2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Aukų g. 2A, LT-01113 Vilnius, Įm. kodas 191428780, mob. 8 602 87022, el. p. muziejus@genocid.lt
Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas
Neginkluotojo pasipriešinimo rinkinys muziejuje dar negausus, jis pamažu pildomas ir tvarkomas. Jo pagrindą sudaro sovietmečiu iš disidentų ar jiems prijaučiančių piliečių KGB konfiskuota medžiaga: knygos, pogrindžio leidiniai, dokumentai. Rinkinyje saugomi beveik visi „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ numeriai, pogrindžio žurnalai ir laikraščiai „Aušra“, „Vytis“, „Alma Mater“, „Laisvės šauklys“, „Dievas ir Tėvynė“, „Tautos kelias“ ir kt. Pastaraisiais metais įsigyta įdomių disidentinį judėjimą atspindinčių ir šio judėjimo dalyvių nuotraukų.
Daugiau...

Lietuvos gyventojai kalėjimuose ir tremtyje
Šio rinkinio pagrindą, ne taip, kaip kitų muziejaus rinkinių, sudaro iš gyventojų gauta medžiaga: pačių žmonių atnešta į muziejų, surinkta per ekspedicijas arba atsiųsta kitiems LGGRTC padaliniams (pirmiausia – Archyviniam vardynų skyriui, rengiančiam represuotųjų sąrašus, taip pat Memorialiniam departamentui) ir vėliau perduota saugoti muziejui. Didžiausią rinkinio dalį sudaro nuotraukos, gerokai mažiau yra originalių dokumentų, daiktų. Tačiau pastaraisiais metais būtent ši rinkinio grupė labiausiai pildoma. Žmonės, ilgus metus saugoję artimuosius ar jų pačių gyvenimą tremtyje arba lageriuose primenančius, relikvijomis tapusius daiktus, apsisprendžia patikėti juos muziejams, suprasdami, kad tik čia jie bus restauruoti, tinkamai laikomi ir saugomi.
Daugiau...

Ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas
Rinkinys pradėtas formuoti vos tik įsikūrus muziejui. Jo pagrindą sudaro centriniuose KGB rūmuose Vilniuje rasta istorinė-dokumentinė medžiaga. Pirmiausia – iš partizanų ar jų ryšininkų, rėmėjų saugumiečių konfiskuoti partizanų dokumentai, nuotraukos, leidiniai, nepridėti prie baudžiamųjų bylų – matyt, kaip nebereikalingi teisiamųjų kaltei įrodyti. Dalis šios medžiagos saugumiečių kryptingai surūšiuota, kita saugota padrika. Pastaraisiais metais rinkinys gausiai papildytas gyventojų atneštomis, per ekspedicijas surastomis, kitų organizacijų perduotomis muziejinėmis vertybėmis.
Daugiau...

Sovietinių represinių žinybų veikla
Sovietinių represinių institucijų veiklą atspindinčio rinkinio didžiąją dalį sudaro 1992 m. KGB pastato patalpose rasti daiktai, nuotraukos, dokumentai, knygos. Vertingų eksponatų rasta buvusiame „Čekistų šlovės“ muziejuje, Operatyviniame techniniame skyriuje (OTO), specialiojoje bibliotekoje, fotolaboratorijoje ir KGB darbuotojų kabinetuose. Šis rinkinys pildomas ir dabar: įdomių eksponatų yra perdavęs Lietuvos ypatingasis archyvas, privatūs asmenys, dalis eksponatų įsigyta antikvarinėse parduotuvėse.
Daugiau...

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”