2020 m. spalio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Arūnas Streikus

Vakarų kultūrinės įtakos ribojimas Sovietų Lietuvoje 1965–1986 m.

Santrauka

 

Tyrimas atskleidė prieštaringas sovietų režimo politikos kultūrinių ryšių su Vakarais atžvilgiu tendencijas. Viena vertus, nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje Vakarų kultūros recepcijos galimybių pamažu daugėjo: buvo publikuojama daugiau ir įvairesnių grožinės literatūros kūrinių, dažniau atvykdavo Vakarų šalių muzikiniai ir teatro kolektyvai, plėtėsi tiesioginiai Vakarų ir Lietuvos humanitarinės inteligentijos atstovų ryšiai, apie Vakarų kultūrą daugiau ir objektyviau buvo rašoma kultūrinėje Sovietų Lietuvos spaudoje. Kita vertus, prie naujų sąlygų operatyviai buvo priderinta ideologinės kontrolės sistema, leidžianti gana veiksmingai kontroliuoti Vakarų kultūros sklaidą.

Leidyklų planuose daugėjant Vakarų autorių knygų, o kino teatrų repertuaruose – Vakarų gamybos kino filmų, nagrinėjamu laikotarpiu buvo ištobulinta jų kupiūravimo ir perdirbimo technika. Be to, oficialios Vakarų literatūros vertimų leidybos plėtrą turėjo atsverti vis didesnis priėjimo prie užsienio literatūros originalo kalba varžymas. Skrupulinga vykstančių į Vakarų šalis ir iš ten atvykstančių asmenų atrankos tvarka, nustatyta aštuntajame dešimtmetyje, leido režimui smarkiai sumažinti galimus neigiamus tiesioginių ryšių padarinius. KGB padalinys Lietuvoje, naudodamasis agentūros tinklu, kurį jam pavyko sukurti tarp humanitarinės inteligentijos atstovų, gana sėkmingai manipuliavo užsienio ryšiais valdžios interesų labui. Nors Vakarų kultūrinio gyvenimo panorama, pateikiama Sovietų Lietuvos viešajame diskurse, nagrinėjamu laikotarpiu buvo kur kas platesnė nei anksčiau, ir toliau (tiesa, subtilesnėmis priemonėmis) buvo kuriamas iškreiptas jo vaizdas. Neigiamus ir net pačiuose Vakaruose prieštaringai vertinamus reiškinius interpretuojant kaip vyraujančias kultūros trajektorijas, buvo nuosekliai kuriamas estetinius ir moralinius orientyrus pametusios, „nenormalios“ Vakarų kultūros būklės vaizdas, kuris visuomenės ir kultūros elito akyse padėjo legitimuoti „normalios“ sovietinės kultūros modelį.

 


Restrictions Placed on Western Culture in Soviet Lithuania 1965–1986

 

Summary

 
 

The research disclosed the controversial tendencies of the Soviet regime’s policy towards cultural ties with the West. On the one hand, during the period under investigation the possibilities to receive Western culture were gradually increasing in Lithuania. More books of fiction were published, more theatre companies and musicians came to Lithuania, and there were more direct ties between Western and Lithuanian intellectuals. More objective publications about Western culture appeared in the print media of Soviet Lithuania. On the other hand, the system of ideological control was promptly adapted to the new situation, which enabled a rather effective control of disseminating Western culture.

As more and more books by Western writers were printed and the number of Western films at the cinemas grew, methods of editing them was perfected. Besides, the widening range of translations of books from the West was to be counterbalanced by the restriction placed on the availability of books in the original languages. A scrupulous choice of people who were allowed to go to the West and of those who were allowed into the country which was introduced in the 1970s enabled the regime to reduce the possible negative influence of direct links. The KGB branch in Lithuania, employing a wide net of agents which it managed to create among the intelligentsia, successfully manipulated foreign links to suit the interests of the authorities. Although the cultural panorama in the West presented in public discourse in Soviet Lithuania was much wider during the period than before it was still presented in a distorted way although using more subtle means. Negative phenomena, which were controversially treated in the West, were interpreted as prevailing cultural tendencies. The image of “abnormal” Western culture which had lost its aesthetic and moral principles and which had been consistently promoted helped to legitimise the model of “normal” Soviet culture in the eyes of the general public and cultural elite.

 
 


„Genocidas ir rezistencija“ 2008 m. Nr. 1(23)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”