http://www.genocid.lt/centras/lt/929/c/

Asmens duomenų apsauga

Remiantis  Lietuvos Respublikoje asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymu ir įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo reikalavimus, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Centras) LGGRTC supažindina su Jūsų teisėmis asmens duomenų apsaugos srityje.

JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

(Reglamento (ES) 2016/679 III skyrius):

Teisė žinoti apie asmens duomenų tvarkymą Centre (būti informuotas).

Teisė susipažinti su Centro tvarkomais savo asmens duomenimis. Turite teisę ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo įteikimo gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ar buvo teikti. Rašytinį prašymą galite  pateikti asmeniškai, per pasiuntinį, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis (jei prašymą pasirašote elektroniniu parašu).

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Turite teisę reikalauti, kad Centras ištaisytų netikslius su jumis susijusius asmens duomenis. Tam būtina pateikti įrodančius dokumentus.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė galioja, esant vienam iš šių pagrindų:


Teisė apriboti duomenų tvarkymą
.
 Ši teisė galioja, esant vienam iš šių pagrindų:Jūsų prašymu apribojus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti.

Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Centrui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o Centras, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:


Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Centrui pavestas viešosios valdžios funkcijas.


Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
Turite teisę nesutikti, kad kai Jūsų asmens duomenys  būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio e punkte nustatytus atvejus: „tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas“.


Jūsų teisės nėra absoliučios:
jos gali būti ribojamos, kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos arba akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais (LR Asmens duomenų apsaugos įstatymo 4 str.).


Šis reglamentas netaikomas mirusių asmenų asmens duomenims.


Už ES Reglamento 2016/679 taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt


Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti tiesioginis Europos Sąjungos (ES) Bendrojo duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (Reglamentas) visose ES valstybėse narėse. Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, LGGRTC yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (DAP): DAP padeda užtikrinti atitiktį Reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu, turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu LGGRTC, prašome kreiptis elektroniniu paštu.


Atmintinė
asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekcijąLIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į ŠIUOS PAŽEIDIMUS, ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO, PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS