­nišku­mui XX a. sep­tin­ta­ja­me dešimt­me­ty­je, 2006, (2)20, p. 126–131

 
Pet­ras Ra­gaus­kas

 KGB pa­li­ki­mo įver­ti­ni­mas: kam ir koks jis rei­ka­lin­gas, 2006, (2)20, p. 147–148

 
Ai­gi Ra­hi-Tamm

„Po­li­ti­nių at­spalvių“ spe­cia­lio­ji kar­to­te­ka Es­ti­jo­je 1940–1957 m., 2006, (2)20, p. 110–116

 
Sau­lius Sa­mu­le­vi­čius

LSSR MGB agen­tų smo­gi­kų tei­si­nio įver­ti­ni­mo pro­ble­ma­ti­ka Lie­tu­vo­je, 2004, 2(16), p. 94–95

Arū­nas Vyš­niaus­kas        

Pirmoji so­vie­ti­nė oku­pa­ci­ja ir ge­no­ci­das Lie­tu­vo­je 1940–1941 m., 2005, 2(18), p. 113

 

Oku­pa­ci­nė pa­tir­tis ir Lie­tu­vos is­to­ri­jos kon­cep­tu­a­li­za­vi­mo pro­ble­mos, 2005, 2(18), p. 114–118

 
Ka­zi­mierz Wo­y­cic­ki

Vo­kie­ti­jos De­mo­kra­tinės Res­pub­li­kos ir Len­ki­jos Liau­dies Res­pub­li­kos po­li­ti­nės po­li­ci­jos, 2006, (2)20, p. 137–140

 
In­du­lis Za­li­te

Liust­ra­ci­jos ypa­tu­mai Lat­vi­jo­je, 2006, (2)20, p. 141–143

 
Jus­ti­nas Žilins­kas

Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų sta­tu­so pa­gal tarp­tau­ti­nę tei­sę klau­si­mai ir MGB agen­tų smo­gi­kų by­los, 2004, 2(16), p. 96–102

 

KGB pa­li­ki­mas Bal­ti­jos šaly­se: po­li­ti­ka, liust­ra­ci­ja, is­to­ri­ja, 2006, (2)20, p. 104

 

Se­mi­na­ro da­ly­vių dis­ku­si­jos ap­žval­ga, 2006, (2)20, p. 170–176

 
 
STUDENTŲ STUDIJOS – STUDENTS’ RESEARCH
 
In­ga Ar­laus­kai­tė

So­vie­ti­nės Lie­tu­vos val­džios ir oku­pa­ci­nės ka­riuo­me­nės san­ty­kiai 1963–1986 m., 2006, (2)20, p. 177–205

Re­la­tions bet­we­en the So­viet Lit­hu­a­nian Go­vern­ment and the Bal­tic Military Di­strict in 1963–1986, 2006, (2)20, p. 206

 
Jur­ga Pu­kins­kai­tė

Glav­li­tas Lie­tu­vo­je 1953–1964 m., 2004, 2(16), p. 124–144

Glav­lit in Lit­hu­a­nia, 1953–1964, 2004, 2(16), p. 144

An­drius Sko­rups­kas

So­vietinės ide­o­lo­gi­nės cen­zū­ros rai­da Lie­tu­vo­je (1964–1989 m.), 2005, 1(17), p. 100–126

De­ve­lop­ment of So­viet Ideological Cen­sors­hip in Lit­hu­a­nia (1964–1989), 2005, 1(17), p. 127

 
Kris­ti­na Ūsai­tė                 

Kū­ry­bi­nės są­jun­gos kaip ide­o­lo­gi­nės cen­zū­ros me­cha­niz­mas Lie­tu­vo­je 1956–1980 m., 2005, 2(18), p. 119–154

Creative Union as the Me­cha­nism of the Ide­o­lo­gi­cal Cen­sors­hip in Lit­hu­a­nia in 1956–1980, 2005, 2(18), p. 154–155

 
 

IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES

 
Kris­ti­na Bu­rins­kai­tė        

Bu­vu­sių ka­li­nių ir trem­ti­nių kon­tro­lė KGB do­ku­men­tuo­se, 2006, 1(19), p. 123–128

 
Al­bi­nas Ja­siū­nas              

KGB ar­chy­vi­nių by­lų par­ve­ži­mas į Lie­tu­vą iš Ul­ja­nov­sko, 2006, 1(19), p. 136–141

 
Da­rius Juo­dis

MGB 1953 m. pla­nas, kaip su­nai­kin­ti gru­pę lie­tu­vių emig­ran­tų, 2006, (2)20, p. 207–214

 
Ša­rū­nas Lie­kis

„Lai­vy­no pa­ra­das“ ir ne­įvy­ku­si Klai­pė­dos oku­pa­ci­ja 1938 m. Ne­ži­no­mi Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos san­ty­kių pus­la­piai, 2004, 2(16), p. 162–171

 
Li­na Oku­li­čiū­tė                

Pa­ti­ki­mų as­me­nų vaid­muo so­vie­ti­nė­je sis­te­mo­je, 2006, 1(19), p. 129–135

 
Juo­zas Star­kaus­kas

E. Te­umi­no pra­ne­ši­mas apie pa­dė­tį Lie­tu­vo­je 1944 m., 2004, 2(16), p. 172–179

 
Al­do­na Va­si­liaus­kie­nė     

Ar­ki­vys­ku­pas Me­čis­lo­vas Rei­nys: laiš­kai iš Vla­di­mi­ro ka­lė­ji­mo, 2005, 2(18), p. 156–171

Ar­chbis­hop Me­čis­lo­vas Rei­nys: his Let­ters from the Vla­di­mir Pri­son, 2005, 2(18), p. 171

 
Ri­man­tas Zi­zas

Rau­do­nų­jų par­ti­za­nų ir Piet­ry­čių Lie­tu­vos kai­mų sa­vi­sau­gos gin­kluo­ti kon­flik­tai 1943 m., 2004, 1(15), p. 138–158

 
Ri­man­tas Zi­zas

Rau­do­nų­jų par­ti­za­nų ir Piet­ry­čių Lie­tu­vos kai­mų sa­vi­sau­gos gin­kluo­ti kon­fliktai 1943 m., 2004, 2(16), p. 145–161

 
RECENZIJOS–REVIEWS
 
Kris­ti­na Bu­rins­kai­tė        

A Hand­bo­ok of the Com­mu­nist Se­cu­ri­ty Ap­pa­ra­tus in East Cen­tral Eu­ro­pe 1944–1989, War­saw, 2005, 352 p., 2005, 2(18), p. 172–175

 
Al­gi­man­tas Čer­niaus­kas

Ma­ni­pu­lia­vi­mas fo­to­gra­fi­ja kaip pro­pa­gan­dos prie­mo­ne Lie­tu­vos fo­to­gra­fi­jos al­ma­na­chuo­se 1967–1987 m., 2006, 1(19), p. 142–158

 
Ri­man­tas Stan­ke­vi­čius    

Kauno ge­to gy­ve­ni­mas. Sa­ros Gi­nai­tės ver­si­ja, 2006, 1(19), p. 159–166

 
 

ATMINTIS – MEMORY

 
Ri­čar­das Če­ku­tis

Par­ti­za­nų spau­da 1944–1953 m., 2004, 2(16), p. 180–195

 
Ri­man­tas Stan­ke­vi­čius
„Vardas, ta­pęs le­gen­da“, 2004, 1(15),    p. 159–171
 
Ja­ni­na Šy­vo­kie­nė

An­ta­nas Krau­je­lis – pas­ku­ti­nis Aukštai­ti­jos par­ti­za­nas, 2005, 1(17), p. 128–161

 

KRONIKA – CRONICALS

 
Ri­čar­das Če­ku­tis

Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio 50-me­čio eks­po­zi­ci­ja Es­ti­jo­je, 2004, 1(15), p. 172–175

 
Ri­čar­das Če­ku­tis

Pa­ro­da „Ka­ras po ka­ro“ Uk­rai­no­je, 2006, 1(19), p. 165–171

 
Eval­das Ge­lum­baus­kas

Tarp­tau­ti­nis Ken­gy­ro su­ki­li­mo 50-me­čio mi­nė­ji­mas, 2004, 2(16), p. 199–200

 
Vil­ma Juo­ze­vi­čiū­tė

Nau­jų Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jų pri­sta­ty­mas, 2006, 1(19), p. 172–174

 
In­ga Kuz­mi­čio­va

Ne­ga­li­me at­si­ri­bo­ti nuo pra­ei­ties, 2005, 2(18), p. 183–185

 
Vik­to­ri­ja Mo­lie­nė

Tel­šiuo­se įam­žin­tas Že­mai­čių apy­gar­dos par­ti­za­nų at­mi­ni­mas, 2005, 2(18), p. 180–182

 
Da­lė Ru­die­nė

At­si­mi­ni­mų rin­ki­mas tę­sia­si, 2004, 1(15), p. 179

 
Da­lė Ru­die­nė, In­ga Kuz­mi­čio­va

Po­ka­rio is­to­ri­ja jau­no­sios kar­tos aki­mis, 2006, 1(19), p. 175–177

 
Da­lė Ru­die­nė, In­ga Kuz­mi­čio­va

Jau­nuo­liai džiau­gė­si bū­da­mi (ne)ka­ri­nė­je sto­vyk­lo­je, 2006, (2)20, p. 223–226

 
Vir­gi­ni­ja Ru­die­nė

Pa­ro­da „Ar­mė­nų ge­no­ci­das. 1915 me­tai“, 2005, 2(18), p. 176–178

 
Vir­gi­ni­ja Ru­die­nė

Po­etės Eg­lės Juod­val­kės kū­ry­bos va­ka­ras, 2005, 2(18), p. 179

 
Vir­gi­ni­ja Ru­die­nė

Pa­ro­da „Smur­to kro­ni­ka: Lie­tu­va 1939–1941 me­tais“ Briu­se­ly­je ir LR Sei­me, 2006, (2)20, p. 215–217

