http://www.genocid.lt/muziejus/lt/654/a/

Sovietinių represinių žinybų veikla

KGB darbuotojo asmens pažymėjimas ir byla
KGB darbuotojo asmens pažymėjimas ir byla.
Sovietinių represinių institucijų veiklą atspindinčio rinkinio didžiąją dalį sudaro 1992 m. KGB pastato patalpose rasti daiktai, nuotraukos, dokumentai, knygos. Vertingų eksponatų rasta buvusiame „Čekistų šlovės“ muziejuje, Operatyviniame techniniame skyriuje (OTO), specialiojoje bibliotekoje, fotolaboratorijoje ir KGB darbuotojų kabinetuose. Šis rinkinys pildomas ir dabar: įdomių eksponatų yra perdavęs Lietuvos ypatingasis archyvas, privatūs asmenys, dalis eksponatų įsigyta antikvarinėse parduotuvėse. Rinkinys suskirstytas į keletą grupių.

 

Dokumentai, spaudiniai, kino, vaizdo ir garso įrašai.  Šioje rinkinio grupėje yra įvairių KGB darbuotojų tarnybinių pažymėjimų, leidimų į renginius, leidimų naudotis lengvatomis. Esama ir neužpildytų civilinės būklės dokumentų (pvz., gimimo liudijimų), kurie galėjo būti naudojami KGB darbuotojams ar agentams kuriant legendas. Gan didelę šios rinkinio grupės dalį sudaro KGB spaustuvės produkcija: įvairių dokumentų blankai, leidimai, bylos, aplankai, garbės raštai, proginiai atvirukai su komiteto simboliais. Vertingas didelis žuvusių čekistų ir „tarybinių piliečių“anketų archyvas. Saugomi ir teismo nuosprendžių disidentamas  nuorašai. Yra išlikę nemažai įvairios techninės dokumentacijos. Dėmesio verti KGB saugoti detalūs įvairių LSSR organizacijų kolegijų, posėdžių stalų brėžiniai (pvz., Rašytojų sąjungos, Profsąjungų tarybos, Kultūros ministerijos ir kt.). Kita šios grupės dalis – kino, vaizdo ir garso dokumentai. Tai – 1981–1989 m. komiteto darbuotojų į vaizdajuostes įrašytos apklausos ir akistatos, šeštojo ir septintojo dešimtmečių kino filmai, čekistus supažindinę su įvykdytomis operacijomis, kriminalistikos naujienomis, apdovanojimais Maskvoje. Vienas iš įdomesnių garso įrašų – plk. A. Martavičiaus atsiminimai ir jo biografija, papasakota kolegoms čekisto dienos proga.

Rašysenos pavyzdžiai Rašysenos analizavimas
Lietuvos gyventojų rašysenos pavyzdžiai, kuriuos kaupė ir analizavo KGB.

Nuotraukos. Šioje rinkinio grupėje saugoma daug nuotraukų su Lietuvos gyventojų rašysenos pavyzdžiais, įvairiais antisovietiniais atsišaukimais, užfiksuotomis jų platinimo ir radimo vietomis. Tyrimų dar laukia slaptai fotografuotų asmenų ir jų grupių nuotraukos. Nemažą fondo dalį sudaro eksponatai iš buvusio vadinamojo Čekistų šlovės muziejaus. Šiame muziejuje buvusiose nuotraukose matyti KGB vadovai, daugiausia „nusipelnę“ čekistai, jų šventės ir kasdienybė, partizanų junginių ir įvairių organizacijų struktūrų schemas, čekistų organizuotų operacijų planai. Čekistų šlovės muziejaus nuotraukų albumai supažindindavo jaunus KGB darbuotojus su maskavimosi subtilybėmis, specialios technikos naudojimu ir pan.

 
Daiktai. Pirmiausia paminėtinas keliose KGB pastato patalpose iš dalies išsaugotas inventorius. Tai – telefono pokalbių klausymosi kabineto įranga: operatorių pultai, magnetofonai, ausinės, centrinė paskirstymų spinta; fotolaboratorijos įranga: portatyviniai fotokopijavimo įrenginiai, mikrofilmų peržiūros aparatūra, didintuvai; medicinos kabineto įranga: medicininė spintelė, kušetė, įvairiūs instrumentai. Nemažai yra ir kituose kabinetuose buvusio inventoriaus – stalų, spintų, kėdžių, seifų, ideologų portretų, SSSR ir LSSR herbų, rašomųjų mašinėlių, telefonų, stalinių lempų ir pan. Rinkinyje saugoma KGB ministro pavaduotojo gen. A. Gailevičiaus vilkėta uniforma bei devintajame dešimtmetyje KGB karininkų ir kareivių vilkėta apranga. Sukaupta didelė metalinių spaudų, skirtų kabinetams, seifams bei pašto siuntoms anspauduoti kolekcija. Įdomi ir Operatyvinio techninio skyriaus (OTO) aparatūra, naudota paslėptų mikrofonų paieškai, pašto siuntų peržiūrai ir kitiems tikslams. 


KGB naudoti antspaudai Generolo kepurė
KGB naudoti antspaudai. Generolo kepurė.

 

KGB specialiosios bibliotekos knygos
KGB specialiosios bibliotekos knygos.
Specialioji biblioteka. Muziejuje saugoma dalis KGB rūmuose buvusios specialiosios bibliotekos knygų. Jų tematika tokia: ideologinė literatūra (K. Markso, V. Lenino raštai, marksistinės-lenininės filosofijos ir pan. veikalai), SSRS ir LSSR Aukščiausiųjų Tarybų ir Ministrų Tarybų įstatymai bei nutarimai, įvairūs teisės aktai, kodeksai bei komentarai, konfiskuota disidentinė, nepriklausomoje Lietuvoje ir Vakaruose leista literatūra. Didžioji leidinių dalis – SSSR KGB leidiniai: direktyviniai dokumentai, instrukcijos, speciali literatūra žvalgybos, kontržvalgybos ir kriminalistikos temomis, KGB tęstinės knygos ir žurnalai.