2020 m. spalio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Alfredas Rukšėnas

Pasipriešinimas Kretingos, Telšių ir Mažeikių apskrityse
pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu (1940–1941 m.)


- Santrauka -

 

Straipsnyje tiriamas pasipriešinimas Kretingos, Telšių ir Mažeikių aps. pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu (1940–1941 m.). Skiriami du pasipriešinimo pogrindžio veiklos ir raidos laikotarpiai. Pirmasis jų truko nuo sovietinės okupacijos pradžios 1940 m. birželio 15 d. iki Berlyno LAF organizacijos susikūrimo 1940 m. lapkričio 17 d., antrasis – nuo Berlyno LAF susikūrimo iki SSRS ir Vokietijos karo pradžios 1941 m. birželio mėn. 22 d. Pirmajam laikotarpiui būdinga tai, kad 1940 m. vasaros įvykiai Lietuvoje buvo akstinas kurtis pirmosioms pogrindžio organizacijoms. Straipsnyje atskleidžiamas naikinamos Lietuvos šaulių sąjungos narių vaidmuo kuriantis pogrindžiui, iš dalies vertinant jo susikūrimą kaip šaulių mėginimą išlaikyti gyvybingas savo organizacines struktūras. Pabrėžiama, kad šiuo laikotarpiu atskirose vietovėse veikusių pogrindžio organizacijų ryšiai buvo gana silpnai išplėtoti, nebuvo glaudaus bendradarbiavimo ir pogrindžio veiklą vienijančių centrų. Antrajam laikotarpiui būdinga, kad, Berlyno LAF užmezgus ryšius su Lietuvos  pogrindžiu, sustiprėjo atskirų vietovių pogrindžio organizacijų ryšiai, vyko glaudus jų bendradarbiavimas, atskirose vietovėse kūrėsi naujos pogrindžio organizacijos, į jas buvo verbuojami nauji nariai. To priežastis buvo Berlyno, Kauno ir Kretingos  organizacijų veikla koordinuojant Lietuvos pogrindžio veiklą. Atskleidžiama Kretingos pogrindininkų Osvaldo Žadvydo, Jono Ramanausko, Petro Bortkevičiaus koordinacinė veikla ir jos ribos. Kretingos pogrindžio dalyvių veikla buvo specifinė – jie turėjo palaikyti ryšio tarp Berlyno LAF ir Lietuvos pogrindžio.


Tiriami ir šie klausimai: ginklų įsigijimas; pogrindininkų ryšiai su vokiečių karo žvalgyba ir to priežastys; antiokupacinės literatūros rengimas, platinimas, jo mastas ir ypatumai abiem minėtais laikotarpiais; antiokupacinės visuomeninio gyvenimo nuotaikos. Pateikiama žinių apie antisemitizmo apraiškas pogrindininkų veikloje.


Nustatyta, kad sovietinis saugumas suėmė 70 pogrindžio dalyvių (8 Kretingos, 51 Telšių ir 11 Mažeikių aps.) ir 28 patriotus (13 Kretingos ir 15 Telšių aps.), apie kurių narystę pogrindžio organizacijose žinių nėra, taigi iš viso 98 asmenis. Prasidėjus Vokietijos ir SSRS  karui,  nužudyti 56 asmenys (29 pogrindininkai ir 27 kiti patriotai). Liko gyvi, išsilaisvino iš kalėjimo 39 pogrindžio dalyviai. Trijų asmenų likimas nežinomas. Svarbiausių pogrindininkų O. Žadvydo, J. Ramanausko, P. Bortkevičiaus ir A. Kenstavičiaus suėmimas, kaip rodo 1941 m. Birželio sukilimo įvykiai, pogrindžio nesužlugdė.Resistance in Kretinga, Telšiai and Mažeikiai Counties
during the First Soviet Occupation Period (1940–1941)


- Summary -


The article deals with the resistance in Kretinga, Telšiai and Mažeikiai counties during the period of the first Soviet occupation (1940–1941). The two periods of resistant underground activity and development are distinguished. The first covered the period from the beginning of the Soviet occupation on June 15, 1940 to setting up the Lithuanian Activist Front (LAF) in Berlin on November 17, 1940; the second from the formation of Berlin LAF to the beginning of the war between the USSR and Germany on June 22, 1941. The specific feature of the first period is that the events in the summer of 1940 in Lithuania were a stimulus for creation of the first underground organizations. The article reveals the role of the members of the Lithuanian Riflemen’ Union to be abolished while creating the underground, partly evaluating its formation as an attempt of the riflemen to maintain its organizational structures as viable. It is specified that during that period the relations between underground organizations, operating in separate localities, were developed quite weakly, no close cooperation and centres for uniting the underground activity existed. The second period is specified by the fact that after contacts by the Berlin LAF were established with the Lithuanian underground, the relations between the underground organizations in separate localities became strengthened, their close cooperation went on, new underground organizations were created in separate areas; and new members were recruited. The reason was the activity of Berlin, Kaunas and Kretinga organizations in coordinating the Lithuanian underground activity. The coordinating activity of Kretinga underground participants Osvaldas Žadvydas, Jonas Ramanauskas, Petras Bortkevičius and its limits are revealed. Their activity was specific, they had to maintain contacts between Berlin LAF and Lithuanian underground.


The following issues are under study: acquisition of arms, relations of the underground participants with the German military intelligence and causes thereof, preparation and dissemination of anti-occupational literature, its scope and specific features within both said periods, anti-occupational public life sentiments. Information is provided about the manifestations of anti-Semitism in the underground activities.


It was established that Soviet security arrested 70 underground participants (8 from Kretinga, 51 from Telšiai and 11 from Mažeikiai counties) and 28 patriots (13 from Kretinga and 15 from Telšiai counties), about whose membership in the underground organizations no information exists, thus 98 persons in total. With the onset of the war between Germany and the Soviet Union, 56 persons were killed (29 underground participants and 27 other patriots). 39 underground participants survived, were liberated from prison. Destiny of 3 persons is unknown. Arrest of the most important underground participants O. Žadvydas, J. Ramanauskas, P. Bortkevičius and A. Kenstavičius, as shown by the events of the June 1941 Uprising, did not ruin the underground.„Genocidas ir rezistencija“ 2009 m. Nr. 2(26)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”