2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Domininkas Jėčys-Ąžuolis
DOMININKAS JĖČYS-ĄŽUOLIS, Povilo, g. 1896 m. Medžiūnų k., Vabalninko vlsč., Biržų apskr. 1914 m. baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1919–1920 m. dalyvavo kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės. Baigė Karo mokyklą. Tarnavo Alytuje, Tauragėje, Zarasuose. 1926 m. vedė. Apie 1930 m. pradėjo dirbti Šaulių sąjungos Utenos skyriuje. 1935–1940 m. Alytuje buvo Alytaus Šaulių sąjungos rinktinės komendanto pavaduotoju, turėjo atsargos kapitono laipsnį.
Pirmosios sovietų okupacijos metais buvo Lazdijų apskrities karo komendantu. 1941 m. gegužės mėn. atsisakė partijos komitetui perduoti šaukiamojo amžiaus vyrų sąrašus ir pasitraukė į Alytų. 1941–1944 m. dirbo Alytaus socialinio aprūpinimo skyriaus vedėju. 1944 m. pavasarį, gen. P. Plechavičiui organizuojant Vietinę rinktinę, paskirtas šios rinktinės dalinio vadu Alytuje. Partizanas nuo 1945 m. pavasario.
1945 m. birželio mėn. Punios šile bendrame pasitarime su Dzūkijoje veikusių Margio, Vaidoto, Kęstučio ir Geležinio Vilko partizanų grupių vadais įkūrė Dzūkų rinktinę ir buvo išrinktas jos vadu. Parengė ir išsiuntinėjo „Dzūkijos partizanų veiklos taisykles“, kuriose buvo apibrėžti partizanų kovos tikslai, organizacija, partizanų teisės ir pareigos. 1946 m. balandžio 23 d. Dzūkų rinktinė buvo įtraukta į A apygardos sudėtį.
Nuo 1946 m. gegužės mėn. Dainavos apygardos vadas. Jam vadovaujant buvo įvykdyta nemažai struktūrinių pakeitimų: išformuota Geležinio Vilko rinktinė, likę gyvi jos partizanai įtraukti į Merkio ir Dzūkų rinktines. Buvo griežtas, reiklus ir pareigingas, bet kartu linksmas, turėjo gerą humoro jausmą. 1946 m. lapkričio 1 d. perėmė Pietų Lietuvos partizanų srities vado pareigas. Dėl senyvo amžiaus beveik nepalikdavo savo vadavietės Punios šile ir nevykdavo vizituoti tolimesnių apygardos organizacinių vienetų. Rinktinių ir grupių vadams vadovavo raštu parengtais įstatymais. 1947 m. balandžio 22–24 d. štabo bunkeryje surengė visų Dainavos apygardos grupių ir būrių vadų pasitarimą. Jame buvo aptarti opūs partizaninės organizacijos klausimai, mėginta išspręsti apygardos vado konfliktus su iš apygardos pasitraukusių grupių vadais, nutarta suaktyvinti veiksmus prieš okupacinę valdžią, aptarti kiti aktualūs klausimai – ryšiai, disciplina ir t. t.
Žuvo 1947 m. rugpjūčio 11 d. Punios miške Dainavos apygardos štabo bunkeryje. Palaikai niekinti Alytaus MGB kieme. Užkasimo vieta nežinoma.
Jam 1997 m. gruodžio 22 d. D. Jėčiui-Ąžuoliui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties), 1998 m. gegužės 19 d. LR Prezidento dekretu suteiktas pulkininko laipsnis, 1998 m. lapkričio 18 d. LR Prezidento dekretu Nr. 238 apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”