 
Ag­nė Šiu­šai­tė

Pa­žin­ti­nės jau­ni­mo va­sa­ros sto­vyk­los Rad­vi­liš­ky­je ir Ma­ri­jam­po­lė­je, 2004, 1(15), p. 176–178

 
Ag­nė Šiu­šai­tė

Edu­ka­ci­niai LGGRTC pro­jek­tai, 2004, 2(16), p. 203

 
Ag­nė Šiu­šai­tė

De­šim­tą kar­tą pa­skelb­tas moks­lei­vių kon­kur­sas „Lie­tu­vos ko­vų už lais­vę, ka­riuo­me­nės bei ne­tek­čių is­to­ri­ja“, 2005, 1(17), p. 162

 
Ro­kas Tra­cev­skis

Po­pu­lia­ri­nant Lie­tu­vos is­to­ri­ją Da­ni­jo­je, 2004, 2(16), p. 196–198

 
Rū­ta Tri­mo­nie­nė, Ele­na Stul­gie­nė

Tarp­tau­ti­nė dis­ku­si­ja Sankt Pe­ter­bur­ge, 2006, (2)20, p. 218–220

 
Rū­ta Tri­mo­nie­nė

Įam­žin­tas 1944–1953 m. Ka­ma­jų apy­lin­kė­se žu­vu­sių Vy­tau­to ir Al­gi­man­to apy­gar­dų par­ti­za­nų at­mi­ni­mas, 2004, 2(16), p. 201–202

 
Rū­ta Tri­mo­nie­nė

Pa­min­klas Jo­nui Že­mai­čiui-Vy­tau­tui Pa­lan­go­je, 2005, 1(17), p. 163–165

 
Jo­nas Va­len­čius

Vac­lo­vo Iva­naus­ko-Vy­te­nio, Gin­tau­to, Hen­ri­ko 80-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mas, 2004, 1(15), p. 180–181

 
Da­lius Žyge­lis

Moks­lei­vių sto­vyk­la Es­ti­jo­je, 2004, 2(16), p. 204–205

 

Lap­te­vų jū­ros trem­ti­nių bro­li­ja „Lap­te­vie­čiai“

Pa­min­klas Lie­tu­vos trem­ti­niams, 2006, (2)20, p. 221–222

 
 
KNYGOS
 

Esa­me. Ste­fa­ni­ja La­di­gie­nė, Vil­nius: Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras, 2003, 370 p. (pa­ren­gė Ema Mi­ku­lė­nai­tė), 2004, 1(15), p. 185

 

Ka­te Eli­za­beth Gross, Da­rien Ro­zen­tals, Let­ters from out­si­de (The His­to­ry of the Friends of the Pri­so­ners), San­dy Bay, Tas­ma­nia: T.U.U. Lit­hu­a­nian Stu­dies So­cie­ty, 2004, 122 p. (pa­ren­gė Arū­nas Strei­kus), 2004, 2(16), p. 206

 

Her­man Kruk, Pas­ku­ti­nės Lie­tu­vos Je­ru­za­lės die­nos: Vil­niaus ge­to ir sto­vyk­lų kro­ni­kos, 1939–1944, Vil­nius: Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras, 2004, LII, 760 p., 2005, 1(17), p. 168

 

Sun­kių trau­mų psi­cho­lo­gi­ja: po­li­ti­nių rep­re­si­jų pa­da­ri­niai [su­da­rė Da­nu­tė Gai­lie­nė], Vil­nius: Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras, 2004, 272 p., 2005, 1(17), p. 169

 

Pi­lie­ti­nis pa­si­priešini­mas Lie­tu­vo­je ir Len­ki­jo­je: są­sa­jos ir ypa­tu­mai 1939–1956 [ats. re­dak­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas], Vil­nius: Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras, 2004, 400 p., 2005, 1(17), p. 170

 

Lie­tu­va 1940–1990: oku­puo­tos Lie­tu­vos is­to­ri­ja [vyr. re­dak­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas], Vil­nius: Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras, 2005, 712 p., 2005, 2(18), p. 186

 

Lie­tu­vos kul­tū­ra ide­o­lo­gi­jos ne­lais­vė­je 1940–1990: Do­ku­men­tų rin­ki­nys [su­da­ry­to­jai Juo­za­pas Ro­mu­al­das Ba­gu­šaus­kas ir Arū­nas Strei­kus], Vil­nius: Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras, 2005, 488 p., 2006, 1(19), p. 180–181

 
2004 m. at­min­ti­nos da­tos, 2004, 1(15), p. 182–184
2005 m. at­min­ti­nos da­tos, 2005, 1(17), p. 166–167
2006 m. at­min­ti­nos da­tos ir su­kak­tys, 2006, 1(19), p. 178–179
 

Žur­na­lo „GENOCIDAS IR REZISTEN-CIJA“ 2002–2003 m. bib­lio­grafija, 2004, 1(15), p. 186–190Genocidas ir rezistencija, 2007, Nr. 1(21)