http://www.genocid.lt/centras/lt/703/a/

Mūsų autoriai

ULDIS NEIBURGS
humanitarinių mokslų daktaras,
filosofijos daktaras,
Latvijos okupacijos muziejaus mokslo darbuotojas
 
LIJANA PUŠINSKYTĖ
Klaipėdos universiteto doktorantė
 
ARŪNAS BUBNYS
hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras,
Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jas
 


„Genocidas ir rezistencija“ 2008 m. Nr. 2(24)